Forurensning

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.02.2024

Tilsyn etter saltsyrelekkasje ved Toro Arna

Statsforvaltaren i Vestland har vore på tilsyn ved Toro-fabrikken etter melding om eit akutt utslepp av saltsyre. 


Publisert 18.12.2023

Vi starter opp overvaking i Hardangerfjorden

I januar 2024 er det oppstart av eit overvakingsprogram som skal gå i Hardangerfjorden dei neste 3 åra. Målet er å kartlegge og overvake tilstanden i fjorden. 


Publisert 13.10.2023

Reinseeffektar i akvakulturanlegg

Bruk av filtrering som reinsemetode i akvakulturanlegg på land og i lukka anlegg i sjø reduserer utsleppa. Best effekt ser vi på utslepp av organisk materiale. Filtrering som reinseteknologi har derimot avgrensa effekt på utslepp av oppløyste næringssalt.


Publisert 28.09.2023

Mange gode innlegg under Forureiningsveka 2023

Tirsdag 26. til torsdag 28. september arrangerte vi ein webinarserie om aktuelle tema innanfor forureiningsfeltet. Opptaka er tilgjengelege til og med 13. oktober 2023.


Publisert 28.09.2023

Industrien må betale gebyr for eigenkontrollrapportar

Frå 2024 må verksemder med løyve etter forureiningslova betale gebyr for styresmaktene si sakshandsaming av eigenkontroll.


Publisert 15.09.2023

Eutrofiering av Hardangerfjorden

Mange piler peiker i feil retning for Hardangerfjorden. Overvakingsdata viser at vi er på veg inn i ein situasjon med eutrofiering.


Publisert 29.08.2023, Sist endret 30.08.2023

Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland

Tirsdag 26. til torsdag 28. september inviterer vi til ein webinarserie om aktuelle tema innanfor forureiningsfeltet. 


Publisert 24.08.2023

Nye utsleppskrav til næringsmiddelindustrien

Industriutsleppsdirektivet (IED) er tatt inn i norsk lovverk mellom anna i kapittel 36 i forureiningsforskrifta. Målet med direktivet er å redusere forureining og gi like konkurransevilkår for europeisk industri.


Publisert 23.08.2023

Tilsyn viste manglar i arbeidet med lukt i Rådalen

Statsforvaltaren har gjennomført lukttilsyn med tre verksemder i Rådalen i august. På tilsyna fann vi at alle verksemdene hadde manglar i det systematiske arbeidet for å redusere lukt.


Publisert 22.08.2023

Første rapport frå det treårige overvakingsprogrammet i Fensfjorden er klar

Dette er eit større spleiselag i regi av Statsforvaltaren der verksemder med relevant utslepp til fjordsystemet er med på finansieringa. Første del av overvakingsprogrammet starta i juni 2022.