03.10.2023

Kommunane møter staten i Flåm

Statsforvaltaren inviterer kommunane i Vestland, fylkeskommunen, regionråda, KS og andre statlege etatar til konferanse på Fretheim Hotel i Flåm, 29. og 30. november.


02.10.2023

Skjerpa foryngingskrav i forskrift om berekraftig skogbruk

Etter hogst må skogeigaren plante skog att. Men kva treslag gjev tilfredsstillande forynging, slik at skogeigaren får ein berekraftig produksjon også i framtida?


29.09.2023

Vi startar verneprosess for Svanøy naturreservat i Kinn

Det er uvanleg mykje "gull" i dei grøne skogane på Svanøy i Kinn kommune, og etter dialog med grunneigarane er vi glade for å kunne starte arbeidet med  skogvern på delar av øya. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 1.november 2023.


27.09.2023

Hjortebønder og viltmottak løftar hjort som næring

Vill hjort i skogen og tam hjort bak gjerde har eit stort potensial for auka verdiskaping. I Vestland er det gjort ei kartlegging, for å få svar på kva som må til for å utvikle denne næringa.


25.09.2023

Fransk heider til ostedronninga

Pascale Baudonnel fekk tildelt den franske ordnen "Ordre du Mérite agricole" under ei tilstelling i den franske ambassaden i Oslo.


18.09.2023

Konsekvensane av nydyrking i Hattebergsdalen landskapsvernområde er vurdert

Ut ifrå tilgjengeleg kunnskapsgrunnlag og innkomne innspel under høyringa av forskriftsendring for Hattebergsdalen landskapsvernområde har vi vurdert konsekvensane av å opne for nydyrking. Les heile vurderinga her. 


15.09.2023

Eutrofiering av Hardangerfjorden

Mange piler peiker i feil retning for Hardangerfjorden. Overvakingsdata viser at vi er på veg inn i ein situasjon med eutrofiering.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium