Spørsmål og svar om førerkort og helse

Oppdatert 20.12.2023

Lurer du på noe om førerkort og helse? Mange ringer til Statsforvalteren for å spørre om førerkort. Sjekk spørsmål- og svarlisten for se om du enkelt kan finne svar på det du lurer på.

Spørsmål og svar om førerkort og helse

Nei, det er ingen menneskerett å få kjøre bil. Hensynet til trafikksikkerheten er viktigere enn friheten ved å kunne kjøre bil. Derfor må du til enhver tid oppfylle de krav som stilles til kjøreferdigheter. I tillegg må du ha en helse som er så god at du ikke utgjør en unødig risiko i trafikkbildet, hverken for deg selv eller for andre. Det er derfor utarbeidet en forskrift som angir hvilke helsekrav som må være oppfylt for å kunne kjøre bil. Forskriften er forholdsvis detaljert, og inneholder egne helsekrav for de ulike helsesvekkelsene, og for de ulike førerkortgruppene. Hvor de helsemessige grensene går, er fastsatt av helsemyndighetene etter grundige medisinskfaglige vurderinger. Fordi forskriften i stor grad bygger på retningslinjer fastsatt gjennom EU-direktiver, er helsekravene stort sett de samme i hele Europa, men med noen lokale tilpasninger.

Vi har forståelse for at det å bli fratatt førerkortet vil kunne oppfattes som svært inngripende for den det gjelder. Mange opplever det som både unødvendig og sterkt urettferdig, spesielt dersom en selv ikke opplever å ha en helsesvikt som utgjør en risiko. Å miste muligheten til å kjøre bil, vil ofte medføre store begrensninger for den det gjelder, både i yrkeslivet, ved gjennomføring av praktiske hverdagslige gjøremål, og for det sosiale livet ellers. I et langstrakt land som Norge, er det også mange som bor i områder med begrenset, eller manglende tilbud om offentlig transport. De opplever ofte at de blir ekstra hardt rammet dersom de ikke lenger får kjøre bil. Når legen skal vurdere om du fyller helsekravene, er det derimot ikke anledning til å ta hensyn til de konsekvenser tap av førerkortet vil medføre for den enkelte. At man har et stort behov for å kunne kjøre bil, er dermed ikke relevant i denne vurderingen.

 • Du plikter å bistå legen eller psykologen med å avklare din egen helsesituasjon.
 • Du plikter å følge de råd, anbefalinger, forbud og pålegg lege, psykolog eller optiker gir deg, selv om du skulle være uenig i vurderingen.
 • Du plikter å avstå fra bilkjøring dersom du vet, eller burde visst at du utgjør en risiko i trafikken. Dette gjelder blant annet ved helsesvekkelse, sykdom, når du et trøtt og sliten, eller når du er påvirket av legemidler, alkohol eller andre rusmidler, jamfør vegtrafikkloven paragraf 21.

Når du ikke fyller helsekravene, betyr dette at du på grunn av din nåværende helsesituasjon kan utgjøre en risiko i trafikken. Husk at det er legens vurdering av helsesituasjonen, sett opp imot helsekravene som er avgjørende, og ikke hvordan du selv vurderer din egen helse. Ofte er helsesvekkelsen midlertidig, slik at helsekravet på nytt kan bli oppfylt når helsesvekkelsen ikke lenger er medfører at du utgjør en risiko i trafikken.

Alle som ferdes i trafikken utgjør en viss risiko. Noen av oss utgjør likevel en større risiko enn andre. Storsamfunnet aksepterer til en viss grad den økte risikoen en helsesvekkelse utgjør. Det samme gjelder for eksempel også ved bruk av medikamenter som kan innvirke på konsentrasjon og oppmerksomhet. Ett sted går det likevel en grense for når risikoen blir så stor at den enkeltes behov for å kjøre bil må vike for samfunnets generelle behov for beskyttelse.

Det er viktig å være klar over at helsekravene er ulike for de ulike førerkortgruppene. Helsekravene blir strengere jo større skadepotensiale kjøretøyet har. Derfor er helsekravene strengest for de som driver med persontransport (førerkortgruppe 3).

Statsforvalteren har mange roller i førerkortsammenheng, men vi er bare involvert i saker hvor det er, eller kan være en helsesvekkelse med betydning for føreretten. I tillegg til at vi gir råd og veiledning til privatpersoner, helsepersonell, Statens vegvesen, politi og trafikkskoler, har vi også ansvar for saksbehandling av enkeltsaker. Vi har følgende roller;

 • Lege, psykolog og optiker har en lovbestemt plikt til å melde til Statsforvalteren når du ikke oppfyller helsekravet i førerkortforskriften, og det er ventet at helsesvekkelsen kommer til å vare lenger enn seks måneder. Vi vurderer om disse meldingene er godt nok begrunnet til å fastslå at helsekravet ikke er oppfylt, og om det er sannsynlig at det tar mer enn seks måneder før helsekravet igjen kan være er oppfylt. Om så er tilfelle, anbefaler vi politiet å tilbakekalle føreretten.
 • Vi vurderer om kjørevurdering ved Statens vegvesen er et egnet virkemiddel i saker hvor det er tvil om helsekrav er oppfylt. Ønske om kjørevurdering avslås der helsekravet uansett ikke vil være oppfylt, eller der grunnlag for tvil ikke er tilstrekkelig dokumentert.
 • Vi behandler søknader om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav.
 • Vi gir opplæring til helsepersonell.

Lege, psykolog eller optiker kan gi deg kjøreforbud dersom det avdekkes en helsesvekkelse som gjør at du for tiden ikke fyller ett eller flere av helsekravene i førerkortforskriften. Lege og psykolog kan også gi deg kjøreforbud under utredning av mulig helsesvikt som kan ha betydning for føreretten.

Et muntlig kjøreforbud kan gis av lege, psykolog eller optiker i forbindelse med helseundersøkelse, og innebærer at du ikke har rett til å kjøre noe kjøretøy i de førerkortgrupper kjøreforbudet gjelder for. Kjøring mens du har kjøreforbud vil ha samme betydning som å kjøre uten gyldig førerkort, noe som innebærer brudd på vegtrafikkloven. Det fysiske førerkortet er ikke gyldig, selv om du skulle ha det liggende i lomma.

Dersom du kommer i en ulykke, og forsikringsselskapet innhenter helseopplysninger fra din fastlege, vil det komme fram at du har kjørt uten gyldig førerett.

Lege, psykolog eller optiker kan gi muntlig kjøreforbud for inntil seks måneder på grunn av midlertidige helsesvekkelser, i en utredningsfase, eller inntil politiet tilbakekaller førerkortet. Kjøreforbudet gjelder som utgangspunkt inntil det blir opphevet.

Legens, psykologens eller optikerens (heretter kalt legen) beslutning om muntlig kjøreforbud baseres på en medisinskfaglig vurdering, sett i sammenheng med regelverket. Denne kan du ikke klage på. Du har imidlertid rett til å få din sak vurdert av annen lege. Kjøreforbudet gjelder inntil ny lege eventuelt opphever det. Hvis du ønsker en ny vurdering, må du gi den nye legen tilgang på alle relevante opplysninger om din helsesituasjon. Dette er fordi den nye legen skal kunne gjøre en ny forsvarlig vurdering.

At du selv vurderer å utgjøre en liten trafikksikkerhetsrisiko har liten betydning for saken. Mange helsesvekkelser kommer gradvis over tid, og du vil da kunne tilvenne deg helsesvekkelsen på en måte som gjør at du ikke merker hvordan den objektivt påvirker deg. Når det gjelder årsakssammenhenger til en helsesvekkelse, skal det legges vekt på de vurderinger som gjøres av spesialisthelsetjenesten.

Her er tre vanlige eksempler: 

Alkohol: Dersom legen er kommet til at du har et skadelig alkoholforbruk som har vedvart over tid, har det ingen betydning at du har kjørt skadefritt, ikke kjører når du er påvirket, ikke er tatt for promillekjøring eller at du fungerer bra i jobbsammenheng. Det legen tar stilling til er om alkoholforbruket ditt er så omfattende at det svekker din helse på sikt.

Kognitiv svikt: Legen kan etter en totalvurdering, med blant annet gjennomføring av kognitive tester, komme til at du ikke tilfredsstiller de kognitive krav som stilles til å kjøre bil. Da spiller det liten rolle at du selv, kona, barna eller naboen mener at du er en erfaren og god sjåfør, eller at helsesvekkelsen kompenseres, ved bare å ferdes i nære og kjente omgivelser. Nedsatte kognitive funksjoner påvirker mange egenskaper som er viktig i trafikken, blant annet evnen til å handle på bakgrunn av uforutsette hendelser. Kognitiv svekkelse kjennetegnes dessuten av manglende evne til innsikt i egen sykdom, som også innebærer manglende evne til å se sine egne begrensninger.

Syn: Mange hevder at de ser «som en ørn» og at deres synsfunksjon ikke på noen måte påvirker trafikksikkerheten. At du har tilpasset deg en synssvekkelse er vel og bra, men hverken kompenserende tiltak eller erfaring kan erstatte et velfungerende syn. Et godt syn skal sikre at du evner å ha god oversikt, både framover og til sidene, slik at du kan reagere raskt når det er nødvendig. Det er lett å overvurdere egen synsfunksjon, eller undervurdere synssvekkelsens innvirkning på trafikksikkerheten. 

Noen personer kan beholde sitt opprinnelige førerkort når det muntlige kjøreforbudet oppheves. Andre må anskaffe seg nytt førerkort ved Statens vegvesen, fordi det noen ganger stilles krav i forskriften om begrensning av førerettens varighet. Det er typen helsesvekkelse som avgjør om du må ha nytt førerkort eller ikke. Legen gir deg informasjon om hva som gjelder i ditt tilfelle. 

Som nevnt i avsnittet om dine plikter som førerkortinnehaver, er du pålagt å medvirke til å avklare din helsesituasjon. Legens ønske eller behov for å utrede en situasjon kommer gjerne av at det har oppstått en mistanke om en helsesvekkelse. I førerkortsammeneheng vil manglende samarbeid kunne oppfattes som at pasienten forsøker å skjule en eller flere helsesvekkelser, eller at pasienten mangler innsikt i egen situasjon. Manglende vilje til å samarbeide vil da kunne tale imot at du oppfyller helsekravene.  

Når du har en påvist helsesvekkelse, kan legen eller psykologen (heretter kalt legen) være i tvil om helsesvekkelsen utgjør en risiko i trafikken. I slike tilfeller kan legen vurdere det som hensiktsmessig at du gjennomfører en kjørevurdering for å få dette vurdert. Legen vil da sende en anmodning til Statsforvalteren om at du får gjennomføre slik kjørevurdering. I noen særlige tilfeller kan kjørevurdering avtales direkte med Statens vegvesen.

Legen skal beskrive helsesvekkelsen, begrunne tvilen, og beskrive hvilke spesielle forhold som legen ønsker belyst. Statsforvalteren avgjør om en kjørevurdering er et egne virkemiddel for å avklare helsespørsmålet. I så fall vil du motta et brev som beskriver hvordan du må gå fram for å gjennomføre kjørevurderingen.

En kjørevurdering skal gjennomføres ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner, og med en trafikkskolebil. Selve kjørevurderingen er kostnadsfri, men du må selv betale for leie av skolebilen. Etter gjennomført kjørevurdering vil legen motta en sakkyndigrapport fra sensor, hvor Statens Vegvesen anbefaler eller fraråder videre førerett.

Det er ditt eget ansvar at det blir bestilt time til kjørevurdering innen den fastsatte fristen i brevet. Når du har mottatt brevet fra Statsforvalteren om gjennomføring av kjørevurdering, kan det ofte være lurt å ta kontakt med en trafikkskole så snart som mulig. Mange trafikkskoler kan hjelpe deg med å bestille time ved Statens vegvesen.

Vi gjør oppmerksom på at kjørevurdering benyttes når legen er i tvil, og sjelden er aktuelt når du ikke fyller helsekravene. At du selv ønsker å bevise at din helsesvekkelse ikke påvirker trafikksikkerheten, gir derfor ikke grunnlag for kjørevurdering. Statsforvalteren kan likevel, unntaksvis og i helt spesielle tilfeller, anmode om kjørevurdering i forbindelse med behandling av søknad om dispensasjon.

Nei. Kjørevurderingen gjennomføres med kjøreskolebil med dobbelt pedalsett. Du må derfor leie deg en kjøreskolebil.

Ja. Selve kjørevurderingen er kostnadsfri, men leie av kjøreskolebilen må betales av deg. Du må også betale eventuelle kjøretimer/oppvarmingstimer.

Etter at kjørevurderingen er gjennomført vil sensor sammenfatte kjøreturen i en skriftlig rapport. Dette er en sakkyndigrapport som sendes til den legen eller psykologen som ba om kjørevurderingen. En sakkyndigrapport baseres på en faglig vurdering og er ikke et enkeltvedtak. Dette betyr at sensors vurdering ikke kan påklages.

Kjørevurderingene gjennomføres med erfarne sensorer. Sensor skal vurdere om helsesvekkelsen har slik innvirkning på din evne til å kjøre at du utgjør en risiko i trafikken. Dersom sensor mener helsesvekkelsen medfører at du utgjør en risiko i trafikken, vil det bli opp til din lege eller psykolog (heretter kalt legen) å fatte den endelige beslutningen om hvorvidt helsekravet kan anses oppfylt eller ikke.

Dersom spesielle forhold tilsier det kan legen likevel be om at det gjennomføres en ny kjørevurdering. Legen må da begrunne hvorfor det fortsatt ikke kan konkluderes. Det er viktig å være klar over at legen må begrunne hvorfor det fortsatt er tvil. Statsforvalteren kan avvise anmodningen dersom den bare bærer preg av å være en formidling av ditt ønske om å få et nytt forsøk.   

Dersom helsesituasjonen bedres slik at det på nytt knyttes tvil til hvorvidt helsesvekkelsen påvirker trafikksikkerhetsrisikoen, kan det anmodes om ny kjørevurdering.

Lege, psykolog og optiker har en lovbestemt plikt til å melde til Statsforvalteren når du ikke fyller førerkortforskriftens helsekrav, og helsesvekkelsen antas å vare lenger enn seks måneder. Dette er regulert i helsepersonelloven paragraf 34.

Beslutningen om å sende melding til Statsforvalteren etter helsepersonelloven § 34 er basert på en medisinskfaglig vurdering, noe som innebærer at du ikke har klagerett. Du kan derimot ha rett til en ny vurdering hos en annen lege. (Se også punktet om uttalelsesrett før politiet fatter vedtak i saken.)

Statsforvalterens rolle er blant annet å bidra til at dine rettigheter ivaretas. Vi skal vurdere om den påviste helsesvekkelsen er godt nok dokumentert og begrunnet, om den rent faktisk er i strid med helsekravet, og om helsesvekkelsen sannsynlig antas å vare lenger enn seks måneder.

Dersom vi hos Statsforvalteren er enig i legens, psykologens eller optikerens vurdering, er det Statsforvalterens rolle å oversende saken til politiet. I meldingen til politiet vil vi anbefale at førerkortet blir tilbakekalt, helt eller delvis (én eller flere førerkortgrupper). Du vil få kopi av brevet som sendes til politiet. Samtidig vil du også motta et brev som beskriver hva som har skjedd, og hva som kommer til å skje med førerkortet ditt. Du vil også få informasjon om din rett til å uttale deg før politiet fatter vedtak i saken din.

Det følger av forvaltningsloven at du skal ha anledning til å komme med din uttalelse før det fattes et vedtak som berører deg og dine rettigheter. Dersom du mener legens, psykologens eller optikerens beslutning på en eller annen måte er feil, har du anledning til å komme med rettelser/innsigelser. Det samme gjelder dersom du har nye medisinske opplysninger som kan gi grunn til å endre beslutningen.

Når politiet har fattet vedtak om tilbakekall av føreretten din, betyr det at du plikter å levere fra deg førerkortet til nærmeste politistasjon. Føreretten din står uansett som sperret i det elektroniske førerkortregisteret.

Dersom du mener at politiet har fattet vedtaket på feilaktig grunnlag, kan du sende en klage. Klagen må sendes til politiet, siden det er de som har fattet vedtaket. Det er viktig å huske på at klagen må være signert. Dersom klagen sendes av en representant (som ikke er advokat) må det foreligge en fullmakt fra deg som gir representanten rett til å opptre i saken på dine vegne.

Dersom politiet ikke finner grunnlag for å endre vedtaket, sendes saken til Politidirektoratet for endelig klagebehandling.

Du kan få førerkortet tilbake når du på nytt fyller helsekravene. Det er lege, psykolog og optiker som avgjør når helsekravene er oppfylt. Legen skriver da ut en helseattest som du må levere til politiet som søknad om å få føreretten tilbake. Helseattesten er gyldig i tre måneder.

Ja, du har rett til å søke om dispensasjon fra helsekravet. Det er imidlertid viktig å være klar over at Statsforvalteren har en svært begrenset anledning til å innvilge dispensasjoner. Det er med andre ord svært få som får innvilget dispensasjon. Statsforvalteren kan bare innvilge dispensasjon når det framstår som «åpenbart urimelig» å avslå søknaden. Hva som anses som urimelig har nødvendigvis ikke sammenheng med det du selv opplever som urimelig.

I vurderingen av om et avslag framstår som åpenbart urimelig kan vi ikke ta hensyn til dine behov for å beholde førerkortet. At du trenger førerkort i jobbsammenheng, at du bor avsides til, uten tilgang på offentlig transport, eller at du har andre tungtveiende private behov skal ikke vektlegges. I tillegg er Statsforvalteren bundet av lovgivers føringer om at dispensasjonsbestemmelsen ikke skal benyttes til å flytte grensene som er fastsatt i forskriften.

Som søknad er helseattest tilstrekkelig. Helseattesten må være nyere enn tre måneder.

Vedlegg til søknaden:

 • Egenerklæringsskjema
 • «Helseattest syn» utfylt av øyeleger/optiker dersom du søker dispensasjon fra synskravene
 • Estermann synsfeltdiagram dersom det søkes dispensasjon fra kravet til synsfelt. Synsfeltdiagrammet kommer i tillegg til synsattesten
 • Eventuell legeerklæring fra relevant spesialist
 • Ved rusmisbruk/skadelig bruk av rusmidler, kreves dokumentasjon på kontrollprøver over påkrevd tidsperiode og med påkrevd hyppighet
 • Andre medisinske opplysninger som kan være relevante for søknaden

Søknaden med vedleggene sender du til: Statsforvalteren i ditt fylke.

NB! For søknad om dispensasjon etter førerkortforskriftens § 45 (enøyd for høyere førerkortgrupper) må det i tillegg til helseattesten vedlegges skriftlig søknad.

Et vedtak hvor søknad om dispensasjon avslås, er et forvaltningsvedtak som kan påklages. Klagen sender du til Statsforvalteren som vurderer saken på nytt på bakgrunn av det som kommer fram i klagen din.

Dersom Statsforvalteren opprettholder vedtaket, videresendes saken til Helseklage (nasjonalt klageorgan for helsesaker) for klagebehandling. Svaret fra Helseklage er endelig og kan ikke påklages. Du kan likevel få saken din prøvd videre for domstolene. Da er det viktig å overholde frister for søksmål.

Dersom saken er behandlet av både Statsforvalteren og Helseklage, vil du normalt ikke få en ny søknad behandlet. Ny søknad kan likevel behandles dersom helsesituasjonen er endret slik at du er betydelig nærmere å fylle helsekravet.

Dersom du har vært uten førerkort i en periode som følge av helsesvikt, må du normalt ikke kjøre opp på nytt. Om førerkortet er inndratt av andre årsaker enn helse, bør du avklare spørsmålet ved å kontakte førerkortforvaltningen hos politiet.

Helsekravene må som utgangspunkt være oppfylt for å kunne øvelseskjøre.

Dersom førerkortet ditt er tilbakekalt av politiet på grunn av helsesvekkelse, må du søke politiet om samtykke for å kunne øvelseskjøre. Øvingskjøring bør skje ved godkjent trafikkskole, og du må selv dekke kostnadene.

Dersom du, din kjørelærer eller lege/psykolog er i tvil om du fyller helsekravene, er det ikke nødvendig å søke. Det forutsettes at du i samråd med kjørelærer og lege eller psykolog, vurderer at helsesvekkelsen utgjør lav risiko i trafikken. Vegtrafikkloven regulerer ditt selvstendige ansvar for å la bilen stå dersom du kan utgjøre en fare for andre.

Dersom du har en førlighetsnedsettelse som begrenser ditt valg av kjøretøy, eller som krever spesiell tilpasning av kjøretøy, er ikke helsekravene oppfylt. Du kan likevel få førerett, men du trenger da dispensasjon fra helsekravet. Hvem som bestemmer om du kan få dispensasjon, avgjøres av hvilken type førlighetsnedsettelse du har. Det skilles mellom stabil og progredierende førlighetsnedsettelse. Progredierende betyr at situasjonen forventes å endre seg, noe som for eksempel er tilfelle ved enkelte nevrologiske sykdommer.

Ved stabil førlighetsnedsettelse er det Statens vegvesen som er vedtaksmyndighet. De avgjør dermed om du får førerett, og med hvilke begrensninger. Føreretten begrenses (kodes) normalt til et bestemt kjøretøy, eller til kjøretøy med en spesiell type utstyr (rattkule, automatgir etc,).   

Ved progredierende førlighetsnedsettelse er det Statsforvalteren som er vedtaksmyndighet.

Alle personer som har diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler, skal ha begrensning i førerettens varighet. For førerkortgruppe 1 skal gyldighetstiden være inntil 5 år, og inntil 3 år for førerkortgruppe 2 og 3.

Personer med kostholdregulert diabetes skal ikke ha begrensning i varigheten.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.