Fiskeforvaltning

Oppdatert 14.02.2024

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.06.2024

Fisket stenger i Vestland

Fiske etter anadrom fisk stenger i 12 vassdrag, og i Nordfjord og Dalsfjorden, i Vestland. Stenginga gjeld frå og med 23. juni 2024 kl. 24:00. Det er heller ikkje tillete å fiske laks i sjøen med stong eller handsnøre. 


Publisert 17.06.2024

Spreiing av framande fiskeartar aukar i Vestland

Spreiing av framande fiskeartar er eit aukande problem i Vestland. Vi treng hjelp til å hindre vidare utsettingar, og til å spreie informasjon om kor stor skade desse fiskeartane har på vassdragsnaturen i fylket.

Denne artikkelen er også tilgjengeleg på engelsk (English) og polsk (polski).


Publisert 18.03.2024

Fiskereglar utanfor vassdrag med laks og sjøaure er vedteke!

Vi har fastsett ny forskrift om fiske i fredingssoner i sjø, og om nedsenking av garn, i fylket vårt. Les meir her.


Publisert 11.03.2024

Forslag om endringar i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet føreslår opning av fiske i to vassdrag i Vestland. Fråsegn sendast til Miljødirektoratet. Høyringsfristen er 5. april 2024. 


Publisert 19.09.2023

Utvida sesong for fiske etter rømt oppdrettsfisk er avvikla

Det er ikkje lengre mogeleg å fiske etter rømt oppdrettsfisk på hausten og vinteren (utvida sesong), då denne ordninga blei avvikla for to år sidan. Årsaka er mogelege negative effekter på villfiskbestandane. 


Publisert 05.04.2023

Fangst av laks og sjøaure i 2022

I sesongen 2022 vart det fiska totalt 35 701 kg laks og 5 138 kg sjøaure, i elv og sjø i Vestland. Av dette var 2 782 kg laksefisk tatt i sjølaksefisket.


Publisert 27.02.2023

Høyring av endring i fisketider i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet har sendt ut forslag til mindre endringar i fiskereglane for fiske etter laks og sjøaure i sjø og vassdrag i Noreg. Det er ikkje forslag om endringar for fisket i Vestland. 


Publisert 13.06.2022

Vil du høyre siste nytt om Vossolaksen?

Statsforvaltaren inviterer til informasjonsmøte om Vossolaksen tysdag 21. juni klokka 17.00 - 20.00 i kulturhuset på Voss. 


Publisert 27.05.2022

Høyring av ny forskrift om fiske utanfor vassdrag med anadrom laksefisk og om nedsenking av garn i Vestland fylke

Vi legg fram forslag til ny forskrift. Frist for å gje uttale er 9. september 2022.


Publisert 10.05.2022

Ny fisketid i Lærdalselvi

Miljødirektoratet har vedteke endra fisketid i Lærdalselvi i Lærdal kommune. Fisketidene for laks og sjøaure i resten av fylket er uendra.