Kvalifiseringsprogrammet

Oppdatert 08.04.2024

Kvalifiseringsprogrammet skal medverke til at fleire med nedsett arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytingar frå folketrygda kvalifiserer seg til og kjem ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettare og meir forpliktande bistand og oppfølging frå Nav.

Kven kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrkje innsatsen overfor personar som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsett arbeids- og inntektsgrense og ingen eller avgrensa ytingar til livsopphald, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal vere heilårleg og på full tid. Deltaking i eit kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Sidan stønaden er føreseieleg, gir han mottakaren høve til å planleggje økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er eit viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har fleire oppgåver i samband med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvaltaren skal blant anna 

  • føre tilsyn med Nav-kontora
  • gi opplæring til tilsette ved Nav-kontora om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i leiinga i kommunane
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktivitetar i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi rettleiing, formidle kunnskap og setje i verk kompetansehevande tiltak for leiinga og tilsette ved Nav-kontora
  • behandle klagesaker

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 10.06.2024

Har personar som får barnepensjon rett på kvalifiseringsprogram?

Fleire har fått rett på barnepensjon etter at den øvre aldersgrensa gjekk frå 18 til 20 år. Dette kan påverke retten nokre unge har til kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.


Publisert 19.12.2023

Ukrainske flyktningar sin rett til kvalifiseringsprogram

Ukrainske flyktningar som fyller inngangsvilkåra i sosialtenestelova paragraf 29 har rett på kvalifiseringsprogram.


Publisert 08.08.2023

Forsikring av deltakarar i kvalifiseringsprogram

Dersom det skjer ei ulukke på jobben, er det viktig å vere forsikra. Kva reglar gjeld for forsikring av deltakarar i kvalifiseringsprogrammet?


Publisert 11.05.2023

Nye verktøy for kvalifiseringsprogrammet

I regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet har ei prosjektgruppe utvikla verktøy som skal hjelpe tilsette i Nav i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet. Verktøya er no tilgjengelege på Navs intranett «Navet».


Publisert 12.04.2023, Sist endra 14.09.2023

Tilleggsstønader til deltakarar i kvalifiseringsprogrammet

Deltakarar i kvalifiseringsprogram har i utgangspunktet berre rett på tilleggsstønad til reiseutgifter, men kan nokre gongar ha rett til stønad til barnetilsyn og utdanning.


Publisert 30.09.2022

Rapport om kommunane sitt arbeid med kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at personar som av ulike grunnar slit med å få seg jobb, skal få hjelp. Målet er arbeid, sosial inkludering og aktiv deltaking i samfunnet.


Publisert 16.09.2022

Bruk av arbeidsavklaringspengar og kvalifiseringsprogram blant unge

Fafo har utarbeida ein rapport om bruk av arbeidsavklaringspengar og kvalifiseringsprogram blant ungdom, på oppdrag frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten tar for seg ungdomar sin rett og tilgang til dei to ytingane, og kva oppfølging dei får frå Nav.


Publisert 29.08.2022

Kvalifiseringsstønad og utdanning som del av kvalifiseringsprogram

Nav skal ikkje avkorte kvalifiseringsstønad mot stipend eller lån frå Lånekassen.  


Publisert 17.06.2022, Sist endra 28.06.2022

Forsking på kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer til presentasjon på Teams 28. juni klokka 10.00 – 13.00.


Publisert 08.06.2022

Opplæring i kvalifiseringsprogrammet

Hausten 2022 tilbyr vi grunnopplæring på to datoar. Vi går gjennom regelverket som gjeld for kvalifiseringsprogrammet, inkludert reglane om kvalifiseringsstønad.