Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Nettverkssamlingar om kvalifiseringsprogrammet

Statsforvaltaren i Vestland held fram med nettverkssamlingar om kvalifiseringsprogrammet. 

Nettverket er ein fagleg møtestad og eit diskusjonsforum for Nav-tilsette i Vestland som arbeider med kvalifiseringsprogrammet. Det vil bli lagt opp til gruppediskusjonar og erfaringsutveksling mellom deltakarane. Statsforvaltaren er vertskap, i samarbeid med Nav Vestland.

Nettverkssamlingar i 2021

Stad: digitalt inntil vidare

Datoar: 

Nettverkssamlingar i 2020

Stad: Bergen og digitalt

Datoar:

Vi tek atterhald om endringar.

Praktisk informasjon og påmelding

Klikk på datoane for å gå til oppslag i kurs- og konferansekatalogen. Vi legg ut informasjon om tema for samlingane så snart dei er klare. Vi opnar for påmelding om lag fire veker før kvar samling.

For digitale samlingar

Dei digitale nettverkssamlingane er gratis og blir arrangert som digitalt møte i Teams. Oppkoplingslenkje sendast ut før samlinga til e-posten du har registrert i påmeldinga. 

For fysiske samlingar

Nettverkssamlingane er gratis, og deltakarane får enkel lunsj. Statsforvaltaren dekker kostnad med ei hotellovernatting i forkant av kvar samling for deltakarar som treng det grunna svært lang reiseveg, på over tre timar frå heimen til Bergen sentrum. Dette er berre for deltakarar som melder seg på innan fristen, og overnatting blir på Zander K Hotel. 

Deltakarar som er påmeld samlinga med overnatting men ikkje møter, vil bli fakturert for overnattingsutgiftene. Reiseutgifter i samband med samlingane må dekkast av arbeidsgjevar.

Til nettverkssamlingane generelt

Deltakarane i nettverket vert oppmoda til å komme med innspel til aktuelle tema, problemstillingar og case som dei ynskjer å diskutere i møta. Vi kan òg invitere eksterne foredragshaldarar til samlingane.

Har du spørsmål om nettverket eller innspel til tema, så ver venleg å ta kontakt. Kontaktinformasjon finn du under «Kontaktpersonar» på denne sida.