Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

17.11.2023

Tilsyn med det systematiske folkehelsearbeidet i kommunane

Statens helsetilsyn planlegg tilsyn etter folkehelselova, i alle kommunane i landet i 2024. Temaet er kommunen sitt systematiske folkehelsearbeid med å fremje god psykisk helse hos barn og unge.


17.11.2023, Endret 17.11.2023

Ledige verv i kontrollkommisjonane i Vestland

I Vestland er det seks kontrollkommisjonar for psykisk helsevern. Det er ledige verv i alle kommisjonane frå 1. januar 2024. Søknadsfristen er 1. desember 2023.


15.11.2023

Første samling i nettverk for førebyggande arbeid mot vald og overgrep mot barn og unge

Vi inviterer kommunar som ønskjer å styrke sitt arbeidet med å førebygge, oppdage, handle og hjelpe barn og unge som står i fare for, eller som vert utsett for, vald og seksuelle overgrep til å delta i nettverket.


15.11.2023

Forskrift om helse og miljø i skular, barnehagar og skulefritidsordningar

Forskrifta har som mål å bidra til at miljøet i barnehagar, skular, skulefritidsordningar og ordningar for leksehjelp fremmer barn og elevar si helse, trivsel, leik og læring. Den skal i tillegg førebyggje sjukdom, skade og alvorlege hendingar.


13.11.2023

«Posterus»

Vi kan gje statleg tilskot til treårige prosjekt for å utvikle dei sosiale tenestene ved Nav-kontora, og frå 2020 til 2023 hadde Nav Bjørnafjorden prosjektet «Posterus». Vi har lyst å fortelje litt om prosjektet.


10.11.2023

Rettleiar for psykisk helsearbeid barn og unge

Rettleiaren skal gi anbefalingar om korleis oppnå eit heilskapleg og samordna psykisk helsearbeid for barn unge, frå helsefremjande og førebyggande arbeid til oppfølging og behandling.


03.11.2023

Korleis sikre god lokal implementering av CRPD?

Den internasjonale dagen for FN-konvensjonen om rettane til personar med nedsett funksjonsevne (CRPD) blir markert med nasjonal konferanse 4. desember. Du kan delta fysisk eller digitalt.


31.10.2023

«Tre meldingar – felles innsats»

Folkehelsemeldinga, Opptrappingsplanen for psykisk helse og Fellesskap og meistring – bu trygt heime blir tema på ein felles oppstartskonferanse 30. november. Du kan følgje konferansen digitalt.


24.10.2023, Endret 24.10.2023

«Øygarden-modellen»

Vi kan gje statleg tilskot til treårige prosjekt for å utvikle dei sosiale tenestene ved Nav-kontora, og frå 2020 til 2023 hadde Nav Øygarden prosjektet «Øygarden-modellen». Vi har lyst å fortelje litt om prosjektet.


09.10.2023

Vaksine- og smitteverndagane 2023

Folkehelseinstituttet inviterer til digitale vaksine- og smitteverndagar 1. og 8. november.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel