Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

13.04.2023

Klyngetunet i Årdal – eit godt døme

Som følgje av eit godt samarbeid mellom Årdal kommune og Årdal boligbyggelag, har dei gode erfaringar med å utvikle bustader til utviklingshemma.


24.02.2023

Fagdag om ny bustadsosial lov

Statsforvaltaren i Vestland og Husbanken inviterer til fagdag i Bergen, der vi saman går gjennom den nye lova og kva følgjer ho får for det bustadsosiale arbeidet i kommunane. 


10.02.2023

Utsett: Webinar om bustadsosiale handlingsplanar (fjerde i serie)

Statsforvaltaren i Vestland arrangerer ein serie med webinar for å støtte kommunane i arbeidet med å utarbeide eller revidere bustadsosiale handlingsplanar. Tema for fjerde webinar i serien er "Frå plan til gjennomføring på det bustadsosiale feltet".


10.02.2023

Webinar om bustadsosiale handlingsplanar (tredje i serie)

Statsforvaltaren i Vestland arrangerer ein serie med webinar for å støtte kommunane i arbeidet med å utarbeide eller revidere bustadsosiale handlingsplanar. Tema for tredje webinar i serien vil vere målsettingar, strategiar og tiltak i bustadsosial planlegging. 


19.01.2023

Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (nr. 4 i serie)

Tema for det fjerde webinar i serie om rus, psykisk helse, bustad og tenester er "Komplekse utfordringar - døme på tiltak"

 


03.01.2023, Oppdatert 23.01.2023

Webinar om bustadsosiale handlingsplanar (andre i serie)

Statsforvaltaren i Vestland arrangerer ein serie med webinar for å støtte kommunane i arbeidet med å utarbeide eller revidere bustadsosiale handlingsplanar. 


12.12.2022

Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (3 av 4 i serie)

Tema for det tredje webinaret i serie om rus, psykisk helse, bustad og tenester er "Korleis organisere og drive buoppfølgjing for personar med utfordringar innan rus og/eller psykisk helse?"


07.12.2022

Samordning av planlagt statleg tilsyn med kommunane for 2023

Vi har i dag sendt brev til kommunane i Vestland og fylkeskommunen om planlagde statlege tilsyn i 2023. Kommunane kan no sjå planlagde tilsyn for sin kommune i tilsynskalenderen.


10.11.2022

Distriktspolitiske verkemiddel i bustadpolitikken

Vi oppmodar distriktskommunane til å sjå på dei moglegheitene som ligg i å føre ein aktiv bustadpolitikk. Startlån og lån frå Husbanken er verkemiddel kommunane kan bruke i arbeid med å tiltrekkje seg eller behalde arbeidskraft, og gi eigna bustader til fleire eldre innbyggjarar. 


09.11.2022, Oppdatert 06.12.2022

Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland

Programmet til Forureiningsveka 2022 er klart! Velkommen til webinarserien for kommunen som forureinar og myndigheit. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel