Naturmangfald

Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.06.2024

Beredskap mot fugleinfluensa i Vestland

Vi forventar ikkje store utbrot av fugleinfluensa i Vestland fylke i 2024, men mindre tilfelle av sjukdomen er ikkje usannsynleg. Kva skal du gjere om du finn fuglar som kan vere råka?


Publisert 21.06.2024

Kartlegging av fuktskog i sommar

Skog i våtmark og andre fuktige område er blant dei mest truga skogtypane i Noreg, og det er viktig å få kartlagt dei restane som finst igjen. Tre område vil bli undersøkte i Vestland fylke i sommar.


Publisert 28.05.2024

Søk natur- og friluftsmidlar for vindkraftområde

I revidert statsbudsjett har regjeringa føreslått ei ny tilskotsordning til natur og friluftsliv i område som er påverka av landbaserte vindkraftverk. Målet er å bidra til å ivareta og fremje natur og friluftsliv i kommunar som har av slike vindkraftverk. Søknadsfristen er 7. juni. 


Publisert 22.05.2024

Langt mellom lyspunkta hos sjøfuglane

Lenge såg ærfuglen ut til å ikkje følgje den nedadgåande utviklinga til andre sjøfuglartar, men no syner tellingane eit gjennomsnittleg årleg fall på tjue prosent. Tilstanden hos sjøfuglane våre illustrerer at det er langt mellom lyspunkta for naturmangfaldet.


Publisert 03.05.2024

Kartlegging av naturtypar i Vestland 2024

Sommaren 2024 blir det gjennomført naturkartlegging i delar av kommunane Eidfjord, Kvinnherad, Voss og Stryn. Kartlegginga er ein del av ei nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur og ta betre vare på arts- og naturmangfaldet.


Publisert 02.05.2024

Rydd vekk pøbelplantar i vårhagen

Våren er ei fin tid å rydde i hagen før vekstane vaknar til live. Har du plantar som risikerer å spreie seg, har du også ansvar for å halde dei innanfor gjerdet. Framande artar på vidvanke er ei stor utfordring for naturmangfaldet verda over, og vi treng di hjelp for å spreie kunnskap om desse. 


Publisert 23.04.2024

Hekketida er i gang – ta omsyn til sjøfuglane!

I april startar sjøfuglane førebuingane til årets hekkesesong, og forbodet mot å gå i land i sjøfuglreservata langs kysten tar til å gjelde igjen. Men omsyn til hekkande fuglar bør ein ta både i og utanfor verna område.


Publisert 22.03.2024

Forslag til nye vernereglar og vernegrenser for Herdla naturreservat til høring

Vi legg no forslag til endra vernegrense og vernereglar for Herdla naturreservat og fuglefredingsområde ut til offentleg ettersyn. Vi har også laga ein besøksstrategi for området. Frist for å komme med uttale er 31. mai.


Publisert 23.02.2024, Sist endra 23.02.2024

Natursats: Kommunar kan søkje om tilskot til å betre naturmangfaldet

Miljødirektoratet informerer om at kommunar kan søkje om tilskot til tiltak som bidreg til å ivaretake og betre tilstanden for naturmangfaldet. Du kan søkje frå 1. mars, og søknadsfristen er sett til 5. april! 


Publisert 17.01.2024

Her kan du finne alt frå naturmangfaldveka i Vestland 2024

Her kan du finne alt frå naturmangfaldsveka i Vestland 2024, både opptak og presentasjonar. Disse er tilgjengeleg i 14 dagar. Over 320 personar var påmeldt webinarrekkja, og vi takkar alle bidragsytarar for godt samarbeid!