17.06.2024

Landbrukskonferansen i Vestland 2024

Den kommunale kvardagen, med dei daglege utfordringane mellom lover, forskrifter og politikk, står på dagsorden.


17.06.2024

Spreiing av framande fiskeartar aukar i Vestland

Spreiing av framande fiskeartar er eit aukande problem i Vestland. Vi treng hjelp til å hindre vidare utsettingar, og til å spreie informasjon om kor stor skade desse fiskeartane har på vassdragsnaturen i fylket.

Denne artikkelen er også tilgjengeleg på engelsk (English) og polsk (polski).


14.06.2024

Vi tilrår Frønningen naturreservat i Lærdal kommune

Vi tilrår etablering av Frønningen naturreservat i Lærdal kommune. Området er 17 238 dekar stort og er tilrådd etter dialog med grunneigar. Arealet husar svært gamal skog over eit stort areal og bidreg til målet om å ta vare på representativ og verdifull natur for framtidige generasjonar. 


04.06.2024

Råda om eigenberedskap er skjerpa

God eigenberedskap er grunnleggjande for evna som samfunnet har til å handtere uønskte hendingar. 


30.05.2024

Klage på standpunktkarakterar i grunnskulen

Elevar og foreldre kan klage på standpunktkarakterar og på vedtak om å ikkje setje standpunktkarakter.


27.05.2024

Kommunane har ansvar for å følge opp forsøplingssaker

For å få meir kunnskap om korleis kommunen jobbar med forsøplingssaker skal vi i år gjennomføre ein tilsynsaksjon. Dette blir gjennomført over heile landet, og vi vil gå i dialog med 10 kommunar i vårt fylke om deira arbeid. 


24.05.2024

Revidert nasjonalbudsjett 2024 og kommuneproposisjon 2025

Regjeringa la fram kommuneproposisjonen for 2025 og revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2024, den 14 mai.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium