Førerkort

Oppdatert 05.01.2024

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at du ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort, skal han eller hun melde fra til Statsforvalteren dersom helsekravene ikke vil være oppfylt igjen innen seks måneder. Statsforvalteren informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Dispensasjon

Helsekravene til førerkort er tilpasset EUs førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at du ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få dispensasjon fra helsekravene. 

Klage

Dersom du har fått avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Statsforvaltaren vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling.

Vis mer

Kontaktinformasjon

Telefontid er måndag til fredag 13.00–15.00.

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

sfvlpost@statsforvalteren.no

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.08.2022

Tidsavgrensa førarkort ved behandlingskrevjande diabetes

Alle med diabetes som bruker blodsukkersenkande legemiddel må innan 1. januar 2023 levere helseattest til Statens vegvesen for å få nytt tidsavgrensa førarkort.


Publisert 01.06.2022

Telefontid for spørsmål om førarkort

Vi har innført fast telefontid for førarkortsaker mellom 13 og 15, måndag til fredag. Du finn meir informasjon og svar på spørsmål på nettstaden vår. 


Publisert 14.02.2022

Rekordlåge tal omkomne i trafikken

Statens vegvesen opplyser at 87 personar vart drepne i trafikken i 2021, mot 93 i 2020.


Publisert 05.05.2021

Øvingskøyring på barnevernsinstitusjonar

Ungdom som bur på barnevernsinstitusjon kan øvingskøyre dersom helsekrava er oppfylte. Det er opp til institusjonen om dei vil tilby ungdommane dette under institusjonsopphaldet.


Publisert 12.04.2021

Krav om helseattest frå fylte 80 år

Sjølv om Stortinget har vedteke å be Regjeringa om å fjerne alderskravet til helseattest ved fornying av førarkort, vil Samferdselsminister Knut Arild Hareide utgreie konsekvensane før endringa kan tre i kraft.


Publisert 04.09.2020

Ny versjon av førarkortrettleiaren

Rettleiaren (IS-2541) er omarbeidd i heilt ny utgåve frå 01.09.2020. Den skal gjere det enklare å praktisere regelverket rundt helsekrava til førarkort i førarkortforskrifta vedlegg 1.


Publisert 22.07.2020

Bruk av legemidlar som kan påverke køyreevna

Rett og forsvarleg rekvirering av vanedannande legemiddel er viktig for trafikktryggleiken og folkehelsa.


Publisert 25.03.2020

Midlertidig forlenging av førarrett

For å avgrense fastlegane sitt arbeid har Vegdirektoratet i samråd med Helsedirektoratet bestemt å forlenge utgått førarrett utan krav til ny helseattest.


Publisert 18.09.2019

Yrkessjåførar med syn på eitt auge

Yrkessjåførar med syn på eitt auge kan framleis få unntak frå helsekrava for førarkort for lastebil og buss. 


Publisert 16.08.2019

Førarkort og eldre - nye aldersgrenser

Frå 19. juni 2019 er aldersgrensene for krav til helseattestar endra. Samstundes blir det presisert at det ikkje er eit krav at alle eldre skal bli testa med såkalla kognitive testar.