Publisert 02.07.2020

Kunngjering - Avslag på søknad om endra bruk av siltgardiner i Store Lungegårdsvann

Fylkesmannen avslo 2. juli 2020 Bybanen Utbygging sin søknad om redusere frå to siltgardiner til heller å bruke ei siltgardin i sjø og ei i beredskap på land med andre kompenserande tiltak. 


Publisert 02.07.2020

Ny forskrift om bruk av betong og tegl frå riveprosjekt

Frå 1. juli 2020 er bruk og disponering av betong og tegl frå riveprosjekt regulert i kapittel 14A i avfallsforskrifta. 


Publisert 01.07.2020

Søknad om løyve - anleggstiltak i sjø Ljøsøyna Øygarden

Equinor planlegg å etablera eit landanlegg for mottak og mellomlagring av CO2 ved Kollsnes Næringspark sør på Ljøsøyna i Øygarden kommune. Anleggsarbeid i sjø, knytt til tomteopparbeidinga av landanlegget, krev løyve etter forureiningslova. Frist for uttale er 21. august 2020.


Publisert 24.06.2020

Høyring av forslag om nye fisketider for laks og sjøaure frå 2021

Forslag til nye fisketider for laks og sjøaure i vassdrag og sjø er no sendt på høyring. Frist for å komme med innspel er 6. september 2020.


Publisert 23.06.2020

To nye skogreservat vedtekne i statsråd

I dag vart 30 skogområde verna ved kongeleg resolusjon. To av dei ligg i Vestland, i kommunane Kinn og Gulen.


Publisert 23.06.2020

Lurefjorden og Lindåsosane er nytt marint verneområde

I dag vedtok Kongen i statsråd at Lurefjorden med Lindåsosane er det første marine verneområdet i Vestland fylke. 


Publisert 12.06.2020

Kunngjering - Revidert løyve til gardsslakteri i Voss herad

Fylkesmannen har den 11. juni 2020 gitt Lars Selheim nytt løyve etter forureiningslova til gardsslakteri på Selheim i Voss herad.


Publisert 12.06.2020

Kunngjering - Løyve til fjørfeslakteri i Kvam herad

Fylkesmannen har den 11. juni 2020 gitt Økodrift Homlagarden AS løyve etter forureiningslova til fjørfeslakteri på Aksnes. Det er gjeve løyve til årleg produksjon av opp til 600 tonn fjørfe.


Publisert 11.06.2020

40-års jubileum for Herdla naturreservat

I dag, 11. juni 2020, er det 40 år sidan Herdlevalen blei verna. 


Publisert 09.06.2020

Meld ifrå om du finn kadaver eller spor etter freda rovdyr

Dersom du finn kadaver som du trur kan vere drepe av freda rovdyr, må du melde frå til Statens naturoppsyn (SNO) så raskt som mogleg. Det same gjeld om du finn spor etter eller ser freda rovdyr i beiteområdet.


Publisert 08.06.2020

Endring i reglane om nydyrking

Landbruks- og matdepartementet har fastsett endringar i forskrift om nydyrking. Det er innført forbod mot dyrking av myr frå 02.06.2020, men kommunen kan likevel tillate dyrking av myr når bestemte vilkår er oppfylte.


Publisert 05.06.2020

Kunngjering - Løyve til avfallsanlegg på Ravnanger

BIR Bedrift AS har 29. mai 2020 fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på Ravnanger i Askøy kommune. Dei skal ta imot og kverne trevirke. 


Publisert 05.06.2020

Kunngjering – løyve til landbasert akvakulturanlegg i Gulen

Sande Aqua AS har den 28. mai 2020 fått løyve etter forureiningslova til eit landbasert akvakulturanlegg på lokaliteten Rørvikneset, i industriområdet Skipavika næringspark i Gulen.


Publisert 04.06.2020

Webinar - Å halde hjula i gang - meir bruk av tre i kommunane

Fylkesmannen i Vestland og Trefokus AS inviterer hermed til eit webinar for klimasmarte kommunar som ønskjer å satse på meir bruk av tre i kommunale og private bygg.


Publisert 04.06.2020

Høyring av ni område for frivillig skogvern

Vi sender på høyring ni område for frivillig skogvern som naturreservat. Frist for uttale er 5. august 2020.


Publisert 29.05.2020

Nettdialog SKOG nr. 2 - kommunen sine skogrelaterte oppgåver, tilskotsforvaltning og -utbetaling knytt til skogsvegar

Vårt første webinar er gjennomført og tilbakemeldingane er oppmuntrande. Vi har fått mange gode innspel som vi vil følgje opp etter kvart.


Publisert 28.05.2020

Ta vare på fuglane i slåtten

Du kan no få tilskot om du tek omsyn til åkerrikse, vipe og storspove i slåtten. 


Publisert 26.05.2020

Send ein takk til biene!

Når du tek ein bit av årets første norske jordbær, kan du godt sende ein takk til biene. Desse insekta er heilt nødvendige for at økosystem og samfunn skal fungere.


Publisert 26.05.2020

Kunngjering – mellombels utsleppsløyve for bygging av Håfoss kraftverk i Etne kommune

Sunnhordland kraftlag AS har 20. mai 2020 fått løyve etter forureiningslova til mellombels utslepp til Fjæraelva i samband med bygging av Håfoss kraftverk.


Publisert 14.05.2020

Kunngjering - utsleppsløyve til dyrking av makroalgar i Agnalsvika i Fjaler kommune

Seaweed AS har den 4. mai 2020 fått løyve etter forureiningslova til dyrking av makroalgar i bøyestrekkanlegg på lokaliteten Agnalsvika. 


Publisert 11.05.2020

Etablering av sandstrand krev løyve

Skal du legge ut sand for å vedlikehalde eller lage ei ny sandstrand, må du søke om løyve både frå Fylkesmannen og frå kommunen. 


Publisert 08.05.2020

Kunngjering - endra løyve til avfallsanlegg på Eidsmona

Fylkesmannen har vedteke å endre Nordfjord Miljøverk iks sitt utsleppsløyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på Eidsmona.


Publisert 08.05.2020

Kunngjering – løyve til landbasert akvakulturanlegg i Solund

Losna Seafood AS har den 7. mai 2020 fått løyve etter forureiningslova til eit landbasert akvakulturanlegg på lokaliteten Djupvika på Losna i Solund.


Publisert 08.05.2020

Omfattande bifangst av oter i fiskereiskap

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) fann i ein studie at 76 prosent av den daude oteren som var samla inn, drukna i torskeruser og anna fiskeutstyr. Studiet er gjort i Hordaland, men funna er truleg representative for heile Vestlandet.


Publisert 08.05.2020

Søknader om mellombels auka lokalitets-MTB for akvakulturanlegg

Akvakulturanlegg kan som følgje av koronasituasjonen få behov for å mellombels ha meir fisk ståande i anlegget enn den maksimalt tillatne biomassen (MTB) på lokaliteten. Det må søkast om endring av løyve for dette.


Publisert 07.05.2020

Kartlegging av naturtypar i Vestland

Sommaren og hausten 2020 blir det på oppdrag frå Miljødirektoratet gjennomført kartlegging av naturtypar i delar av Stord, Bømlo og Sveio kommunar.


Publisert 05.05.2020

Høyring av frivillig skogvern av Berdalen i Lærdal kommune

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi ut forslag om vern av Berdalen i Lærdal på høyring. Området har gamal barskog og er vurdert som svært verneverdig. Frist for uttale er 4. juli.


Publisert 30.04.2020

Start av frivillig skogvern for åtte område

Vi sender ut forslag om åtte nye naturresevat som ein del av arbeidet med frivillig skogvern. Frist for uttale er 31. mai 2020.


Publisert 29.04.2020

Søknad om endra utsleppsløyve for Florø lufthamn

Avinor AS søkjer om løyve til auka utslepp av flyavisingskjemikalie frå Florø lufthamn. Dei søkjer om å auke ramma frå 1000 liter 100 % glykol til 3000 liter.


Publisert 28.04.2020

Tilsyn med avløpshandteringa i Askøy kommune

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn 11. og 12. desember 2019 med Askøy kommune med tema avløpshandtering.


Publisert 24.04.2020

Uendra fisketid etter laks og sjøaure i 2020

Det er ikkje planlagt å endre fisketida etter laks og sjøaure i Vestland for fiskesesongen 2020.


Publisert 23.04.2020

Miljøtilsyn i 2019

Fylkesmannen gjennomførte over 100 tilsyn på forureiningsområdet i fjor.


Publisert 22.04.2020

Ta omsyn til hekkande sjøfuglar!

Sjøfuglane er i sterk tilbakegang, og det er viktig at alle respekterer ferdselsforbodet i sjøfuglreservata frå april og ut juli.


Publisert 21.04.2020

Støtte til kommunedelplan for naturmangfald

Kommunar kan søkje økonomisk støtte til å lage kommunedelplanar for naturmangfald. Fristen for å søkje er 6. mai 2020.


Publisert 15.04.2020

Søknad om løyve til avfallsanlegg på Sunde industriområde

Byggservice AS søkjer om løyve til å motta, mellomlagre, knuse og gjenbruke asfalt og betong i Kvinnherad. Frist for uttale er 15. mai 2020. 


Publisert 03.04.2020

Kritiske samfunnsfunksjonar innan vassdragskalking

Kontinuerleg vassdragskalking utan avbrot er eit viktig og avgjerande tiltak for å sikre god nok vasskvalitet i laksevassdrag som er påverka av forsuring.


Publisert 02.04.2020

Informasjon til avfallsanlegg

For å unngå at avfall hoper seg opp som følge koronasituasjonen gir Miljødirektoratet avfallsanlegg mellombels løyve til å ta imot og lagre meir avfall. Dei har også bedd kommunane halde gjenvinningsstasjonane opne for å sikre eit minimumstilbod.


Publisert 27.03.2020

Kunngjering - Løyve til tiltak på Slettebakken deponi

Bergen kommune har 13. mars 2020 fått løyve etter forureiningslova til etablering av avskjærande grøft og uttak av avfallsmassar for pilotforsøk på Slettebakken deponi i Bergen. 


Publisert 26.03.2020

Kunngjering - Løyve til avfallsanlegg på Espehaugen

Løvaas Maskin AS har den 19. mars 2020 fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på Espehaugen i Bergen. 


Publisert 25.03.2020

Rovviltnemnda i region 1 har konstituert seg

Rovviltnemnda har i møte 24.03.2020 valt Aleksander Øren Heen frå Årdal i Vestland fylke til leiar for dei neste fire åra. Nestleiar er Beate M. Johnsen frå Agder fylke.


Publisert 24.03.2020

Fristar for miljøovervaking i akvakulturanlegg og koronavirus

Oppdrettsselskap må melde frå til Fylkesmannen, dersom miljøgranskingar planlagde før 1. juni 2020 vert utsett. 


Publisert 20.03.2020

Blir krykkjene i Måløy kråkemat igjen?

Mange av dei siste krykkjene i Sør-Noreg hekkar i ei fjellskjering i Måløy. Der er dei truga av kråke og ramn. Og av folk som matar fuglar...


Publisert 20.03.2020

Kunngjering - Nytt løyve til avfallsanlegg på Ågotnes

Stena Recycling AS har den 10. mars fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på CCB-basen på Ågotnes i Askøy kommune.

 


Publisert 20.03.2020

Kunngjering - Mellombels løyve til avfallsanlegg på Eidsmona

Retura Nomil as har fått løyve til å lagre smittefarleg avfall på sitt anlegg på Eidsmona i Gloppen kommune. Løyvet er utferda som eit mindre tillegg til eksisterande løyve. 


Publisert 16.03.2020

Avlysing av eksterne aktivitetar

På grunn av koronasituasjonen avlyser vi alle eksterne aktivitetar fram til 1. august. Vi kjem heller ikkje til å planleggje nye samlingar i denne perioden.


Publisert 13.03.2020

Energisaker i Vestland i 2019

Fylkesmannen handsama totalt 115 energisaker i 2019, fordelt på vasskraft, nettanlegg og vindkraft.


Publisert 06.03.2020

Inngrep i vassdrag

Fylkesmannen handsama 45 søknadar om inngrep i vassdrag i 2019.


Publisert 02.03.2020

Revisjon av fisketider

I 2021 blir det nye forskrifter for fiske etter laksefisk i elv og sjø. Arbeidet med revisjonen har starta.


Publisert 28.02.2020

Avslag på søknad om utfylling ved Nygårdstangen i Kinn kommune

Tidlegare Vågsøy kommune sette i gong utfylling i sjø ved Nygårdstangen i Deknepollen utanfor Måløy. Fylkesmannen varslar pålegg om opplysningar og undersøkingar med heimel i forureiningslova.


Publisert 21.02.2020

Søknad om endra løyve for avfallsanlegg på Hanøytangen

Norscrap West AS søkjer om endra løyve etter forureiningslova for avfallsanlegget på Hanøytangen i Askøy kommune. Frist for uttale er 27. mars 2020.


Publisert 21.02.2020

Kartlegg mottak for jord og stein

Fylkesmannen ber kommunane opplyse om massetippar og massemottak for jord- og steinmassar som ikkje er forureina. Informasjonen skal brukast til å vurdere kva anlegg som i framtida må ha løyve etter avfallsregelverket.


Publisert 14.02.2020

Høyring av frivillig skogvern av Ospehaug i Fjaler kommune

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi forslag om vern av Ospehaug (tidlegare Bjordal) i Fjaler på høyring. Frist for uttale er 17. april.


Publisert 05.02.2020

Freda tre i Vestland

Fram til 1970-talet vart enkelte store eller spesielle tre i Noreg freda ved lov. Mange av desse står framleis. Under finn du litt om bakgrunnen for fredinga av enkelttre, og ei liste over alle freda tre i Vestland, med ei lenkje til ein omtale av treet i Naturbase.


Publisert 30.01.2020

Kvotefri jakt på gaupe

Kvotejakta på gaupe startar opp 1. februar og varer til 31. mars 2020. Rovviltnemnda i Region 1 har vedteke kvotefri gaupejakt i heile Vestland i denne perioden. 


Publisert 29.01.2020

No kan du søkje støtte til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet har i år 70 millionar kroner som skal fordelast på ulike opprydningsprosjekt og førebyggande tiltak mot marin forsøpling. Fristen for å søkje er 7. februar 2020.

 


Publisert 28.01.2020

Fangst av laks og sjøaure i 2019

Totalt 34 154 kg laks og 6 171 kg sjøaure vart fiska i Vestland i 2019. Av dette vart 5 955 kg tatt i sjølaksefisket i Sogn og Fjordane.


Publisert 24.01.2020

Kjøp av tenester - sekretariat for to villreinnemnder

Fylkesmannen ynskjer å inngå ny avtale om sekretariatsfunksjon for to villreinnemnder. Sekretariatet skal førebu og legge til rette for nemndene si saksbehandling og møteverksemd.


Publisert 23.01.2020

Søknad om endring av løyve i Langedalen i Arna

Arna jordsortering AS søkjer om å doble rammene for mottak og kompostering av park- og hageavfall og hestemøkk. Frist for uttale er 21. februar 2020. 


Publisert 21.01.2020

Oppstart av skogvern av Ulvenfjellet i Bjørnafjorden kommune

Etter dialog med Statskog og forsvaret melder vi formell oppstart med skogvernarbeid av areal på Ulvenfjellet. Frist for uttale er 20. februar 2020.


Publisert 20.01.2020

Overflatebehandlingsbransjen er blitt flinkare til å halde miljøkrava

Verksemder som driv med kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling og varmforsinking har færre brot på regelverket i 2019 enn ved tilsvarande kontrollar i 2013.


Publisert 17.01.2020

Høyring av frivillig skogvern av Geitanosi i Aurland kommune

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi forslag om vern av Geitanosi i Aurland på høyring. Frist for uttale er 20. mars 2020.


Publisert 16.01.2020

Miljøseminar for akvakulturnæringa 2020

Hovudmålet for miljøseminaret 5. og 6. februar er å sette på dagsorden miljøtema knytt til oppdrettsnæringa. Påmeldingsfrist snarast og seinast 20. januar. 


Publisert 14.01.2020

Nei til permanent oppdrett på Husevågøy

Miljødirektoratet tillet kun ein produksjonssyklus og krever overvåking av blomkålkoraller.


Publisert 14.01.2020

Søknad om løyve - opprydding av Slettebakken deponi fase 1

Bergen kommune skal etablere ei avskjerande grøft for å redusere overvatn til Slettebakken deponi. Frist for uttale er 11. februar 2020.


Publisert 09.01.2020

Nettkurs om klimatilpassing i kommunane

Fylkesmannen oppfordrar alle kommunane i Vestland til å delta på nettkurs om klimatilpassing arrangert av Miljødirektoratet utover våren 2020. 


Publisert 20.12.2019

Frivillig skogvern av fem område i Hordaland

I dag vart 46 skogområde verna ved kongeleg resolusjon, og fem av desse ligg i Hordaland. 


Publisert 20.12.2019

Tilskot til tiltak mot framande artar

Ønskjer du å fjerne framande artar? Lag og personar kan søke om økonomisk støtte til arbeidet, med frist 15. januar


Publisert 12.12.2019

Innmeldingsskjema om sårbare naturtypar og artar i sjø

Veit du om sårbare artar eller spesiell natur i sjøen, kan du melde det inn her. 


Publisert 12.12.2019

Forslag om å opprette Stemnebøskogen naturreservat i Gulen kommune

Fylkesmannen har sendt si tilråding til Miljødirektoratet om å opprette Stemnebøskogen naturreservat på Hisarøyna i Gulen. 


Publisert 11.12.2019

Høyring om oppretting av Bogane naturreservat i Flora kommune

Frist for å kome med fråsegn til høyringsframlegget er 5. februar 2020. 


Publisert 11.12.2019

Melding om oppstart av frivillig vern av Geitanosi naturreservat ved Styvi i Aurland kommune

Frist for å kome med merknad til oppstartsmeldinga er 10. januar 2020. 


Publisert 06.12.2019

Frivillig skogvern - tre nye naturreservat i Sogn og Fjordane

28 nye skogvernområde er vedtatt av kongen i statsråd i dag. Tre av dei ligg i Sogn og Fjordane


Publisert 06.12.2019

Ta omsyn til klimaendringane i kommuneplanlegginga

Det er kome ny rettleiing til dei statlege planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing.


Publisert 03.12.2019

258 millionar kroner til kommunale klimakutt

Klimaendringane er her. Det er viktig å redusere klimagassutsleppa i kommunane, samstundes som ein arbeider aktivt med klimatilpasning. Fylkesmannen oppmodar alle kommunar om å søkje klimasatsmidlar. Fristen er 15. februar 2020


Publisert 27.11.2019

Søndag startar lisensjakta på ulv

Perioden for lisensjakt på ulv er endra og startar i år 1. desember, og varer fram til og med 31. mai 2020.


Publisert 07.11.2019

Søknad om endring av løyve i Simadalen

Lindum AS søkjer om endring av løyve etter forureiningslova til drift av komposteringsanlegg i Simadalen i Eidfjord kommune. Frist for uttale er 13. desember 2019.


Publisert 06.11.2019

Søknad om løyve - knuseverk på Bybanens anlegg Store Lungegårdsvann

Bybanen Utbygging vil etablere eit knuseverk for tunellmassar for gjenbruk i prosjektet på anleggsområdet ved Store Lungegårdsvann. Frist for uttale er 22. november 2019. 


Publisert 06.11.2019

Oppstart av arbeid med frivillig skogvern i to område i Sogn og Fjordane

Etter ønskje frå grunneigarane melder Fylkesmannen formell start av arbeid med frivillig skogvern av to område: Bjordal i Fjaler kommune og Berdalen i Lærdal kommune. Frist for å kome med innspel er 5. desember 2019.


Publisert 29.10.2019

Fylkesmannen ønskjer tilbod på føreundersøkingar for restaurering av myr

Myra det gjeld er på Austneset i Sørværet naturreservat i Askvoll. Frist for å gje tilbod er måndag 11.11.2019 kl.12.00.


Publisert 24.10.2019

Ledig engasjement innan naturmangfald

Vi har ledig eit toårig engasjement innan naturmangfald, med kontorstad Leikanger. Søknadsfrist er 8. november. 


Publisert 24.10.2019

Søknad om utsleppsløyve for Tynjadalen kraftverk og Fosseteigen kraftverk

Sognekraft AS og Okken Kraft AS søkjer om løyve til utslepp av anleggsvatn i samband med bygging av Tynjadalen kraftverk og Fosseteigen kraftverk i Lærdal kommune.


Publisert 18.10.2019

Invitasjon til nettkurs om fagsystemet Grunnforurensning

Fylkesmannen oppfordrar alle kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane til å ta kurs i Grunnforurensning. Kurset er gratis og tilgjengeleg for alle.


Publisert 16.10.2019

Avslag på søknad om forlenga skadefellingsløyve på ulv

Fylkesmannen har avslege søknaden om å forlenge skadefellingsløyvet på ein ulv i Hyllestad, Fjaler og Høyanger.

 


Publisert 11.10.2019

Beit - ein optimistisk konferanse om klima, landbruk, fjøs, teknologi og slikt

BEIT-konferansen samlar nokre av dei klokaste og mest innovative folka innan utvikling av «klimasmarte gardar» til ein konferanse på Myrkdalen hotell på Voss. Fjøsbygg i tre og smarte løysingar i drifta frå inn- og utland vert presentert og diskutert. Vi treng eit taktskifte og eit felles løft i klimaarbeidet.


Publisert 07.10.2019

Fiske etter rømt oppdrettsfisk i sjø i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen opnar for at oppdrettsfisk fanga på garn i Sogn og Fjordane kan avlivast ut oktober 2019.


Publisert 01.10.2019

Forlenga skadefellingsløyve på ein ulv i Hyllestad, Fjaler og Høyanger

Etter funn av fleire kadaver i september har Fylkesmannen forlenga skadefellingsløyvet på ein ulv.


Publisert 01.10.2019

Fiske etter rømt oppdrettsfisk i Sognefjorden

Etter rømminga av laks frå slakteriet i Brekke opnar Fylkesmannen opp for at oppdrettslaks tatt på garn i deler av Sognefjorden kan avlivast. 


Publisert 30.09.2019

Nasjonal ramme for vindkraft

Fylkesmannen rår til at nasjonal ramme for vindraft vert vedteken som styringsverktøy for vidare vindkraftutbygging på land i Norge. Omfanget av utbygging må vegast opp mot naturmangfald, tap av urørte naturområde, landskap og friluftsliv. Fylkesmannen foreslår eksklusjonar innafor dei utpeika område i fylket. 


Publisert 25.09.2019

Lite informasjon i elektronikkforretningar om mottak av EE-avfall

Såg du informasjon om at butikken tek imot kasserte elektriske og elektroniske produkt førre gong du var hos ein elektronikkforhandlar? Tilsyn viser at butikkar ikkje informerer godt nok om plikta til å ta imot EE-avfall.


Publisert 13.09.2019

Framlegg om skogvern - Stemnebøskogen naturreservat

Fylkesmannen i Vestland melder med dette at vi har sendt på høyring eit framlegg om å opprette Stemnebøskogen naturreservat på Hisarøyna i Gulen i Sogn og Fjordane.


Publisert 13.09.2019

Søknad om endra løyve i Simonsviken næringspark

Envir Jord AS søkjer om endra løyve etter forureiningslova for behandling og mellomlagring av forureina massar og uorganisk materiale på Laksevåg i Bergen kommune. Frist for uttale er 18. oktober 2019.


Publisert 12.09.2019

Fylkesmannen har tildelt skadefellingsløyve på ein ulv i kommunane Hyllestad, Fjaler og Høyanger

Statens naturoppsyn har 9. september undersøkt to kadaver av sau der ulv er dokumentert som skadegjerar.


Publisert 12.09.2019

Klimapodcast og webinarer

Alle som jobbar med klima i kommunar og på fylkesnivå, kan oppdatere seg på klimaarbeid gjennom webinarer og ein nystarta podcast frå Miljødirektoratet.


Publisert 09.09.2019

Lisensjakt på jerv og ulv

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar og tre ulvar kan fellast under årets lisensjakt i region 1.


Publisert 09.09.2019

Trekker utsleppsløyve for å beskytte ein unik korallførekomst

Fylkesmannen trekker tilbake utsleppsløyvet til Troland Lakseoppdrett AS, Langøylaks AS og Austevoll Melaks AS grunna fare for irreversible skadar på ein 1,5 kilometer lang korallførekomst ved Husevågøy i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane.


Publisert 02.09.2019

Søknad om løyve etter forureiningsregelverket i samband med bygging av Offerdal kraftverk

Offerdal kraftverk søkjer Fylkesmannen om mellombels løyve til utslepp av tunneldrivevatn. Samstundes søkjer dei om løyve til å dumpe overskotsmassar frå tunneldrifta i Årdalsfjorden.


Publisert 28.08.2019

Kvifor dør insekta våre, og korleis kan vi hjelpe dei?

Bli med på insektkonferansen «Stikk» som går av stabelen på Naturhistorisk museum i Bergen fredag den 20. september.


Publisert 28.08.2019

Mottak av forureina jord på Laksevågneset

Søknad om løyve til mottak og mellomlagring av forureina massar


Publisert 21.08.2019

Søknad om løyve til avfallsanlegg i Godvik er trekt

Søknaden til Envir Jord AS om løyve etter forureiningslova til etablering av avfallsanlegg på Janaflaten 9 i Bergen kommune er trekt.


Publisert 20.08.2019

NOMIL søkjer om endra løyve til avfallshandtering

Nordfjord Miljøverk IKS (NOMIL) søkjer Fylkesmannen i Vestland om endring av vilkår i løyve til handtering av avfall på sitt anlegg på Eidsmona i Gloppen.