Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 20.12.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

21.05.2024

Klar for arbeid - «KlarA»

Prosjektet «KlarA» ved Nav Bergen sør går no mot slutten. Her kan du lese litt om korleis dei har jobba og kva erfaringar dei tek med seg vidare.


02.05.2024

Tilskotsordninga Nasjonal ALIS og rettleiing

Regelverket for tilskotsordninga i 2024 er no lagt ut. ALIS og SamLIS rådgjevingskontor arrangerer webinar om tilskotsordninga 7. mai.


30.04.2024

Nav-kontora må identifisere behov for økonomisk rettleiing

Når Nav-kontoret blir merksam på forhold som tilseier at den dei har kontakt med har behov for andre sosiale tenester enn det vedkommande har søkt om, må Nav gi informasjon og tilby andre aktuelle tenester.


25.04.2024

«Tidleg intervensjon i skulen (TIS)»

Vi kan gje statleg tilskot til treårige prosjekt for å utvikle dei sosiale tenestene ved Nav-kontora. Frå 2021 til 2024 har Nav Bergen nord hatt tilskot til prosjektet «TIS», og her kan du få litt informasjon om prosjektet.


25.04.2024

Nav kan ikkje kombinere stønadsformer ved tildeling av økonomisk stønad

Når Nav innvilgar økonomisk stønad etter sosialtenestelova skal dei vurdere kva for form stønaden skal gjevast i. Avgjerda om stønadsform er ein del av enkeltvedtaket, og tenestemottakaren kan difor klage på denne delen av vedtaket.


19.04.2024

«Kartlegging av levekårsutfordringar i barnefamiliar»

I denne artikkelen kan du lese om prosjektet «Kartlegging av levekårsutfordringar i barnefamiliar» ved Nav Ullensvang. Prosjektet går no mot slutten og skal bli eit fast tilbod ved Nav-kontoret.


18.04.2024

Sluttevaluering av Leve heile livet-reforma er klar

Leve hele livet-reforma blei avslutta i 2023, og rapporten oppsummerer fem års reformarbeid.


17.04.2024

Lansering av rapport om kommunane sitt arbeid med universell utforming

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer rapport om korleis kommunane jobbar med universell utforming, i webinar 30. april. 


17.04.2024

Kompetanse i Nav Vestland 2024

Nav Vestland har i samarbeid med Statsforvaltaren utarbeidd ein kompetanseplan for tilsette i Nav-kontora i fylket. Planen er basert på relevante styringsdokument.


05.04.2024

Rettleiar om barnets beste for dei som arbeider i Nav

Arbeids- og velferdsdirektoratet har etter oppmoding frå Barneombodet laga ein rettleiar for at Nav-tilsette skal ivareta barneperspektivet i arbeidet sitt.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel