Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

03.02.2023

Vi tilrår frivillig vern av skog på Osøyra i Kinn

Vi tilrår vern av Osøyra som naturreservat, eit stort område rikt på regnskogskvalitetar i Kinn kommune. Med status som naturreservat vil naturverdiane i disse områda bli godt varetekne for framtida. 


02.02.2023

Drifta av deponia kan bli betre

Statsforvaltaren har hausten 2022 gjennomført tilsyn på 7 av avfallsdeponia i Vestland fylke. Tilsyna er ei oppfølging av kontroll på dei same deponia i 2021.


01.02.2023

Korleis påverkar vassforskrifta kvardagen vår?

Det skal i hovudsak ikkje gjennomførast tiltak som kan forringe tilstanden i ein vassførekomst.


01.02.2023

Høgt svinn av verdifulle våtmarker

Våtmark er viktig for flora, fauna og som karbonlager. I tillegg gjev våtmarkene oss reint vatn, dempar flaumar og gjev grunnlag for rekreasjon. For Vestland har det vore ei betydeleg negativ utvikling i både areal og økologisk tilstand for våtmark.


31.01.2023

Det blir ikkje opna for kvotefri gaupejakt i Vestland i 2023

Bakgrunnen er lite skadeomfang dei seinare åra, og at gaupebestanden på landsbasis er under bestandsmålet for arten.


30.01.2023

Kunngjering av løyve til varmebehandling av jord i Simonsviken

Envir AS i Simonsviken i Bergen kommune har fått løyve etter forureiningslova til varmebehandling av jord med framande artar 26. januar 2023.


27.01.2023

Forureining frå betongproduksjon er no regulert i forureiningsforskrifta

Formålet med å regulere betongproduksjon gjennom forskrift er å stanse ulovlege utslepp, stille likelydande miljøkrav til bransjen, etablere ein meir einskapleg praksis og sikre likare konkurransevilkår mellom verksemdene.


25.01.2023

Meldeskjema for produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelement

Ved etablering eller endring av anlegg for betongproduksjon skal ein i god tid før oppstart eller endring sende melding til Statsforvaltaren.


25.01.2023

Atracco Tromsø AS søkjer om løyve etter forureiningslova

Atracco Tromsø AS søkjer om løyve etter forureiningslova til å etablere eit behandlingsanlegg for kasserte køyretøy på Ågotnes i Øygarden kommune.

 


20.01.2023

27 av 32 brannøvingsplassar har brot på miljøregelverket i landsdekkande tilsynsaksjon

Hovuddelen av brota var manglar i miljørisikovurderingar, substitusjonsvurderingar og rutiner. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel