09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

28.06.2021

Statsforvalteren har avgjort søknad om utslippstillatelse for akvakulturlokalitet ved Alstein

Bremnes Seashore AS søkte om tillatelse etter forurensningsloven til en maksimalt tillatt biomasse på 6240 tonn, på en ny akvakulturlokalitet ved Alstein.

Statsforvalteren har avslått søknaden etter forurensningsloven, og har gitt en uttale i saken som forvaltningsmyndighet for vilt- og naturverninteresser etter laksetildelingsforskriften.


23.06.2021

Anskaffer økonomisk modell for beregning av merkostnader ved en oppdelt kommunestruktur i byområder

Det er Statsforvalteren i Rogaland som står for anskaffelsen. Formålet er å gi kommunene, i tillegg til Storting og regjering og samfunnet for øvrig, et godt diskusjonsgrunnlag gjennom en modell som klargjør og dokumenterer merkostnader ved et oppdelt byområde, og som i tillegg får fram økonomiske gevinster som kan bli muliggjort ved en struktur der byområdet er samlet i en kommune.


21.06.2021

Videregående opplæring for voksne

Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring for voksne. Det skilles mellom de med voksenrett til videregående opplæring, og de uten rett. Statsforvalteren er klageinstans for inntak i videregående opplæring.


17.06.2021

Meldeplikt til barnevernet

Alle som arbeider i det offentlege skal etter lova melde frå til den kommunale barneverntenesta om dei har grunn til å tru at eit barn lir overlast. Meldeplikta set teieplikta til side.

 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium