09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

17.06.2021

Meldeplikt til barnevernet

Alle som arbeider i det offentlege skal etter lova melde frå til den kommunale barneverntenesta om dei har grunn til å tru at eit barn lir overlast. Meldeplikta set teieplikta til side.

 


01.06.2021

Nye retningslinjer for planlegging i strandsonen

Regjeringen har nylig vedtatt nye statlige planretningslinjer for strandsonen. Retningslinjene gir større muligheter for næringsutvikling og bosetting i spredtbygde strøk langs kysten, men det understrekes at det er arealplanlegging og ikke dispensasjoner som skal legge til rette for bygging i strandsonen.


01.06.2021

10 millionar fordelt til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

For å halde fram med å levere gode tenester til innbyggarane i møte med demografiendringar, klimaendringar og strammare budsjett, er det behov for innovasjon og nytenking. Statsforvaltaren i Rogaland har no fordelt 10 millionar kroner til 18 fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane.


01.06.2021

Uttak av kanin i verneområde

For å betre leveforholda for sjøfugl skal Statsforvaltaren gjere eit uttak av kanin på Flatholmen i Håstein-gruppa i Sola kommune. Uttaket skal gjerast av Statens naturoppsyn.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium