30.01.2023

Kompetansesatsing på dei sosiale tenestene i Nav

Alle Nav-kontor har fått tilgang til nytt kompetansemateriell om sosiale tenester. Materiellet er utvikla i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og statsforvaltarar.


27.01.2023

Elevane er mindre tilfreds med skulemiljøet

Sjølv om dei fleste elevar svarar at dei har eit godt læringsmiljø, viser nye tal frå Elevundersøkinga ein svak nedgang på dei fleste områda. Resultata for elevane i Vestland følgjer den nasjonale trenden.


26.01.2023, Endret 26.01.2023

Ledige stillingar

Vi har ledige stillingar innan kommunehelse og -omsorg, rus og psykisk helse og samfunnstryggleik og beredskap.


20.01.2023

Sider er eit frukteventyr i norsk landbruk

På pressekonferansen i samband med opninga av den årlege internasjonale landbruks- og reiselivsmessa IGW i Berlin vart status og ambisjonar for siderproduksjonen løfta fram.


19.01.2023

Svar på høyring om kompetanseordningane i barnehage og skule

Overordna er vi samd i at dagens ordningar for lokal kompetanseutvikling, med retningslinene for tilskotsforvaltninga, kan bli enklare og betre.


18.01.2023

Om privat heimeopplæring

I inneverande skuleår er det 31 barn i Vestland fylke som får privat heimeopplæring. Dette inneber at foreldra underviser barna sine heime. Kommunane har plikt til å føre tilsyn med at undervisninga er jamgod med den som blir gitt i den offentlege skulen.


03.01.2023

Akasia barnehage AS må betale tilbake kommunalt tilskot etter brot på barnehagelova

Vi har gjort vedtak om at Akasia barnehage AS må betale tilbake 28 100 000 kroner til Bergen kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier