Kommunal styring

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

10.11.2022

Distriktspolitiske verkemiddel i bustadpolitikken

Vi oppmodar distriktskommunane til å sjå på dei moglegheitene som ligg i å føre ein aktiv bustadpolitikk. Startlån og lån frå Husbanken er verkemiddel kommunane kan bruke i arbeid med å tiltrekkje seg eller behalde arbeidskraft, og gi eigna bustader til fleire eldre innbyggjarar. 


09.11.2022

Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland

Kva verktøykasse har kommunane til å følgje opp forureining? Forureiningsveka frå 13. til 15. desember er ein webinarserie for kommunen som forureinar og myndigheit. 


31.10.2022

Innføringskurs i grunnleggande forvaltningsrett for tilsette i alle sektorar i kommunane

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Statsforvaltaren utvikla eit innføringskurs i forvaltningsrett for kommunalt tilsette. Frist for å søkje om deltaking på kurs som blir gjennomført våren 2023 er fredag 2. desember.


10.10.2022

Webinar om Housing First - erfaringsmedarbeidaranes bidrag

Tema for webinaret er erfaringsmedarbeidaranes bidrag i arbeid med Housing First. 


07.10.2022

Økonominettverket 2022

Økonominettverket 2022 blir gjennomført i Bergen, 15. og 16. november på Scandic Ørnen. Hovudtema blir inntektssystemet, og styring- og plansystem.


05.10.2022

Webinar om bustadsosiale handlingsplanar (første i serie)

Statsforvaltaren i Vestland startar opp ein webinar-serie for å støtte kommunane i arbeidet med å utarbeide eller revidere bustadsosiale handlingsplanar. 


05.10.2022

Fleire skal kunne eiga bustad

Alle skal ha moglegheit til å skaffa seg og behalda ein eigna bustad, og vera del av eit trygt bumiljø og lokalsamfunn. Startlån er det viktigaste verkemiddelet for at personar med langvarige finansieringsproblem skal kunna kjøpa eigen bustad, men òg i distriktskommunars arbeid for å tiltrekkja seg og behalde arbeidskraft, og skape fungerande bustadmarknader.


04.08.2022

Fleire kommunar må bli betre på å førebygge vald og overgrep mot barn og unge

Ei ny kartlegging viser at fleire kommunar i Vestland treng betre planar for å sikre at tilsette som møter barn og unge har naudsynt kompetanse til å fange opp og følgje opp tilfelle av vald og overgrep.


02.08.2022

Kommunalministeren besøkte Statsforvaltaren

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik besøkte Statens hus i Leikanger tysdag 2. august. Tema for møtet var mellom anna prosessen for eventuell deling av Kinn kommune, og arbeidet framover. 


14.07.2022

Rapport om konsekvensar ved deling av Kinn kommune

Kinn kommunestyre har vedteke å søkje om utgreiing av deling av Kinn kommune. Rådgjevings- og revisjonsselskapet BDO har utarbeidd eit kunnskapsgrunnlag om konsekvensar ved deling av kommunen. Rapporten er no ferdig, og blir i dag presentert i eit møte med kommunen.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel