Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

20.06.2024

Søknad om anleggsarbeid i sjø - Statens vegvesen etablering av ny liggekai - E39 Oppedal ferjekai

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til anleggsarbeid i sjø.

Statens vegvesen skal  Statens vegvesen skal etablere liggekai ved E39 Oppedal ferjeleie. Høyringsfrist er 16. august 2024. 


19.06.2024

Søknad om løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid knytt til etablering av Fardalen kraftverk i Årdal kommune

Fardal Kraft søkjer om løyve etter forureiningslova for etablering av Fardal kraftverk i Årdal kommune. Høyringsfrist er 16. august 2024.


19.06.2024

Søknad om anleggsarbeid i sjø - oppgradering containerhamn - Elkem Bremanger i Bremanger kommune

Elkem Bremanger søkjer om løyve etter forureiningslova til anleggsarbeid i sjø. Elkem Bremanger skal leggje til rette for at større containerskip skal kunne leggje til kai. Det skal etablerast ein dykdalb med pullerter (fortøyingsinnretningar) ved den eksisterande kaien.


17.06.2024

Spreiing av framande fiskeartar aukar i Vestland

Spreiing av framande fiskeartar er eit aukande problem i Vestland. Vi treng hjelp til å hindre vidare utsettingar, og til å spreie informasjon om kor stor skade desse fiskeartane har på vassdragsnaturen i fylket.

Denne artikkelen er også tilgjengeleg på engelsk (English) og polsk (polski).


14.06.2024

Vi tilrår Frønningen naturreservat i Lærdal kommune

Vi tilrår etablering av Frønningen naturreservat i Lærdal kommune. Området er 17 238 dekar stort og er tilrådd etter dialog med grunneigar. Arealet husar svært gamal skog over eit stort areal og bidreg til målet om å ta vare på representativ og verdifull natur for framtidige generasjonar. 


04.06.2024

Nettseminar om motorferdsel på barmark

Alle kommunar i Noreg er invitert til eit nettseminar om barmarkskøyring. Seminaret finn stad tysdag 26. juni kl. 12.00–14.00 og passar for administrasjon og politikarar som vurderer saker om motorferdsel i utmark.


03.06.2024

Søknad om undervassprenging - auka seglingsdjupne Kyrkjenes tømmerkai - Ullensvang

Indre Hardanger Skogeigarlag søkjer om løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid i sjø. Formålet er å auke seglingsdjupne ved eksisterande tømmarkai på Kyrkjenes gnr./bnr. 251/20 i Ullensvang kommune


31.05.2024

Søknad om anleggsarbeid i sjø - utviding næringsareal - Domstein på Raudeberg i Kinn kommune

Domstein AS søkjer om løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid i sjø. Formålet med tiltaket byggje ny kai, produksjonslokale og fryselager plassert på ei utfylling i sjø. 


28.05.2024

Søk natur- og friluftsmidlar for vindkraftområde

I revidert statsbudsjett har regjeringa føreslått ei ny tilskotsordning til natur og friluftsliv i område som er påverka av landbaserte vindkraftverk. Målet er å bidra til å ivareta og fremje natur og friluftsliv i kommunar som har av slike vindkraftverk. Søknadsfristen er 7. juni. 


27.05.2024

Kommunane har ansvar for å følge opp forsøplingssaker

For å få meir kunnskap om korleis kommunen jobbar med forsøplingssaker skal vi i år gjennomføre ein tilsynsaksjon. Dette blir gjennomført over heile landet, og vi vil gå i dialog med 10 kommunar i vårt fylke om deira arbeid. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel