Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

13.04.2021

Kven er Rogaland sin kandidat til Nasjonal kulturlandskapspris 2021?

Har du gode forslag kan du senda dei til Statsforvaltaren før 23. april. Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet og Stiftelsen Norsk Kulturarv samarbeider årleg om tildeling av Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen.


09.04.2021

Samla sett har kommunane i Rogaland framleis ein god økonomi

Førebelse KOSTRA-tal for 2020 syner at kommunane i Rogaland samla hadde eit netto driftsresultat i 2020 på 3,8 % av brutto driftsinntekter, mot 2,4 % for landet utan Oslo. For Rogaland er dette lågare enn for 2019, men for fleire enkeltkommunar er netto driftsresultat betydeleg høgare enn i fjor. Dei økonomiske nøkkeltala viser at dei fleste kommunane i Rogaland har klart seg greitt økonomisk gjennom koronaåret 2020.


08.04.2021

Marit Sundsvik Bendixen er ny fylkesmiljøvernsjef i Rogaland

Bendixen overtar etter May Britt Jensen, som går til kommunedirektør-jobben i Utsira kommune.


08.04.2021

Ferdselsforbod i verneområda

Fleire verneområde i Rogaland har ferdselsforbod, enten i deler av området eller einskilde periodar av året. I desember 2020 blei det føretatt ein nasjonal gjennomgang av alle verneområda i Noreg og ferdselsrestriksjonane knytt til desse. Brot på ferdselsforbodet kan straffast med bøter. Ein kan nå sjå områda med ferdselsforbod i Temakart-Rogaland.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium