Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

29.06.2022

Nye reglar om tilsyn med helsetenesta

Frå 1. juli 2022 gjeld nye reglar for tilsyn med helsepersonell og helsetenesta. Tilsyn blir meir risikobasert. Formålet er at tilsyn skal bidra til pasient- og brukartryggleik og tillit til helsetenesta og helsepersonell.


29.06.2022, Endra 29.06.2022

Nettverk for aldersvenlege samfunn i Vestland

Det regionale nettverket skal vere ein fellesarena der kommunane i Vestland kan dele erfaringar og utfordringar, og etablere samarbeid på tvers. Alle kommunane er velkomne til å delta.


Endra 29.06.2022

Sjå opptak av konferansen "Ein bustad for heile livet"

Konferansen blei arrangert i Bergen 31. mai. Om du ikkje fekk han med deg, kan du sjå opptak her. 


27.06.2022

Mannen som er sikta for drap ved kjøpesenter i Bergen fekk ikkje forsvarleg helsehjelp

I mars 2022 vart ein mann i 30-åra varetektsfengsla og sikta for drap på faren med kniv. I tilsynssaka har vi vurdert at helsehjelpa mannen fekk frå januar 2022 braut med krava til forsvarleg helsehjelp.


24.06.2022

Regionalt innspelsmøte om ny opptrappingsplan for psykisk helse

På vegner av Helse- og omsorgsdepartementet inviterer Statsforvaltaren i Vestland til regionalt innspelsmøte.


23.06.2022

Tolkingsbrev frå Arbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet har tolka sosialtenestelova når det gjeld sosialhjelp til reiseutgifter for barn på familiegjenforeining, sosiallån til depositum og sosialhjelp til familiemedlemmar av EØS-borgarar. Dei har også avklart at Nav ikkje kan be ein sosialhjelpssøkjar om å ta ut pengar frå kredittlånskonto.


22.06.2022, Endra 28.06.2022

Utviklingsprosjekt for sosiale tenester i Nav

Det skjer mykje spanande utviklingsarbeid på Nav-kontora i Vestland. Vi hjå Statsforvaltaren bidrar med tilskot til 25 utviklingsprosjekt for dei sosiale tenestene.


17.06.2022

Bruk av tvang når pasientar er til fare for andre enn seg sjølv

Pasient- og brukarrettslova kapittel 4A gir helsepersonell mynde til å gjere tvangsvedtak berre i dei tilfella der pasienten sjølv risikerer å få «vesentleg helseskade» om helsehjelpa ikkje blir gitt.


17.06.2022, Endra 28.06.2022

Forsking på kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer til presentasjon på Teams 28. juni klokka 10.00 – 13.00.


16.06.2022

Ukrainske flyktningar kan registrere opplysningar om moglege krigsbrotverk hjå politiet

Kripos ber kommunar og andre som er i direkte kontakt med ukrainske flyktningar om hjelp til å nå ut med informasjon om korleis dei kan melde inn opplysningar om krigsbrotsverk i Ukraina.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel