Endra 09.12.2021

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

11.01.2022

Vipen har blitt kritisk truet

Det er få fuglearter som er så godt kjent i befolkningen som vipa. Spillflukten en tidlig vårdag, der den danser over markene med sin karakteristiske lyd, er lett å legge merke til og et kjærkomment vårtegn for mange. I Rogaland er arten sterkt tilknyttet jordbruket og er et tydelig symbol på nytteforholdet en art kan ha av kulturlandskapet.


04.01.2022

Uttale til høyring av revisjonsdokument for Ulla-Førre-reguleringa

Meir vatn i enkelte av vassdraga er nødvendig for å betra forholda for fisk og anna liv i vassdraga. Ulla har høgaste prioritet blant vassdraga vi meiner må få auka slepp av vatn. Statsforvaltaren støttar forslaget om eit villreinfond. Det kan brukast til å finansiera utgreiingar og avbøtande tiltak i heile villreinområdet.


03.01.2022

Ivaretaking av utsette barn, unge og vaksne i ein sårbar periode

I samband med at pandemien har blussa opp att, minner Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratetet (Bufdir) om tre viktige prinsipp: Tilgjengeleg tenester, forholdsmessige tiltak og å oppretthalde prosessar for medverknad.


28.12.2021

Unntak fra smittekarantene i skoler og barnehager

Nye regler om unntak for smittekarantene fra 1. januar.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium