Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Statsforvaltaren følgjer situasjonen kontinuerleg.

17.01.2022

Jurist – helse og omsorg

Er du jurist og vil jobbe med juridiske problemstillingar i helse- og omsorgstenesta?


12.01.2022

Handtering av brøytesnø

Snø som blir liggande på vegar kan innehalde partiklar, mikroplast, sand, grus, avfall, tungmetall og andre miljøgifter. Deponering og dumping av slik snø kan føre til forureining og kan derfor krevje løyve frå Statsforvaltaren.


10.01.2022

Tilsyn med Bergen kommune har avdekt brot på reglane om privat heimeopplæring

Vi har ført tilsyn med Bergen kommune. Temaet for tilsynet var rett og plikt til grunnskuleopplæring, privat heimeopplæring, og internkontroll etter kommunelova. Vi fann brot på alle desse temaa.


07.01.2022

Oversikt over lovendringar for tenester til barn og unge

I samband med barnevernsreforma har det kome fleire lovendringar. Målet er å sikre at barn og unge får god hjelp til rett tid og at dei får eit heilskapleg tilbod.  


07.01.2022

Forsiktig optimisme i Vestlandsskogbruket

Tømmerprisane er gode, skogen på Vestlandet vert hogstmogen, skogsvegnettet er vorte betre og interessa for trevirke aukar, men vi manglar regional trebasert industri.


06.01.2022, Endra 14.01.2022

Ledige verv i kontrollkommisjonane i Vestland

Det er ledige verv i to av kontrollkommisjonane i Vestland. Søknadsfrist er 21. januar.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium