Kommunal styring

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

04.08.2022

Fleire kommunar må bli betre på å førebygge vald og overgrep mot barn og unge

Ei ny kartlegging viser at fleire kommunar i Vestland treng betre planar for å sikre at tilsette som møter barn og unge har naudsynt kompetanse til å fange opp og følgje opp tilfelle av vald og overgrep.


02.08.2022

Kommunalministeren besøkte Statsforvaltaren

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik besøkte Statens hus i Leikanger tysdag 2. august. Tema for møtet var mellom anna prosessen for eventuell deling av Kinn kommune, og arbeidet framover. 


14.07.2022

Rapport om konsekvensar ved deling av Kinn kommune

Kinn kommunestyre har vedteke å søkje om utgreiing av deling av Kinn kommune. Rådgjevings- og revisjonsselskapet BDO har utarbeidd eit kunnskapsgrunnlag om konsekvensar ved deling av kommunen. Rapporten er no ferdig, og blir i dag presentert i eit møte med kommunen.


29.06.2022, Endra 29.06.2022

Nettverk for aldersvenlege samfunn i Vestland

Det regionale nettverket skal vere ein fellesarena der kommunane i Vestland kan dele erfaringar og utfordringar, og etablere samarbeid på tvers. Alle kommunane er velkomne til å delta.


Endra 29.06.2022

Sjå opptak av konferansen "Ein bustad for heile livet"

Konferansen blei arrangert i Bergen 31. mai. Om du ikkje fekk han med deg, kan du sjå opptak her. 


17.06.2022

Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (2 av 4 i serie)

Webinaret er det andre i ei rekke på fire webinar for kommunane i Vestland fylke, om bustad og tenester til personar med rus- og/eller psykiske helseutfordringar.


18.05.2022

Utgreier deling av Kinn kommune

Statsforvaltaren har fått oppdrag av kommunal- og distriktsministeren om å greie ut konsekvensane av ei deling av Kinn kommune. Utgreiinga skal sendast til kommunen seinast 5. august 2022. 


21.04.2022

Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (1 av 4 i serie)

Statsforvaltaren i Vestland og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) inviterer til det første av fire webinar om bustad og tenester til personar med rus- og/eller psykiske helseutfordringar.


08.03.2022

Statsforvaltaren tilrår utgreiing av Kinn kommune

Statsforvaltaren tilrår at Kommunal- og distriktsdepartementet avgjer at det skal setjast i gang ei utgreiing om deling av Kinn kommune. Kommunestyret har søkt om at det blir gjort ei utgreiing av om kommunen skal halde fram, eller om kommunen skal delast.


25.02.2022

Webinar om Housing First med tema recovery og skadereduksjon

Metoden Housing First er tema for ein serie frittståande og gratis webinar, neste i rekka blir arrangert torsdag 31. mars. Webinaret er ope for alle. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel