Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

15.05.2024, Endra 15.05.2024

Når forureining har ei naturleg forklaring

Som forureiningsmyndigheit får Statsforvaltaren meldingar om forureining som vert observert i fylket. Nokon av tilfella er det naturen sjølv som er opphavet til. 


07.05.2024

Akvakulturanlegg på land vert no kontrollerte

Miljødirektoratet organiserer for første gong ein landsomfattande tilsynsaksjonen med landbaserte akvakulturanlegg. Statsforvaltaren i Vestland vil i perioden mai til desember i år kontrollere miljøkrava hjå eit utval av anlegg i fylket.


07.05.2024

Høyring av frivillig skogvern i Eimhjellen i Gloppen

Som ein del av arbeidet med å ta vare på naturmangfaldet i Vestland fylke sender vi ut framlegg til frivillig skogvern av Eimhjellen naturreservat i Gloppen kommune. Du er velkommen til å sende innspel i høyringsfasen innan 10. juli 2024.


06.05.2024

Høyring av frivillig skogvern på Bermålsnosi (Bermål) naturreservat i Lærdal

Som ein del av arbeidet med å ta vare på naturmangfaldet i Vestland fylke sender vi ut framlegg til frivillig skogvern av Bermålsnosi naturreservat i Lærdal kommune på høyring. Området vart omtalt som Bermål naturreservat i oppstarten. Du er velkommen til å sende innspel innan 10. juli 2024.


06.05.2024

Vi startar arbeidet med å utvide Kvitingsmorki naturreservat i Årdal

Etter dialog med grunneigarane etter prosedyra for frivillig skogvern startar vi arbeidet med å utvide Kvitingsmorki naturreservat i Årdal kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 5. juni 2024.


06.05.2024

Framlegg til vern av nasjonalt viktig natur i sørvestre Bømlo

Vi melder oppstart av vern av Roaldsfjorden, Vikaneset, Gissøyane, Nordøyane og Holsøyane. Området er blant det mest verdifulle kystlandskapa i Vestland. Frist for uttale er 15. juni 2024.


03.05.2024

Kartlegging av naturtypar i Vestland 2024

Sommaren 2024 blir det gjennomført naturkartlegging i delar av kommunane Eidfjord, Kvinnherad, Voss og Stryn. Kartlegginga er ein del av ei nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur og ta betre vare på arts- og naturmangfaldet.


02.05.2024

Rydd vekk pøbelplantar i vårhagen

Våren er ei fin tid å rydde i hagen før vekstane vaknar til live. Har du plantar som risikerer å spreie seg, har du også ansvar for å halde dei innanfor gjerdet. Framande artar på vidvanke er ei stor utfordring for naturmangfaldet verda over, og vi treng di hjelp for å spreie kunnskap om desse. 


30.04.2024

Kva spreieareal får du behov for?

Forslag til ny gjødselbrukforskrift er på høyring, og det er utarbeidd ein enkel kalkulator der gardbrukaren kan rekne ut kva som blir dei nye spreiearealkrava på eigen gard.


29.04.2024

Ope møte om forvaltningsplanen for Hestad landskapsvernområde

Statsforvaltaren i Vestland arrangerer eit ope møte om forvaltningsplanen for Hestad landskapsvernområde tysdag 7. mai 2024 kl. 11.30 på Hestadgrend bedehus. Alle som ønskjer det, er velkomne.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel