Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

02.10.2023

Jordtippen AS søkjer om etablering av avfallsanlegg i Marikoven

Jordtippen AS søkjer om etablering av anlegg for sortering, vasking og lagring av reine og forureina massar og avfall i Marikovvegen 50, Askøy kommune.


29.09.2023

Kunngjering av løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn i Eidfjord

Eidfjord kommune fekk 4. september 2023 løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Sysendalen tettbygde område.


29.09.2023

Kunngjering av løyve til mellombels utsleppsløysing i Eidfjord

Eidfjord kommune fekk 1. september 2023 løyve etter forureiningslova til mellombels utsleppsløysing for Sysendalen tettbygde område.


29.09.2023

Vi startar verneprosess for Svanøy naturreservat i Kinn

Det er uvanleg mykje "gull" i dei grøne skogane på Svanøy i Kinn kommune, og etter dialog med grunneigarane er vi glade for å kunne starte arbeidet med  skogvern på delar av øya. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 1.november 2023.


29.09.2023

Rettleiar for utsortering og materialgjenvinning av avfall

1. januar 2023 tredde nye utsorteringskrav i kraft med formål om å fremja auka materialgjenvinning av spesifikke avfallstypar. Miljødirektoratet har no laga to rettleiarar som tek for seg korleis kommunane og verksemder skal følgja opp og gjennomføra dei nye krava.


28.09.2023

Mange gode innlegg under Forureiningsveka 2023

Tirsdag 26. til torsdag 28. september arrangerte vi ein webinarserie om aktuelle tema innanfor forureiningsfeltet. Opptaka er tilgjengelege til og med 13. oktober 2023.


22.09.2023

Søknad om løyve til Sogn Kabelgjenvinning AS

Sogn Kabelgjenvinning AS søkjer om løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg. Verksemda skal drive med granulering av kablar. 


20.09.2023

Oversending av utgreiingsprogram for Sognefjorden marine verneområde

Etter startsskotet for arbeidet med marint vern i Sognefjorden fekk vi inn mange innspel på kva vi bør greie ut undervegs i prosessen. Vi sender med dette eit oppdatert utgreiingsprogram til Miljødirektoratet for vurdering før vi går vidare i vernearbeidet. 


20.09.2023

Søknad om løyve etter forureiningsforskrifta frå Engebø Rutile and Garnet AS for tiltak i sjø ved Engebø i Sunnfjord kommune

Engebø Rutile and Garnet AS søkjer om løyve etter forureiningslova til tiltak i sjø ved gards- og bruksnummer 431/3, 431/6 og 431/10 i Sunnfjord kommune.


19.09.2023

Utvida sesong for fiske etter rømt oppdrettsfisk er avvikla

Det er ikkje lengre mogeleg å fiske etter rømt oppdrettsfisk på hausten og vinteren (utvida sesong), då denne ordninga blei avvikla for to år sidan. Årsaka er mogelege negative effekter på villfiskbestandane. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel