Kvalifiseringsprogrammet

Oppdatert 07.03.2023

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere med nedsatt arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg til og kommer ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra Nav. 

Hvem kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsgrense og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal være helårlig og på full tid. Deltakelse i et kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Siden denne stønaden er forutsigbar, gir den mottakeren mulighet for å planlegge økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har flere oppgaver i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvalteren skal blant annet

  • føre tilsyn med Nav-kontorene
  • gi opplæring til ansatte ved Nav-kontorene om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i kommunenes ledelse
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktiviteter i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi veiledning, formidle kunnskap og iverksette kompetansehevende tiltak til ledelsen og ansatte ved Nav-kontorene
  • behandle klagesaker 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 30.09.2022

Rapport om kommunane sitt arbeid med kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at personar som av ulike grunnar slit med å få seg jobb, skal få hjelp. Målet er arbeid, sosial inkludering og aktiv deltaking i samfunnet.


Publisert 16.09.2022

Bruk av arbeidsavklaringspengar og kvalifiseringsprogram blant unge

Fafo har utarbeida ein rapport om bruk av arbeidsavklaringspengar og kvalifiseringsprogram blant ungdom, på oppdrag frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten tar for seg ungdomar sin rett og tilgang til dei to ytingane, og kva oppfølging dei får frå Nav.


Publisert 29.08.2022

Kvalifiseringsstønad og utdanning som del av kvalifiseringsprogram

Nav skal ikkje avkorte kvalifiseringsstønad mot stipend eller lån frå Lånekassen.  


Publisert 17.06.2022, Sist endret 28.06.2022

Forsking på kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer til presentasjon på Teams 28. juni klokka 10.00 – 13.00.


Publisert 08.06.2022

Opplæring i kvalifiseringsprogrammet

Hausten 2022 tilbyr vi grunnopplæring på to datoar. Vi går gjennom regelverket som gjeld for kvalifiseringsprogrammet, inkludert reglane om kvalifiseringsstønad.


Publisert 22.02.2022

Nav må betale

Arbeids- og velferdsdirektoratet har avklart at Nav må betale for utdanninga når denne inngår som del av eit kvalifiseringsprogram, sjølv om deltakaren kan få finansiering via Lånekassa.


Publisert 31.01.2022

Kompetanseplan for dei sosiale tenestene 2022

Nav Vestland og Statsforvaltaren i Vestland har utarbeidd ein kompetanseplan som gjeld dei sosiale tenestene i Nav.


Publisert 11.01.2021

Endringar i mellombels forskrift om unntak frå sosialtenestelova

Endringane i forskrifta trådte i kraft frå 1. januar 2021.


Publisert 17.11.2020

Rapportering om kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og digitalisering av dei sosiale tenestene

Fylkesmannen ber om opplysningar frå Nav-kontor i Vestland innan 11. desember 2020. 


Publisert 19.06.2020

Endring i mellombels forskrift om unntak frå sosialtenestelova

Paragraf 6 om eigenmelding ved sjukdom under gjennomføring av kvalifiseringsprogram er oppheva frå 1. juni 2020.