Kvalifiseringsprogrammet

Oppdatert 07.03.2023

Kvalifiseringsprogrammet skal medverke til at fleire med nedsett arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytingar frå folketrygda kvalifiserer seg til og kjem ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettare og meir forpliktande bistand og oppfølging frå Nav.

Kven kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrkje innsatsen overfor personar som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsett arbeids- og inntektsgrense og ingen eller avgrensa ytingar til livsopphald, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal vere heilårleg og på full tid. Deltaking i eit kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Sidan stønaden er føreseieleg, gir han mottakaren høve til å planleggje økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er eit viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har fleire oppgåver i samband med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvaltaren skal blant anna 

  • føre tilsyn med Nav-kontora
  • gi opplæring til tilsette ved Nav-kontora om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i leiinga i kommunane
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktivitetar i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi rettleiing, formidle kunnskap og setje i verk kompetansehevande tiltak for leiinga og tilsette ved Nav-kontora
  • behandle klagesaker

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.05.2023

Nye verktøy for kvalifiseringsprogrammet

I regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet har ei prosjektgruppe utvikla verktøy som skal hjelpe tilsette i Nav i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet. Verktøya er no tilgjengelege på Navs intranett «Navet».


Publisert 12.04.2023, Sist endra 12.04.2023

Kva rett har deltakarar i kvalifiseringsprogram til tilleggsstønader?

Deltakarar i kvalifiseringsprogram har i utgangspunktet berre rett på tilleggsstønad til reiseutgifter. Men kva med stønad til barnetilsyn og utdanning?


Publisert 30.09.2022

Rapport om kommunane sitt arbeid med kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at personar som av ulike grunnar slit med å få seg jobb, skal få hjelp. Målet er arbeid, sosial inkludering og aktiv deltaking i samfunnet.


Publisert 16.09.2022

Bruk av arbeidsavklaringspengar og kvalifiseringsprogram blant unge

Fafo har utarbeida ein rapport om bruk av arbeidsavklaringspengar og kvalifiseringsprogram blant ungdom, på oppdrag frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten tar for seg ungdomar sin rett og tilgang til dei to ytingane, og kva oppfølging dei får frå Nav.


Publisert 29.08.2022

Kvalifiseringsstønad og utdanning som del av kvalifiseringsprogram

Nav skal ikkje avkorte kvalifiseringsstønad mot stipend eller lån frå Lånekassen.  


Publisert 17.06.2022, Sist endra 28.06.2022

Forsking på kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer til presentasjon på Teams 28. juni klokka 10.00 – 13.00.


Publisert 08.06.2022

Opplæring i kvalifiseringsprogrammet

Hausten 2022 tilbyr vi grunnopplæring på to datoar. Vi går gjennom regelverket som gjeld for kvalifiseringsprogrammet, inkludert reglane om kvalifiseringsstønad.


Publisert 22.02.2022

Nav må betale

Arbeids- og velferdsdirektoratet har avklart at Nav må betale for utdanninga når denne inngår som del av eit kvalifiseringsprogram, sjølv om deltakaren kan få finansiering via Lånekassa.


Publisert 31.01.2022

Kompetanseplan for dei sosiale tenestene 2022

Nav Vestland og Statsforvaltaren i Vestland har utarbeidd ein kompetanseplan som gjeld dei sosiale tenestene i Nav.


Publisert 11.01.2021

Endringar i mellombels forskrift om unntak frå sosialtenestelova

Endringane i forskrifta trådte i kraft frå 1. januar 2021.