Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

17.03.2023

Fleire i Vestland fekk sosialhjelp i 2022

14 716 personar fekk sosialhjelp i fjor. Dette er ein auke på 7,2 prosent frå året før. Det er lågare auke i Vestland enn i Noreg som heilskap.


17.03.2023

Barns beste - førebygging av vald og overgrep

3. mai blir det digital konferanse med tema samarbeid og samhandling for å førebygge vald og overgrep mot barn og unge. 


13.03.2023

Rapport om sosial ulikskap i helse

Ein ny folkehelserapport viser at vi har vedvarande sosiale helseforskjellar i levealder, ungdom med låg sosioøkonomisk status slit psykisk, og det er langt meir røyking blant personar med kortare utdanning i Noreg.


10.03.2023

Nytt tolkingsbrev om sosialtenestelova

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har avklart spørsmål om korleis Nav skal vurdere barnetrygda ved berekning av økonomisk stønad etter sosialtenestelova.


10.03.2023

Nytt frå Leve heile livet-satsinga i Vestland

I det nye informasjonsbrevet får de relevant informasjon om kva som rører seg i arbeidet i Vestland. 


03.03.2023

Nav-kontora i Vestland utviklar og forbetrar dei sosiale tenestene

Statsforvaltaren i Vestland har i år tildelt 17,58 millionar kroner i prosjektmidlar til 34,5 stillingar i 24 utviklingsprosjekt.


01.03.2023

Friskliv i Vestland fylke

Frå 2023 har Vestland to utviklingssentralar for friskliv og meistring. Saman med Vestland fylkeskommune og Statsforvaltaren legg dei til rette for kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging.


01.03.2023

Plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag skal sikre meir effektiv og kvalitativt betre oppfølging og rehabilitering av slagramma.  


01.03.2023

Introduksjon til læringsressursen «Jeg vet»

RVTS Nord inviterer alle som ønskjer ei innføring i læringsressursen til digitalt kurs 3. mars frå 09.00 til 12.00.


14.02.2023

Når Nav utbetalar sosialstønad til andre enn tenestemottakaren

Hovudregelen er at den som har fått innvilga sosialstønad skal få stønaden utbetalt til seg, men unntaksvis kan Nav etter samtykke utbetale stønaden til andre.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel