Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


07.01.2022

Oversikt over lovendringar for tenester til barn og unge

I samband med barnevernsreforma har det kome fleire lovendringar. Målet er å sikre at barn og unge får god hjelp til rett tid og at dei får eit heilskapleg tilbod.  


06.01.2022, Endra 14.01.2022

Ledige verv i kontrollkommisjonane i Vestland

Det er ledige verv i to av kontrollkommisjonane i Vestland. Søknadsfrist er 21. januar.


05.01.2022

Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet

På samlinga går vi gjennom regelverket om kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønad. Kurset er aktuelt for dei som skal jobbe med kvalifiseringsprogrammet og andre Nav-tilsette.


03.01.2022, Endra 07.01.2022

Det er færre som klagar på vedtak etter sosialtenestelova

I 2021 behandla Statsforvaltaren i Vestland 294 klagar på vedtak etter sosialtenestelova. Dette er 15 prosent færre enn året før, då vi behandla 344 klagar.


27.12.2021, Endra 03.01.2022

Nye statlege sosialhjelpssatsar

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsett rettleiande statlege sosialhjelpssatsar frå 1. januar 2022. Departementet har auka satsane med 1,3 prosent, i tråd med berekna vekst i konsumprisane i nasjonalbudsjettet for komande år.


22.12.2021

Utskriving av ruspasienter i pandemien – Helse Bergen si granskning

I tidsrommet 13.-17. mars 2020 vart 17 pasientar brått utskrivne frå Avdeling for rusmedisin. Avgjerda vart kritisert og Helse Bergen bestemte at hendinga skulle granskast. 


20.12.2021, Endra 20.12.2021

Helsepersonell må journalføre tillitsskapande tiltak og bruk av tvang

Når ein pasient har eit vedtak etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A, må bruken av tvang og tillitsskapande tiltak førast i journal for at Statsforvaltaren skal kunne kontrollere vedtaket.


20.12.2021

Nettkurs i bruk av kvalitative data i folkehelsearbeid

Kurset er særleg retta mot dei som jobbar med folkehelse og utvikling av helsefremjande lokalsamfunn i kommune og fylkeskommune.


20.12.2021, Endra 06.01.2022

Bruk av vilkår ved tildeling av sosialstønad

Det er strenge reglar for bruk av vilkår ved tildeling av sosialstønad. Til vanleg skal Nav gje sosialstønad utan å stille vilkår.


17.12.2021

Nav-kontoret si rolle i barnevernsreforma

Nav-kontoret skal bidra til at utsette barn og unge og deira familiar får eit heilskapleg og samordna tenestetilbod.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel