Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

25.11.2022

Kunngjering om endra løyve til Norsk Gjenvinning AS avd. Førde

Norsk Gjenvinning AS avd. Førde har 24. november 2022 fått endra løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg på Øyrane.


23.11.2022

Hardanger Sand AS søkjer om løyve etter forureiningslova

Hardanger Sand AS søkjer om utsleppsløyve etter forureiningslova for å behandle avfall i Simadal næringspark, gbnr. 28/9, i Eidfjord kommune.


16.11.2022

Ingen ulovleg bruk av PFAS-haldig skum ved undersøkte brannøvingsfelt i Vestland

Statsforvaltaren gjennomførte i haust tilsyn ved ulike brannøvingsplassar, som del av ein landsdekkande aksjon. Føremålet var å kontrollere om brannøvingsplassane overheld relevant regelverk og at det ikkje går føre seg ulovleg utslepp av perfluorerte stoff.


09.11.2022

Kunngjering om løyve etter forureiningslova til Westland Waste AS

Westland Waste AS har 8. november fått løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg i Sløvåg. 


09.11.2022

Kunngjering om endra løyve til Heiane omlasteanlegg i Stord

Sunnhordland interkommunale miljøverk (SIM IKS) har 9. november 2022 fått endra løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg.


09.11.2022

Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland

Kva verktøykasse har kommunane til å følgje opp forureining? Forureiningsveka frå 13. til 15. desember er ein webinarserie for kommunen som forureinar og myndigheit. 


08.11.2022

Pelagia Hordafôr søkjer om endra utsleppsløyve

Pelagia Hordafôr søkjer om å få auke ramma for mottak av fiskeensilasje 


03.11.2022

Søknad om løyve til mudring og utfylling i Storavatnet og Stiavatnet i samband med ny Rv. 555 - Sotrasambandet

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til mudring og utfylling i Storavatnet og Stiavatnet i samband med Rv. 555, Sotrasambandet i Bergen kommune. 


02.11.2022

Kunngjering av løyve etter forureiningslova til akvakulturanlegg i Stad kommune

Statt Torsk AS har 28. oktober 2022 fått løyve etter forureiningslova til å etablere oppdrettsanlegg for produksjon av torsk på lokaliteten Apalset.


31.10.2022

Innføringskurs i grunnleggande forvaltningsrett for tilsette i alle sektorar i kommunane

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Statsforvaltaren utvikla eit innføringskurs i forvaltningsrett for kommunalt tilsette. Frist for å søkje om deltaking på kurs som blir gjennomført våren 2023 er fredag 2. desember.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel