Forureining

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 30.03.2023

Når forureining har ei naturleg forklaring

Som forureiningsmyndigheit får Statsforvaltaren meldingar om forureining som vert observert i fylket. Nokon av tilfella er det naturen sjølv som er opphavet til. 


Publisert 23.03.2023

Statsforvaltaren krev opprydding av tomt med PFOS

Statsforvaltaren har pålagt Sunnfjord kommune og grunneigar av PFOS-forureina tomt i Sande sentrum å få utarbeidd ein tiltaksplan som grunnlag for opprydding i forureina grunn.


Publisert 20.03.2023, Sist endra 23.03.2023

Sogndal kommune vert pålagt å gjere tiltak ved Kvernhushaugen

Kommunen har fått pålegg om å utarbeide ein tiltaksplan mot grunnforureining på og ved Kvernhushaugen avfallsplass.


Publisert 22.02.2023

Toler kysten utsleppa våre? Overvaking av miljøtilhøva i kystvatn

I dag har vi tre overvakingsprogram gåande i Vestland fylke. Det er i Fensfjorden og i sjøområda rundt Florø og Måløy.


Publisert 17.02.2023, Sist endra 17.02.2023

Handtering av brøytesnø

Snø som blir liggande på vegar kan innehalde partiklar, mikroplast, sand, grus, avfall, tungmetall og andre miljøgifter. Deponering og dumping av slik snø kan føre til forureining og kan derfor krevje løyve frå Statsforvaltaren.


Publisert 27.01.2023

Forureining frå betongproduksjon er no regulert i forureiningsforskrifta

Formålet med å regulere betongproduksjon gjennom forskrift er å stanse ulovlege utslepp, stille likelydande miljøkrav til bransjen, etablere ein meir einskapleg praksis og sikre likare konkurransevilkår mellom verksemdene.


Publisert 25.01.2023

Meldeskjema for produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelement

Ved etablering eller endring av anlegg for betongproduksjon skal ein i god tid før oppstart eller endring sende melding til Statsforvaltaren.


Publisert 20.01.2023

27 av 32 brannøvingsplassar har brot på miljøregelverket i landsdekkande tilsynsaksjon

Hovuddelen av brota var manglar i miljørisikovurderingar, substitusjonsvurderingar og rutiner. 


Publisert 15.12.2022

Presentasjonar frå Forureiningsveka 2022

Forureiningsveka 2022 er over, og vi håpar deltakarane fekk mykje nyttig informasjon om dei ulike temaa som vart presentert. Her finn de presentasjonar frå dei ulike fagtemaa.  


Publisert 16.11.2022

Ingen ulovleg bruk av PFAS-haldig skum ved undersøkte brannøvingsfelt i Vestland

Statsforvaltaren gjennomførte i haust tilsyn ved ulike brannøvingsplassar, som del av ein landsdekkande aksjon. Føremålet var å kontrollere om brannøvingsplassane overheld relevant regelverk og at det ikkje går føre seg ulovleg utslepp av perfluorerte stoff.