Kommunal styring

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


07.01.2022

Oversikt over lovendringar for tenester til barn og unge

I samband med barnevernsreforma har det kome fleire lovendringar. Målet er å sikre at barn og unge får god hjelp til rett tid og at dei får eit heilskapleg tilbod.  


17.12.2021

Nav-kontoret si rolle i barnevernsreforma

Nav-kontoret skal bidra til at utsette barn og unge og deira familiar får eit heilskapleg og samordna tenestetilbod.


17.12.2021

Tilsyn for 2022 er lagde inn i tilsynskalenderen

Dei statlege aktørane i Vestland har no lagt inn planlagde tilsyn for 2022 i tilsynskalenderen. Kommunane kan melde tilbake innan 7. januar dersom tilsynsbelastninga vert for stor.


14.12.2021

Varetaking av utsette barn, unge og vaksne i ein sårbar periode

I samband med at pandemien har blussa opp att, minner Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratetet (Bufdir) om tre viktige prinsipp: Tilgjengeleg tenester, forholdsmessige tiltak og å oppretthalde prosessar for medverknad.


22.11.2021

Webinar om bustad og tenester

Metoden Housing First handlar om hjelp til personar med utfordringar med rus og/eller psykisk helse, til eigen bustad og ambulant oppfølging. Tredje del i ein serie frittståande og gratis webinar om metoden blir arrangert 9. desember kl. 13.00–14.30. 


16.11.2021

Kommunalministeren opnar ny nasjonal tilsynskalender

17. november lanserer Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Statsforvaltarens fellestenester ein ny versjon av Nasjonal tilsynskalender.


04.11.2021

Innføringskurs i forvaltningsrett for tilsette i kommunane

Etter oppstart våren 2019 har nær 100 deltakarar gjennomført kurset som er utvikla av Universitetet i Bergen i samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland. Påmeldingsfrist for våren 2022 er 26. november i år. 


21.10.2021, Endra 22.10.2021

Konferanse om barnevernsreforma

Barnevernsreforma er tema på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sin årlege nasjonale barnevernskonferanse. Konferansen går føre seg 17. november og er heildigital.


04.10.2021

Webinar om bustad og tenester

Metoden Housing First handlar om hjelp til personar med utfordringar med rus og/eller psykisk helse, til eigen bustad og ambulant oppfølging. Andre del i ein serie frittståande og gratis webinar om metoden blir arrangert 4. november kl. 13.00–14.30. 


29.09.2021

Økonominettverket 2021

Årets samling blir lagt til Hotell Scandic Voss den 15. og 16. november. Hovudtema er Kostra, i tillegg til andre aktuelle tema som pensjon og økonomiske måltal/handlingsreglar.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel