Forslag om endringar i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Høyringsfrist:
5. april 2024 23:59
Mann med fiskestang i elv med stor vassføring
Miljødirektoratet har føreslått opning av fiske i Mundheimselva og Kjøllsdalselva. Her vert det fiska med stang i Solheimsvassdraget. Foto: Statsforvaltaren i Vestland.

Miljødirektoratet føreslår opning av fiske i to vassdrag i Vestland. Fråsegn sendast til Miljødirektoratet. Høyringsfristen er 5. april 2024. 

Publisert 08.03.2024

Miljødirektoratet har sendt ut høyring om forslag om endringar i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. Sjå Miljødirektoratet si høyringsside: Forslag om endringer i bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag (miljodirektoratet.no).

Forslaget omfattar nødvendige endringar av gjeldande fiskereglar i sjø og vassdrag, jf. Miljødirektoratet sine retningsliner for regulering av fiske etter anadrome laksefisk frå 2021. Det høyrast på endringar i reglar for fiske i 27 vassdrag. I Vestland gjeld dette opning av fiske i Mundheimselvi og Kjøllsdalselva. Endringane vert gjeldande frå sesongen 2024.