Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 05.01.2024

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

19.04.2024

«Kartlegging av levekårsutfordringar i barnefamiliar»

I denne artikkelen kan du lese om prosjektet «Kartlegging av levekårsutfordringar i barnefamiliar» ved Nav Ullensvang. Prosjektet går no mot slutten og skal bli eit fast tilbod ved Nav-kontoret.


18.04.2024

Sluttevaluering av Leve heile livet-reforma er klar

Leve hele livet-reforma blei avslutta i 2023, og rapporten oppsummerer fem års reformarbeid.


17.04.2024

Lansering av rapport om kommunane sitt arbeid med universell utforming

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer rapport om korleis kommunane jobbar med universell utforming, i webinar 30. april. 


17.04.2024

Kompetanse i Nav Vestland 2024

Nav Vestland har i samarbeid med Statsforvaltaren utarbeidd ein kompetanseplan for tilsette i Nav-kontora i fylket. Planen er basert på relevante styringsdokument.


05.04.2024

Rettleiar om barnets beste for dei som arbeider i Nav

Arbeids- og velferdsdirektoratet har etter oppmoding frå Barneombodet laga ein rettleiar for at Nav-tilsette skal ivareta barneperspektivet i arbeidet sitt.


21.03.2024

Få ein god start på veka på nettverkssamling om aldersvenlege lokalsamfunn

Det er ei kjent sak at det er den som har skoen på, som veit kor den trykker. Dette er utgangspunktet for tre nettverks-webinar i år. Her blir det samtale rundt viktige, lokale tema. Kor aktiv du skal vere, bestemmer du sjølv.


15.03.2024

Nav kan i nokre høve yte tenester til unge under 18 år utan samtykke frå føresette

Sosialtenestelova har i utgangspunktet inga aldersgrense, med unntak for deltaking i kvalifiseringsprogrammet. Når det gjeld tenesta opplysning, råd og rettleiing etter paragraf 17, kan Nav gje tenesta til unge under 18 år utan samtykke frå foreldra, dersom situasjonen tilseier det.


14.03.2024

Utvikling og forbetring av dei sosiale tenestene i Nav-kontora

Statsforvaltaren i Vestland har i år tildelt 18 210 000 kroner til 31 stillingar i 20 utviklingsprosjekt.


14.03.2024

Tilsyn med økonomisk rådgjeving

Økonomisk rådgjeving i Nav er tema i eit landsomfattande tilsyn i 2024 og 2025. Vi skal som ledd i dette besøke seks kommunar i Vestland i løpet av våren 2024, og truleg om lag like mange neste år.


13.03.2024

E-læringskurs om likestilling, inkludering og mangfald

Introduksjonskurset er nyttig for tilsette og leiarar i kommunane og i andre offentlege verksemder, og tek utgangspunkt i lovpålagde oppgåver.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel