Strategiske satsingsområde

Statsforvaltaren i Rogaland har hundrevis av oppdrag frå departement og direktorat. I tillegg vel me ut nokre satsingar som me skal jobba tverrfagleg med over tid. 

Kommunestruktur

Statsforvaltaren skal utfordra kommunane til å ha ein prosess der kommunestyret vurderer samanslåing som eit alternativ. Dette er oppdraget me har fått – og samtidig eit strategisk satsingsområde for oss. 

Klimaomstilling

Norge skal omstillast til eit lågutsleppssamfunn. Statsforvaltaren skal bidra til å redusera klimautslepp og tilpassa samfunnet til eit endra klima i alle rollene våre, spesielt som rådgivar overfor kommunane og i arealplanlegginga. 

Barn og unge

Godt tverrsektorielt samarbeid er viktig for å fanga opp barn og unge som har, eller får, behov for hjelp, og for å gi samordna hjelp til desse. Arbeidet med barn og unge er basert på FNs barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål.