Kunngjering - Løyve til deponi på Eikefet i Alver kommune

Lindum AS har den 1. juni 2021 fått løyve etter forureiningslova til nytt avfallsdeponi i det nedlagte steinbrotet på Eikefet i Alver kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.06.2021

Det er gitt løyve til å deponere ordinært avfall og inntil 5 prosent av enkeltfraksjonar av farleg avfall. Det farlege avfallet som kan deponerast omfattar forureina jord, sandblåsesand, asbesthaldig avfall, betong, tegl, takstein og keramikk som er klassifisert som farleg avfall på grunn av innhald av farlege stoff. Løyvet gjeld 200 000 tonn avfall per år. Maksimal kotehøgd ved avslutta deponi skal vere 110 moh, og deponiet skal avsluttast innan år 2050.

Det er sett ei rekke vilkår til mellom anna botntetting, oppsamling og reinsing av sigevatn, drift, kontroll, overvaking og finansiell sikring. Ein del tilhøve må dokumenterast grundigare, og det er sett krav til fleire utgreiingar før oppstart.

Brev med vurdering av saka og løyve med vilkår ligg på www.norskeutslipp.no

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sender klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klaga med referansenummeret som står i saksdokumenta.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.