Publisert 04.06.2021

Innfører fisketid i fredingssoner i Hordaland

Grunna til dels særs høge nivå av lakselus på sjøaure i Hordaland i år, innfører Statsforvaltaren fisketid på laks og sjøaure i fredingssonene i Hordaland. 


Publisert 04.06.2021

Kunngjering - Løyve til deponi på Eikefet i Alver kommune

Lindum AS har den 1. juni 2021 fått løyve etter forureiningslova til nytt avfallsdeponi i det nedlagte steinbrotet på Eikefet i Alver kommune.


Publisert 03.06.2021

Høyring av frivillig skogvern av fem område i Vestland

Vi sender på høyring fem område for frivillig skogvern, derav fire som utviding av eksisterande naturreservat. Frist for uttale er 3. august 2021.


Publisert 02.06.2021

Bjørnafjorden kommune søkjer om løyve etter forureiningslova

Bjørnafjorden kommune søkjer om utsleppsløyve etter forureiningslova for mottak, behandling og mellomlagring av returasfalt på Kolskogen industriområde gbnr. 53/7 i Bjørnafjorden kommune.


Publisert 02.06.2021

Tiltak mot vestamerikansk hemlokk

Vestamerikansk hemlokk er ein av dei framande artane Statsforvaltaren i Vestland gjennomfører tiltak mot. Målet er å stanse spreiinga, og aller helst ønskjer vi å utrydde arten heilt frå naturområda våre. 


Publisert 01.06.2021

Høyring av frivillig skogvern for Skolten naturreservat i Gulen

Som ein del av arbeidet med å ta vare på naturmangfaldet i Vestland fylke sender vi ut framlegg til frivillig skogvern av Skolten, tidlegare omtalt som Brosvikvatnet, som naturreservat. Du er velkommen til å sende innspel i høyringsfasen innan 1. august 2021.


Publisert 31.05.2021

Gratulerer med dagen til Hardangervidda nasjonalpark!

Landets største nasjonalpark feirer 40 år i dag. Jubilanten held seg i grei form, men treng godt stell for å klare dei neste 40 åra òg. 


Publisert 25.05.2021

Kunngjering – Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Bremanger kommune

Nordfjorden Torsk AS fekk 20. mai 2021 løyve etter forureiningslova til å etablere eit nytt matfiskanlegg på lokaliteten Svartekari.


Publisert 21.05.2021

Måsane har rett til uforstyrra familieliv også på hustak

Levande natur, meiner nokre. Skrik, skrål og ubehag, meiner andre. Med våren har fiskemåsen kome tilbake for å bygge og bu, kanskje på eit hustak nær deg? Det er ikkje fritt fram å fjerne dei.


Publisert 19.05.2021

Olav O. Hæreid AS søkjer om løyve etter forureiningslova

Olav O. Hæreid AS søkjer om utsleppsløyve etter forureiningslova for mottak, behandling og mellomlagring av returasfalt og rein betong på Brennborg gbnr. 08/01 i Årdal kommune.


Publisert 12.05.2021

Høyring av forvaltningsplan for Vingen landskapsvernområde

Vingen ligg i Bremanger og er kjent for sitt vakre naturlandskap med helleristningar. Vi legg fram forslag til forvaltningsplan for landskapsvernområdet på høyring, og ønskjer innspel velkomen innan 15. august 2021. 


Publisert 12.05.2021

Eggdonasjon på Herdla

Det er hekketid og sjølv i eit fuglereservat vil fuglane kunne møte vanskelege utfordringar. Dette er historia om ein mann og ein fugl, som fekk lukkeleg utgang. For begge.


Publisert 11.05.2021

Kartlegging av naturtypar i Vestland

Utover sommaren og hausten blir det på oppdrag frå Miljødirektoratet gjennomført kartlegging av naturtypar i delar av Sunnfjord, Sogndal, Luster og Øygarden kommunar. Kartlegginga er ei langsiktig, nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.


Publisert 11.05.2021

Kunngjering - Løyve til utslepp frå anleggsarbeid i samband med bygging av vassveg i fjell for Tufteelva småkraftverk

Tufteelva Kraft AS har 10. mai 2021 fått løyve etter forureiningslova til mellombels utslepp i samband med bygging av vassveg i fjell for Tufteelva småkraftverk i Røldal i Ullensvang kommune.


Publisert 10.05.2021

Velde Produksjon AS søkjer om løyve til å ta imot, mellomlagre og behandle gjenbruksasfalt på Skaganeset

Verksemda vil ta i mot gjenbruksasfalt og bruka han inn i produksjonen av ny asfalt på asfaltverket på Skaganeset industriområde i Øygarden. Tiltaket krev løyve etter forureiningslova og høyringsfristen er sett til 11. juni 2021.


Publisert 07.05.2021

Høyring av frivillig skogvern for Lykkja i Årdal

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi framlegg om vern av Lykkja naturreservat på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 1. juli 2021.


Publisert 07.05.2021

Vi tilrår vern av Kudalen naturreservat i Stad

Vi tilrår frivillig skogvern av Kudalen i Stad kommune. Skogen har lite spor etter inngrep, og har gamal furuskog med mange artar av lav jamt fordelt i området. Med status som naturreservat vert desse verdiane godt varetekne. 


Publisert 06.05.2021

Kunngjering – Løyve til utslepp frå anleggsarbeid i samband med bygging av Kletten gang- og sykkeltunnel

Statens vegvesen har 3. mai 2021 fått løyve etter forureiningslova til mellombels utslepp i samband med bygging av Kletten gang- og sykkeltunnel i Førde i Sunnfjord kommune.


Publisert 27.04.2021

Statsforvaltaren tilrår vern av Buggastrondi

Vi tilrår frivillig skogvern av Buggastrondi i Luster kommune. Skogen har nasjonale verneverdiar. Med status som naturreservat vert desse verdiane godt varetekne. 


Publisert 22.04.2021

Kunngjering – Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Kinn kommune

Svanøy Havbruk AS fekk 20.04.2021 løyve etter forureiningslova til å etablere eit nytt stamfiskanlegg på lokaliteten Almbakkevika.


Publisert 21.04.2021

Kunngjering - Løyve til avfallanlegg i Gloppen kommune

Retura Nomil AS har den 14. april 2021 fått løyve etter forureiningslova til avfallshandtering på ny lokalitet i Eidsmona i Gloppen kommune. Aktiviteten vert flytta frå nabotomta, og vil skje om lag som eksisterande drift.


Publisert 20.04.2021

Bane NOR skal oppgradere Nygårdstangen godsterminal i Bergen og søkjer om løyve

Anleggsarbeidet er forventa å ta 2,5 år med oppstart januar 2022 og avslutning i mars 2024. Delar av anleggsarbeidet krev løyve etter forureiningslova og vert sendt på høyring. Frist for uttale er 18. mai 2021.


Publisert 19.04.2021

Brannpatriotar i Sveio

Den store brannen i Sveio i 1992 førte til store endringar i landskapsbiletet. Korleis kjem naturen gradvis attende etter ein slik stor brann? Forskarane har vore ute for å dokumentere, og rapporten er no tilgjengeleg. 


Publisert 16.04.2021

Oppstart av frivillig skogvern av fem område i Vestland

Vi sender ut forslag om oppretting av eitt nytt naturreservat og utviding av fire naturreservat som ein del av arbeidet med frivillig skogvern. Frist for uttale er 7. mai 2021.


Publisert 13.04.2021

Vi startar verneprosess for Brosvikvatnet naturreservat i Gulen

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Brosvikvatnet i Gulen kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 9. mai 2021. 


Publisert 12.04.2021

Klimaomstillingskonferansen 2021

I april arrangerer vi årets utgåve av den nasjonale konferansen #Klimaomstilling2021.


Publisert 09.04.2021

Høyring av frivillig skogvern for Loftesnes i Sogndal

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi forslag om vern av Loftesnes naturreservat på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 10. juni 2021.


Publisert 09.04.2021

Vi startar verneprosess for Lykkja naturreservat i Årdal

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Lykkja i Årdal kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 1. mai 2021. 


Publisert 09.04.2021

Miljøtilsyn i 2020

I 2020 gjennomførte miljøavdelinga 51 tilsyn etter forureiningslova. 


Publisert 25.03.2021

Truga viper på Herdla treng påskefred

Vipene startar hekkesesongen på Herdla i desse dagar. Vipa er i alvorleg tilbakegang og er sterkt truga. Du kan hjelpe vipa når du går på tur i området ved å halde hunden i band, og sjølv kun gå på oppmerka sti og veg. 


Publisert 25.03.2021

Nye fiskereglar for fiske av laks og sjøaure i vassdrag og sjø er vedtatt

Miljødirektoratet har vedteke nye forskrifter. Mange vassdrag i Vestland blir no stengt for fiske, og det blir ikkje lengre opna for sjølaksefiske på kysten sør for Finnmark.


Publisert 24.03.2021

Rik edellauvskog og gamal barskog verna

Den 19. mars vart 15 skogområde i tre fylke verna som naturreservat ved kongeleg resolusjon. To av områda ligg i Vestland. Hopslia på grensa mellom Samnanger og Bjørnafjorden, og utviding av naturreservatet Gulbergnotten i Ullensvang. Naturreservata er oppretta gjennom ordninga med frivillig skogvern.


Publisert 23.03.2021

Kartlegging av ukjente og nyoppdaga korallrev i ytre Hardangerfjorden

Kartlegging av korallførekomstar er verdifullt med tanke på å auke kunnskapsgrunnlaget rundt desse viktige og sårbare naturtypane. No skal fem område i ytre Hardangerfjorden kartleggast. 


Publisert 22.03.2021

Kinn kommune søkjer om løyve til opprydding av forureina masse på nedlagt skytebane

Kommunen skal etablere idrettshall og har behov for å skifte ut masse. Grunnen er forureina av tungmetall og planlagt arealbruk er ikkje i samsvar med noverande forureining i grunnen. 


Publisert 16.03.2021

Kunngjering - Nytt løyve til Avinor AS avd. Bergen Lufthavn

Avinor AS avd. Bergen Lufthavn har den 8. mars 2021 fått nytt løyve etter forureiningslova til auka bruk av fly- og baneavisingskjemikalier.


Publisert 16.03.2021

Romarheim Entreprenør søkjer om anlegg for rensing av forureina massar

Anlegget er plassert på industriområde i Alver med adresse Alvervegen 25. Anlegget skal ta mot massar med forureiningsgrad opp til klasse 5 i Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009). 


Publisert 16.03.2021

Kunngjering - Nytt løyve til avløpsreinseanlegg i Søre Askøy tettstad

Askøy kommune fekk 12. mars 2021 løyve etter forureiningslova til utslepp frå  avløpsreinseanlegg med sekundærreinsing i Søre Askøy tettstad.


Publisert 12.03.2021

Statsforvaltaren har sendt ut brev om handtering av brøytesnø

Snø som blir liggande på vegar kan innehalde partiklar, mikroplast, sand, grus og avfall, tungmetall og andre miljøgifter. Deponering og dumping av slik snø kan føre til forureining og derfor krevje løyve frå Statsforvaltaren.


Publisert 12.03.2021

Søknad om utsleppsløyve for Kletten gang- og sykkeltunnel i Førde i Sunnfjord

Statens vegvesen Utbygging søkjer om løyve til utslepp av reinsa anleggsvatn i samband med bygging av gang- og sykkeltunnel gjennom fjellpartiet Kletten i Førde i Sunnfjord kommune.


Publisert 05.03.2021, Sist endret 05.03.2021

Skal du fiske i sjøen? Les dette først

Fiske i sjø er gratis og ope for alle, men nokre reglar må ein setje seg inn i før fisketuren. Frå 1. mars gjeld nedsenkingspåbod for garn, det er strengare reglar for fiske i fredingssonar, og alt fiske etter laks og sjøaure i Hardanger-fjorden er forbode frå 1. mars–30. april.


Publisert 05.03.2021

Rolf Morten Løviknes søkjer om løyve til etablering av avfallsanlegg

Det vert søkt om etablering og drift av anlegg for miljøsanering av bilar og båtar, og omlasting av næringsavfall. 


Publisert 02.03.2021

Kunngjering – Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Kinn kommune

Langøylaks AS, Austevoll Melaks AS og Troland Lakseoppdrett AS fekk 26.02.2021  løyve etter forureiningslova til å etablere eit nytt matfiskanlegg på lokaliteten Bleket.

                                                         


Publisert 02.03.2021

Planting av utanlandske treslag

Du treng løyve om du ynskjer å plante utanlandske treslag til skogbruksføremål. Dette gjeld også for planting til produksjon av juletre og pyntegrønt.


Publisert 01.03.2021

Ny temaside om framande artar i Vestland

Kva har ørekyt, mink, lupin og vestamerikansk hemlokk til felles? Jo, dei er framande artar i fylket vårt og har stor evne til å spreie seg. Når ein art opptrer utanfor sitt naturlege leveområde er han framand. Enkelte kan påverke økosystemet så mykje at heimfødingane tapar kampen om livets rett. 


Publisert 20.02.2021

Kunngjering - Løyve til utslepp i samband med bygging av E39 Myrmel-Lunde

Statens vegvesen har 19. februar 2021 fått løyve etter forureiningslova til mellombels utslepp i samband med bygging av Myrmelstunnelen i Sunnfjord kommune. 


Publisert 19.02.2021

Høyring av frivillig skogvern for Kudalen i Stad

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi forslag om vern av Kudalen naturreservat på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 25. april 2021.


Publisert 19.02.2021

Fangst av laks og sjøaure i 2020

I sesongen 2020 vart det fiska totalt 42 420 kg laks og 7 364 kg sjøaure i Vestland. Av dette vart 6 129 kg tatt i sjølaksefisket i Sogn og Fjordane. 


Publisert 18.02.2021

Energisaker i Vestland i 2020

Statsforvaltaren i Vestland handsama totalt 102 energisaker i 2020, fordelt på vasskraft, nettanlegg og vindkraft.


Publisert 12.02.2021

Høyring av frivillig skogvern for Buggastrondi i Luster

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi forslag om vern av Buggastrondi naturreservat på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 18. april 2021.


Publisert 11.02.2021

Mange avfallsanlegg har auka merksemd på brannrisiko

Saman med brann- og redningsetaten gjennomførte vi 14 tilsyn på avfallsanlegg i oktober 2020. Dei fleste anlegga hadde vurdert brann- og påfølgande miljørisiko, men fleire anlegg hadde manglar ved sine vurderingar. 


Publisert 09.02.2021

Har du sett eller høyrt hubro?

Statsforvaltaren ønskjer tips om hubro i Vestland. Arten er sterkt truga, og betre kunnskap er viktig for ta vare på arten.


Publisert 01.02.2021

Vi startar verneprosess for Loftesnes naturreservat i Sogndal

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Loftesnes i Sogndal kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 28. februar 2021. 


Publisert 29.01.2021

Kvotefri jakt på gaupe

Kvotejakta på gaupe startar opp 1. februar og varer til 31. mars 2021. Rovviltnemnda i Region 1 har vedteke kvotefri gaupejakt i heile Vestland i denne perioden.


Publisert 22.01.2021, Sist endret 25.01.2021

Vi startar verneprosess for Kudalen naturreservat i Stad

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Kudalen naturreservat i Stad kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 16. februar 2021. 


Publisert 18.01.2021

Søknad om løyve til flytting av avfallsanlegget til Retura Nomil AS i Gloppen kommune

Retura Nomil AS vil flytte sin avfallsaktivitet til nabotomt, og søkjer samstundes om utvida ramme. Lenke til søknadsdokumenta finn du til høgre på denne nettsida.


Publisert 18.01.2021, Sist endret 25.01.2021

Kommunedelplan for naturmangfald

Kommunane har ei avgjerande rolle i å forvalte naturen på ein god måte og bidra til å stoppe tapet av naturmangfald. No kan kommunane søkje om tilskot for å utarbeide kommunedelplan for naturmangfald. Søknadsfrist 1. februar. 


Publisert 13.01.2021

Ferdsel og friluftsliv på snø og is

Det flotte snøfallet i store delar av Vestland kan trigge lysta til vinteraktivitet for både små og store. Kva seier friluftslova om ferdsel over snødekt innmark? Og kor kan ein få informasjon om trygg is før kveldens skøytetur? 


Publisert 06.01.2021

Webinar om frivillig skogvern

Er frivillig skogvern noko å streve etter? Det er viktig for det biologiske mangfaldet, og kan vere lønsamt for skogeigaren om skogen ikkje skal hoggast. Vi tek opp ulike sider ved temaet på webinar 28. januar.


Publisert 21.12.2020

Gratulerer med 30-årsdagen, Stølsheimen!

Fylkesmannen i Vestland gratulerer Stølsheimen landskapsvernområde med sine første 30 år! Det varierte landskapet strekk seg frå fjord til fjell, og er eit ynda turområde for mange.


Publisert 17.12.2020

Vi startar verneprosess for Buggestrondi naturreservat i Luster

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess på Buggestrondi i Luster kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 7. februar 2021. 


Publisert 15.12.2020

Sju nye skogreservat i Vestland

Fredag 11. desember vart 15 skogområde verna i Noreg ved kongeleg resolusjon. Sju av naturreservata er i Vestland, og fordeler seg jamt frå nord til sør, og fangar opp eit mangfald av artar og viktige naturtypar. Samla utgjer områda over 8 500 dekar.


Publisert 10.12.2020

Kunngjering - mellombels løyve til bygging av Offerdal kraftverk i Årdal kommune

Offerdal kraftverk AS har 24. november 2020 fått mellombels løyve etter forureiningslova til utslepp av tunneldrivevatn i samband med bygging av Øvre - og Nedre Offerdal kraftverk. Dei har samstundes fått løyve til å fylle ut med overskotsmassar i Årdalsfjorden. 


Publisert 07.12.2020

Ja, må han leva! Jotunheimen 40 år

Vi gratulerer Jotunheimen og Utladalen med 40 årsdagen! Jotunheimen er ein av dei mest kjende og besøkte nasjonalparkane våre, og Utladalen landskapsvernområde inviterer til besøk inn i det særprega kulturlandskapet. Tre gonger tre hurra for jubilanten!


Publisert 30.11.2020

Aurland og Fjaler har fått nye naturreservat

På fredag vart 28 skogområde verna ved kongeleg resolusjon. To av dei ligg i Vestland fylke, i kommunane Aurland og Fjaler. Hundrevis av insektartar, soppartar og enkelte fuglar er avhengige av daud ved og gamal skog. Difor er skogvern så viktig, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.


Publisert 25.11.2020

Søknad om løyve til Bergen Rideklubb sitt komposteringsanlegg på Sletteneset i Bergen kommune

Bergen Rideklubb søkjer om å motta og kompostere inntil 750 tonn hestemøkk årleg. Høyringsfrist 30. desember 2020. 


Publisert 25.11.2020

Tysdag 1. desember startar lisensjakta på to ulvar

Lisensjakta varer frå 1. desember 2020 til og med 31. mai 2021. 


Publisert 24.11.2020

Kunngjering – Nytt løyve til forureining for landbasert akvakulturanlegg i Svelgen

Utsleppsløyva for lokalitetane Breivika V og Breivika Ø er slege saman til eit nytt løyve.


Publisert 20.11.2020

Kunngjering - Løyve til avfallsanlegg i Kvinnherad kommune

Byggservice AS har 17. november 2020 fått løyve etter forureiningslova til mottak, 
mellomlagring og knusing av brukt asfalt og betong på Sunde industriområde.


Publisert 19.11.2020

Søknad om utsleppsløyve for E39 Myrmel – Lunde i Sunnfjord

Statens vegvesen Region vest søkjer om løyve til utslepp av anleggsvatn i samband med bygging av 3,7 km veg inkludert ein tunnel på om lag 1 km på E39 strekninga Myrmel - Lunde i Sunnfjord kommune.


Publisert 17.11.2020

Korleis ta vare på natur i endra klima?

Den 24. november kan du delta på webinar for kommunane om klimatilpassing av naturmiljø. Klimatilpassing er ein viktig del av naturforvaltninga i kommunane, og no kjem rettleiaren til korleis kommunane kan ta plangrep for å ta betre vare på naturen. 


Publisert 11.11.2020

Webinar om naturmangfald og samskaping

Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland og Distriktssenteret arrangerer webinar 12. november om naturmangfald i kommunal planlegging og samskaping som grunnlag for samfunnsutvikling.


Publisert 06.11.2020

Skogen si rolle for klimaet

Fylkesmannen inviterer til webinar om skogen si rolle for klimaet, med vekt på grunnleggjande kunnskap og praktiske råd.


Publisert 05.11.2020

Ei uvanleg eigedomsgåve i Vingen

Det er ei uvanleg hending når det offentlege får ei unik gåve på meir enn 300 mål. Endå meir uvanleg er det at området inneheld den nest største konsentrasjonen av helleristingar i Noreg.


Publisert 04.11.2020

Envir AS søkjer om mellombels løyve i Eidsvåg

Dei vil ha løyve til å handsama jord med framande og svartelista artar. Det er søkt om løyve frå 1. januar 2021 og til 30. juli 2023. Søknaden med vedlegg finn du i menyen til høgre. 


Publisert 03.11.2020

Kva skjer under overflata i Vestland?

Bambuskorall og nakensnegl, pigghå og tareskog - bli med på eit djupdykk i dei verdifulle naturområda langs kyst og fjord i fylket. Den marine verneplanen for Noreg omfattar fleire kandidatområde i Vestland.  


Publisert 03.11.2020

Kunngjering - Løyve til utslepp i samband med bygging av Tverrelvi kraftverk i Voss herad

NGK Utbygging AS har 30. oktober 2020 fått mellombels løyve til utslepp.  


Publisert 02.11.2020

Kunngjering – Nytt løyve til forureining for akvakulturanlegg i Fjaler kommune

Mowi ASA har 30.10.2020 fått mellombels utvida biomassetaket sitt i løyvet etter forureiningslova for produksjon av matfisk på lokaliteten Kyravika.


Publisert 28.10.2020

Søknad om utvida utsleppsløyve for Førde tettstad

Sunnfjord kommune søkjer om løyve til å auke utsleppet av kommunalt avløpsvatn frå det kommunale reinseanlegget på Øyrane i Førde, frå 28 000 pe til 40 000 pe.


Publisert 23.10.2020

Søknad om erstatning for rovviltskade

No kan du sende inn søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2020. Frist for søknad er 1. november. 


Publisert 23.10.2020

Fylkesmannen opphevar vedtak om skadefelling av grågås

Fylkesmannen i Vestland opphevar vedtak om skadefelling av grågås i Gulen kommune. Vi meiner at vedtaka ikkje er tilstrekkeleg grunngjevne etter viltforskrifta og naturmangfaldlova.


Publisert 21.10.2020

Kunngjering - Endra løyve til Franzefoss gjenvinning AS avd. Knarrevik

Franzefoss gjenvinning AS avd. Knarrevik har 19. oktober 2020 fått endra løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg i Knarrevik industripark i Øygarden kommune. Løyvet slår saman tidlegare løyve til eitt løyvedokument.


Publisert 14.10.2020

Kunngjering - Nytt løyve til forureining for settefiskanlegg i Gloppen kommune

Sande Settefisk AS har 08.10.2020 fått utvida biomassetaket sitt i løyvet etter forureiningslova for produksjon av settefisk på lokaliteten Sande.


Publisert 02.10.2020

Digital plankonferanse i Vestland

Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland og Distriktssenteret arrangerer ein digital plan-, klima- og folkehelsekonferanse 27. oktober.


Publisert 02.10.2020

Landsdekkande tilsyn med branntryggleik i avfallsanlegg

I oktober kontrollerer myndigheitene branntryggleiken på avfallsanlegg og korleis dei avgrensar miljøskadane om det oppstår brann.


Publisert 30.09.2020

Endring i reglane om nydyrking

Landbruks- og matdepartementet har fastsett endringar i forskrift om nydyrking. Det er innført forbod mot dyrking av myr frå 02.06.2020, men kommunen kan likevel tillate dyrking av myr når bestemte vilkår er oppfylte.


Publisert 23.09.2020

Marint vern: Høyringsframlegg for Stad og Dalsfjorden er sendt til godkjenning

Fylkesmannen i Vestland vart ferdig i august/september 2020 med høyringsframlegga for dei to marine verneområda Stad og Dalsfjorden. Dei to tilrådingane ligg no til fagleg gjennomgang og godkjenning i Miljødirektoratet. Mest truleg blir det høyring i løpet av seinhausten 2020.


Publisert 23.09.2020

Søknad om endring av løyve for Norsk Gjenvinning Metall AS i Arna

Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Arna søkjer om å kunne lagre inntil 50 tonn kasserte blybatteri. 


Publisert 23.09.2020

Søknad om endring av løyve ved Franzefoss Gjenvinning AS sitt anlegg i Øygarden

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Eide søkjer om å auke mottaket av slam frå 2000 til 3000 tonn. Frist for uttale er 23. oktober 2020. 


Publisert 21.09.2020

Søknad om løyve - utslepp frå Espeland vassbehandlingsanlegg

Bergen kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp av prosessavløpsvatn frå Espeland vassbehandlingsanlegg.


Publisert 18.09.2020

Søknad om løyve - spyling av vassleidning med utslepp til Storelva i Arna

Bergen kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp frå spyling og pluggkøyring av ny hovudvassleidning ved Reinane i Arna. Resipient for utsleppet er Storelva i Arna.


Publisert 17.09.2020

Kunngjering - Endra løyve til avfallsanlegg i Bergen kommune

Arna Jordsortering AS har 16. september 2020 fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg i Langedalen i Bergen kommune.


Publisert 17.09.2020

Kunngjering – Endra løyve til forureining for Florø lufthamn i Kinn kommune

Avinor AS avdeling Florø lufthamn har 15. september 2020 fått nytt utsleppsløyve med auka utslepp av flyavisingskjemikaliar.


Publisert 16.09.2020

Kunngjering – Endra løyve til forureining for oppdrettsanlegg i Høyanger kommune

Osland Havbruk AS har 15.09.2020 fått utvida biomassetaket i løyvet etter forureiningslova for produksjon av laksefisk på lokaliteten Mjølsvik.


Publisert 11.09.2020

Kunngjering - endra løyve til NOBI AS

NOBI AS har fått endra løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på Bjørkemoen i Voss herad. 


Publisert 08.09.2020

Lisensjakt på jerv

Rovviltnemda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1.


Publisert 03.09.2020

Kunngjering - Nye vilkår etter forureiningslova for anlegg i Rådalen

Seks verksemder i Rådalen har 26. august 2020 fått endra krav til lukt i sine vilkår etter forureiningslova.


Publisert 01.09.2020

Løyve til skadefelling av ein jerv forlenga

Skadefellingsløyvet tildelt 22. august i fjellområdet mellom Årdal og Lærdal er etter søknad forlenga til og med 9. september.


Publisert 31.08.2020

Ny søknad om løyve for utslepp av avløpsvatn i Askøy kommune

Askøy kommune søkjer om nytt løyve etter forureiningslova for utslepp av avløpsvatn i Søre Askøy tettbebyggelse. 


Publisert 28.08.2020

Kunngjering - Løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg i Simadalen

Lindum AS har 18. august 2020 fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg i Simadalen i Eidfjord kommune.


Publisert 27.08.2020

Kunngjering - Endra løyve til oppdrettsanlegg i Tysnes kommune

Lerøy Vest AS har 18. august 2020 fått endra løyve etter forureiningslova til produksjon av laksefisk på lokaliteten Djupestallen. Anlegget skal utvidast i areal og fekk oppdatert løyve etter dagens standard.