Forurensning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.03.2023

Sogndal kommune vert pålagt å gjere tiltak ved Kvernhushaugen

Kommunen har fått pålegg om å utarbeide ein tiltaksplan mot grunnforureining på og ved Kvernhushaugen avfallsplass


Publisert 22.02.2023

Toler kysten utsleppa våre? Overvaking av miljøtilhøva i kystvatn

I dag har vi tre overvakingsprogram gåande i Vestland fylke. Det er i Fensfjorden og i sjøområda rundt Florø og Måløy.


Publisert 17.02.2023, Sist endret 17.02.2023

Handtering av brøytesnø

Snø som blir liggande på vegar kan innehalde partiklar, mikroplast, sand, grus, avfall, tungmetall og andre miljøgifter. Deponering og dumping av slik snø kan føre til forureining og kan derfor krevje løyve frå Statsforvaltaren.


Publisert 27.01.2023

Forureining frå betongproduksjon er no regulert i forureiningsforskrifta

Formålet med å regulere betongproduksjon gjennom forskrift er å stanse ulovlege utslepp, stille likelydande miljøkrav til bransjen, etablere ein meir einskapleg praksis og sikre likare konkurransevilkår mellom verksemdene.


Publisert 25.01.2023

Meldeskjema for produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelement

Ved etablering eller endring av anlegg for betongproduksjon skal ein i god tid før oppstart eller endring sende melding til Statsforvaltaren.


Publisert 20.01.2023

27 av 32 brannøvingsplassar har brot på miljøregelverket i landsdekkande tilsynsaksjon

Hovuddelen av brota var manglar i miljørisikovurderingar, substitusjonsvurderingar og rutiner. 


Publisert 15.12.2022

Presentasjonar frå Forureiningsveka 2022

Forureiningsveka 2022 er over, og vi håpar deltakarane fekk mykje nyttig informasjon om dei ulike temaa som vart presentert. Her finn de presentasjonar frå dei ulike fagtemaa.  


Publisert 16.11.2022

Ingen ulovleg bruk av PFAS-haldig skum ved undersøkte brannøvingsfelt i Vestland

Statsforvaltaren gjennomførte i haust tilsyn ved ulike brannøvingsplassar, som del av ein landsdekkande aksjon. Føremålet var å kontrollere om brannøvingsplassane overheld relevant regelverk og at det ikkje går føre seg ulovleg utslepp av perfluorerte stoff.


Publisert 12.10.2022

Overvaking syner at miljøgifta DDT ligg lenge i naturmiljøet

Ein ny rapport utarbeida av Havforskingsinstituttet viser framleis relativt høge konsentrasjonar av DDT i blåskjel i Sørfjorden, men det er ikkje fare for mattryggleiken. 


Publisert 26.09.2022

Landsdekkande tilsynsaksjon med kommunen som miljømynde

Statsforvaltaren skal gjennomføre ein landsomfattande tilsynsaksjon med kommunen som miljømynde for avløp etter forureiningsforskrifta kapittel 12.