Forurensning

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.06.2024

Høyringssvar til forslag til ny gjødselvareforskrift

Det er auka interesse i marknaden for bruk av avfall og biprodukt inn i gjødselvareproduksjonen. Vi har gitt uttale til forslag til ny gjødselvareforskrift. 


Publisert 15.05.2024, Sist endret 15.05.2024

Når forureining har ei naturleg forklaring

Som forureiningsmyndigheit får Statsforvaltaren meldingar om forureining som vert observert i fylket. Nokon av tilfella er det naturen sjølv som er opphavet til. 


Publisert 07.05.2024

Akvakulturanlegg på land vert no kontrollerte

Miljødirektoratet organiserer for første gong ein landsomfattande tilsynsaksjonen med landbaserte akvakulturanlegg. Statsforvaltaren i Vestland vil i perioden mai til desember i år kontrollere miljøkrava hjå eit utval av anlegg i fylket.


Publisert 14.03.2024

Vi kontrollerer anlegg som tek i mot farleg avfall

I perioden mars til mai skal Statsforvaltaren føre tilsyn med avfallsanlegg som tek imot og mellomlagrar farleg avfall. 


Publisert 05.03.2024

Fleire brot på miljøregelverket blant undersøkte behandlingsanlegg for kasserte køyretøy

Ein landsdekkjande kontroll avdekte at mange behandlingsanlegg for kasserte køyretøy ikkje følgjer miljøkrava om forsvarleg behandling.


Publisert 29.02.2024

Tilsyn etter saltsyrelekkasje ved Toro Arna

Statsforvaltaren i Vestland har vore på tilsyn ved Toro-fabrikken etter melding om eit akutt utslepp av saltsyre. 


Publisert 18.12.2023

Vi starter opp overvaking i Hardangerfjorden

I januar 2024 er det oppstart av eit overvakingsprogram som skal gå i Hardangerfjorden dei neste 3 åra. Målet er å kartlegge og overvake tilstanden i fjorden. 


Publisert 13.10.2023

Reinseeffektar i akvakulturanlegg

Bruk av filtrering som reinsemetode i akvakulturanlegg på land og i lukka anlegg i sjø reduserer utsleppa. Best effekt ser vi på utslepp av organisk materiale. Filtrering som reinseteknologi har derimot avgrensa effekt på utslepp av oppløyste næringssalt.


Publisert 28.09.2023

Mange gode innlegg under Forureiningsveka 2023

Tirsdag 26. til torsdag 28. september arrangerte vi ein webinarserie om aktuelle tema innanfor forureiningsfeltet. Opptaka er tilgjengelege til og med 13. oktober 2023.


Publisert 28.09.2023

Industrien må betale gebyr for eigenkontrollrapportar

Frå 2024 må verksemder med løyve etter forureiningslova betale gebyr for styresmaktene si sakshandsaming av eigenkontroll.