Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


27.07.2021

Tilrådingar frå Ukom for betre pasienttryggleik i psykisk helsevern

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) skal medverke til trygge helse- og omsorgstenester, og har gitt tilrådingar om tiltak i psykisk helsevern i to rapportar som er publiserte i år.


26.07.2021

Samfunnsmedisinsk beredskap i kommunane

Ei viktig erfaring frå pandemien er at det trengst god samfunnsmedisinsk beredskap og kompetanse i kommunane, og at dette tek tid å bygge opp. Dei fleste kommunane i Vestland hadde ikkje tilstrekkeleg kommuneoverlegekapasitet det første halve året av pandemien.


13.07.2021

Rapportering på valdshendingar på sjukeheimar

Helsedirektoratet har utarbeidd ein rapport som ser på omfanget av valdshendingar på sjukeheimar, og kjem med døme frå kommunar som arbeider godt med avvikshandtering og førebygging.


09.07.2021

Oversikt over kurs for LIS1 hausten 2021

For deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta september 2021.


29.06.2021

Lovbrot ved utskriving frå Avdeling for rusmedisin

Etter å ha undersøkt ei utskriving frå Avdeling for rusmedisin i april 2020 konkluderer Statsforvaltaren i Vestland med at helsehjelpa ikkje var forsvarleg, då vidare behandling og oppfølging ikkje var tilstrekkeleg planlagt og organisert.


28.06.2021

Teieplikta gjeld også ved overføring av sosialstønad til banken

Nav må sjå til at informasjon om personlege forhold ikkje vert gjort tilgjengeleg for banken når Nav overfører sosialstønad til mottakarens bankkonto.


24.06.2021

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Rapporten har fått tittelen «et tjenesteområde i utvikling». Den viser mellom anna at fleire personar med rusmiddelproblem opplever auka innflytelse på eige tenestetilbod, og dei får den hjelpa dei treng. Samtidig ser ein at det er store kommunale variasjonar, til tross for ei betydeleg satsing på rusfeltet.


24.06.2021

Rettleiar om fastlegars deltaking i helsefellesskap

Rettleiaren gir anbefalingar om oppnemning, rolle og honorering av fastlegar i helsefellesskapa som etablerast i mange opptaksområde i helseføretaka. Den er utarbeida av KS og Legeforeningen.


23.06.2021

Ny nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19

Helsedirektoratet har presentert ein nasjonal plan som angir anbefalt retning for arbeidet med rehabilitering for personar med rehabiliteringsbehov etter covid-19-sjukdom.


18.06.2021

Utviklingsprogram heimetid og heimedød

Helsedirektoratet har lyst ut tilskotsmidlar til Utviklingsprogram heimetid og heimedød med søknadsfrist 15. oktober. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel