Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

01.12.2023

Foreslår inngripande tiltak for å ta vare på villreinen i Nordfjella

I november i fjor fekk vi i oppdrag å lage tiltaksplan for villreinen i Nordfjella. No er oppdraget utført og vi sender forslaget til tiltaksplan til Miljødirektoratet.


01.12.2023

No har lisensjakta på ulv starta

Lisensjakta på ulv varer frå 1. desember 2023 til og med 31. mai 2024. 


28.11.2023

Andre gongs høyring av forskrift om fiske utanfor vassdrag med anadrom fisk i Vestland

Etter første runde med høyring foreslår vi å endre to paragrafar i utkast til ny forskrift. Frist for å komme med tilbakemelding er 20. desember 2023.


28.11.2023

Informasjonsmøte om utviding av Steinevik naturreservat i Austevoll

Kystlytnghei er ein naturtype som er sterkt truga i Noreg, men i Austevoll er det store, samanhengjande areal med denne verdifulle naturen. I samarbeid med Selbjørn grunneigarlag inviterer vi til ope møte for å høyre di meining om supplerande vern i dette området. Velkomen!


23.11.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova - gjenbruk massar i vegkropp Rv 555 nytt Sotrasamband

Statens vegvesen søkjer om å gjenbruke massar/sedimenter frå tømming av Mustadvatnet til terrengoppfylling i vegkropp/trafikkareal for etablering av Fv 555 Sotrasambandet


22.11.2023

Søknad om utsleppsløyve for Kvassneset avløpsreinseanlegg i Alver kommune

Alver kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Knarvik tettbygde område. Frist til å komme med innspel til høyringa er 4. januar 2024.  


16.11.2023

Kunngjering om nytt mellombels løyve til avfallsbehandling i Høyanger

Vest Resirkuleringssenter AS har 14. november 2023 fått løyve etter forureiningslova til avfallsbehandling i Høyanger næringspark.  


10.11.2023

Søknad om endra løyve etter forureiningslova - anleggsarbeid i sjø - Bømlo fiskerihamn

Vestland fylkeskommune er i gong med å etablere Bømlo fiskerihamn og søkjer om endra løyve til undervassprengning av inntil 8 100 fm3. 


08.11.2023

BIR Bedrift AS på Lønningshaugen i Bergen søkjer om å utvide mottak av kjøkken- og matavfall

Dei har løyve idag til mottak av 3000 tonn matavfall og søkjer no om å utvide mengda matavfall dei tek imot frå stor- og småhushaldningar til 8000 tonn/år. 


07.11.2023

BIR AS søkjer om løyve til etablering av biogassanlegg på Voss

BIR AS søkjer om løyve etter forureiningslova til etablering av biogassanlegg for behandling av matavfall med husdyrgjødsel som prosesstøtte på Bjørkemoen i Voss herad. Høyringsfristen er 8. desember 2023. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel