Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


22.10.2021

Tilsyn med avfallsdeponi

Statsforvaltaren har gjennomført tilsyn med deponi. Tilsyna viser at fleire anlegg har store manglar ved drifta. 


14.10.2021

Kunngjering - Endra løyve for Berivest AS sitt brannøvingsfelt på Sløvåg industriområde i Gulen kommune

Berivest AS fekk 6.juli 2021 løyve etter forureiningslova til drift av eit nytt brannøvingsfelt på Sløvåg industriområde i Gulen kommune. Etter søknad frå verksemda endra Statsforvaltaren 14. oktober 2021 tidsrammene for løyvet.


14.10.2021

Kunngjering - Nytt løyve for utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Førde tettstad i Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune har 31.august 2021 fått nytt løyve etter forureiningslova til utslepp av  kommunalt avløpsvatn frå Førde tettstad. 


13.10.2021

Solbakken naturminne - oppheving av fredingsvedtak

Statsforvaltaren i Vestland sender på høyring eit forslag om oppheving av kgl. res. om freding av Solbakken naturminne i Strandebarm.


01.10.2021

Norsk Gjenvinning AS og Norsk Gjenvinning Metall AS i Knarrevik næringspark søkjer om endra løyve til handtering av avfall

I samband med bygging av nytt Sotrasamband har verksemdene behov for endra samansetjing, plassering og mengd avfall.


30.09.2021

Høyringsframlegg for marint vern på Stad til fagleg vurdering

Eit nytt høyringsframlegg for Stad marine verneområde er sendt frå oss til Miljødirektoratet for fagleg vurdering. Vi planlegg høyring i løpet av hausten 2021 etter at framlegget er godkjent, der vi ønskjer innspel til verneframlegget.


23.09.2021

Vi startar vernearbeid for Vestreim i Sogndal kommune

Vi sender ut forslag om oppretting av Vestreim naturreservat som ein del av arbeidet med frivillig skogvern. Frist for uttale er 4. november 2021.


14.09.2021

Søknad om utsleppsløyve i samband med bygging av vassveg i fjell for Øvre Kvemma kraftverk

NGK Utbygging AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa anleggsvatn i samband med bygging av vassveg i fjell for Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal kommune.


13.09.2021

Vik kommune søkjer om løyve til kompostering av hageavfall

Vik kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for mottak, kompostering og mellomlagring av hageavfall i Vik kommune. Maksimal årleg mottaksmengde er planlagt til 500 m3 oppkverna masse. 


08.09.2021

Opnar for tre nye nasjonalparkar i Vestland

Regjeringa har gitt Miljødirektoratet i oppgåve å starte arbeidet med verneplanprosessar for fire heilt nye nasjonalparkar. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel