24.03.2023

Tiltak i vassdrag kan vere søknadspliktig

Vassdragstiltak kan vere søknadspliktige etter vassressurslova, og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Statsforvaltaren og fylkeskommunen har laga eit søknadsskjema du kan nytte når du søkjer om å utføre tiltak i vassdrag.


21.03.2023

Vi søkjer lærling

Ønskjer du læreplass i ei statleg verksemd frå hausten 2023? Vi søkjer lærling i service- og administrasjonsfaget. Søknadsfrist: 10. april 2023.


20.03.2023, Endra 20.03.2023

Ser vi ikkje skogen for berre tre?

Skogen husar over halvparten av alle artar i Noreg. Han utfører vitale tenester for oss menneske og er heilt avgjerande i kampen mot klimaendringane. Skogen står også lageleg til for hogg. 


17.03.2023

Fleire i Vestland fekk sosialhjelp i 2022

14 716 personar fekk sosialhjelp i fjor. Dette er ein auke på 7,2 prosent frå året før. Det er lågare auke i Vestland enn i Noreg som heilskap.


13.03.2023

Ledige stillingar

Er du vår nye kollega? Vi har ledige stillingar innan forureining, plan og landbruk. Velkomen som søkjar!


10.03.2023

#Klimaomstilling2023

Korleis kan vi som samfunn få opp tempoet i klimaarbeidet? Den nasjonale konferansen #Klimaomstilling i Sogndal set i år søkelys på dei vanskelege vala samfunnet står overfor i klimaarbeidet.


07.03.2023

Kjenner du nokon som bør få Nasjonal jordvernpris ?

Prisen skal gå til kommunar eller fylkeskommunar som gjer nyskapande tiltak for å ta vare på dyrka mark. Fristen for å melde inn kandidatar er 25. mars.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium