Publisert 30.09.2022

Vi tilrår vern av Stad som marint verneområde

Stad har store naturverdiar det er viktig å ta vare på for framtidige generasjonar, og det har vore eit unikt lokalt engasjement for å auke omfanget av vernet. Vi tilrår at kystområdet rundt Stad får status som marint verneområde. 


Publisert 28.09.2022

Statens vegvesen søkjer om løyve til utslepp frå Kolltveittunnelen

Denne høyringa omfattar søknad om løyve etter forureiningslova til utslepp frå driving av tunnelar og dagsone i samband med ny fylkesveg 555 i Sotrasambandet. Utsleppet kjem frå driving av Kolltveittunnelen og utslepp frå dagsonene A1 Kolltveit og A3 Bildøyna i Øygarden kommune. 

 


Publisert 26.09.2022

Landsdekkande tilsynsaksjon med kommunen som miljømynde

Statsforvaltaren skal gjennomføre ein landsomfattande tilsynsaksjon med kommunen som miljømynde for avløp etter forureiningsforskrifta kapittel 12.


Publisert 22.09.2022

Klimasamling for kommunane i Vestland - Bergen

Alle kommunane i Vestland er invitert til samling i november/desember 2022 for å styrke arbeidet med utsleppskutt.


Publisert 22.09.2022

Klimasamling for kommunane i Vestland - Førde

Alle kommunane i Vestland er invitert til samling i november/desember 2022 for å styrke arbeidet med utsleppskutt.


Publisert 21.09.2022

Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland

Hald av 13. til 15. desember! Vi inviterer til ein webinarserie om aktuelle tema innanfor forureiningsfeltet.


Publisert 14.09.2022

Søknad om utfylling i sjø i Simonsviken på Laksevåg

Simonsviken Næringspark AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling av ca. 40 000 m³ i sjø for å auke areala ved industriområde i Simonsviken i Bergen kommune


Publisert 13.09.2022

Tilsynsaksjon for å hindre utslepp av mikroplast frå kunstgrasbaner

Statsforvaltaren har gjennomført tilsyn med ti kommunar. Målet var å sjå korleis dei formar og driftar kunstgrasbaner, for å hindre utslepp av plastgranulat. Åtte av ti kommunar bryt forskrifta. 


Publisert 09.09.2022

Verdig prisvinnar restaurerer kystlynghei

Tormod Magnesen vann første Klima- og miljøpris i Vestland for eit stort og viktig arbeid med restaurering av kystlynghei i Øygarden.


Publisert 07.09.2022

Vern av viktig natur er verdifullt for Vestland

Kva har flamingo og fjellgorilla til felles med fossegrimemose og fjellvalmue? Dei er alle truga artar grunna endring av leveområde. Vern er den tryggaste måten å sikre natur på. Her er siste nytt frå vernefronten!


Publisert 06.09.2022

Statens vegvesen søkjer om løyve til utslepp frå driving av Drotningsviktunnelen

Denne høyringa omfattar søknad om løyve etter forureiningslova til utslepp frå driving av tunellar i samband med ny fylkesveg 555 i Sotrasambandet. Utsleppet kjem frå driving av Drotningsviktunnelen i Bergen kommune, og to tilkomsttunnelar.


Publisert 05.09.2022

Søknad om utsleppsløyve for vaskehall for tankbilar i Kvam herad

Kjellmi AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa vaskevatn til Hissingfjorden.


Publisert 01.09.2022

Miljøavdelinga 40 år

I dag, 1. september, er det 40 år sidan miljøvernavdelingane i fylkesmannsembeta vart oppretta.


Publisert 31.08.2022

Søknad om løyve etter forureiningslova - Atracco Tromsø AS

Atracco Tromsø AS søkjer om løyve etter forureiningslova til å etablere eit behandlingsanlegg for kasserte køyretøy på Ågotnes i Øygarden kommune.


Publisert 30.08.2022

Envir AS søker om etablering av jordvaskeanlegg og auka mottak av forureina massar

Envir AS i Simonsviken, Sjøkrigsskoleveien 15, i Bergen kommune søker om etablering av jordvaskeanlegg for vasking av forureina massar. I tillegg er det søkt om auke av årleg mottaksmengd av forureina massar frå 50 000 tonn til 150 000 tonn.


Publisert 30.08.2022

Søknad om endring av løyve etter forureiningslova - Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS søkjer om endring av utsleppsløyve etter forureiningslova for Heiane Miljøsentral i Stord kommune.


Publisert 26.08.2022

Landsdekkande tilsynsaksjon med brannøvingsplassar

Statsforvaltaren gjennomfører tilsynsaksjonen på oppdrag frå Miljødirektoratet. Føremålet er å kontrollere at brannøvingsplassane overheld relevant regelverk og at det ikkje foregår ulovleg utslepp av perfluorerte stoff.  


Publisert 24.08.2022

Nordic Rutile søkjer om løyve etter forureiningslova for utfylling i sjø for landvinning - Engebø i Sunnfjord kommune

Nordic Rutile AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling av ca. 30 000 m³ sprengstein i sjø, over eit areal på ca. 6 000m2 ved gnr/bnr. 431/3, 431/6, og 431/10 i Sunnfjord kommune.


Publisert 18.08.2022

Tidlegare oppstart av lisensfelling av jerv

Oppstart av lisensfellingsperioden for jerv framskundast frå 10. september til 20. august. Endringa trer i kraft frå og med 20. august 2022. Dette er ei oppfølging av Hurdalsplattformen og regjeringa sine føringar. 


Publisert 15.07.2022

Vrakpant på kasserte fritidsbåtar

Du kan få utbetalt 1000 kroner i vrakpant når du leverer din kasserte fritidsbåt til eit lovleg avfallsmottak.


Publisert 06.07.2022

Bergen kommune søkjer om løyve til mudring under gamle Nygårdsbru i Bergen

Bergen kommune søkjer om å mudre ca. 300 m³ forureina massar under gamle Nygårdsbru i Bergen kommune. Mudringa vil auke vassutskiftinga og hindre at den nye sjøbotnen i Store Lungegårdsvatnet blir kontaminert.


Publisert 05.07.2022

Søknad om utsleppsløyve for Eikefjord vassverk i Kinn kommune

Kinn kommune skal etablere nytt vassbehandlingsanlegg, og søkjer om løyve etter forureingslova for utslepp frå Eikefjord vassverk til Hamnaelva. Prosessvatn frå årleg hovudvask skal samlast opp i containerar og leverast til godkjent mottak. 


Publisert 30.06.2022

Høyring av frivillig skogvern for Osøyra i Kinn

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi forslag om vern av Osøyra naturreservat på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 1. september 2022.


Publisert 30.06.2022

Kunngjering om løyve til sanering

Bergen kommune har 30. juni 2022 fått løyve etter forureiningslova til sanering av Slettebakken deponi. 


Publisert 29.06.2022

Klimaprofitørar og klimaflyktningar

Klimaendringar vil påverke kva artar som finst i naturen rundt oss i framtida, og det ser ut til at endringar allereie er på gang. Nokre artar tener på eit endra klima, mens andre får problem. Endringane kan bli store.


Publisert 29.06.2022

Kunngjering - Vik kommune har fått løyve etter forureiningslova til kompostering på Hesjaslettet

Vik kommune har 27. juni 2022 fått løyve etter forureiningslova til kompostering av park- og hageavfall på Hesjaslettet. 


Publisert 29.06.2022

Kartlegging av fuktskog i Vestland 2022

I sommar og haust vil biologar kartlegge fuktskog i Vestland. Registreringane skal betre kunnskapsgrunnlaget for forvaltinga av det biologiske mangfoldet i denne skogtypen. 


Publisert 28.06.2022

Kunngjering - Endra løyve etter forureiningslova for Schlumberger Norge AS avd. lager Florø

Schlumberger Norge AS avd. lager Florø har 24. juni 2022 fått endra løyve etter forureiningslova. Løyvet med vilkår er oppdatert i samsvar med dagens kravsetting og i samsvar med BAT-konklusjonar for avfallsanlegg. 


Publisert 23.06.2022

Stad skipstunnel - Kystverket søkjer om løyve til mudring, dumping og utfylling i sjø

Kystverket skal byggje ein skipstunnel gjennom Stadlandet. Stad skipstunnel vil bli ein 1,7 km lang tunnel mellom Moldefjorden og Kjødepollen i Stad kommune. Tunnelen vert bygd for å betre tryggleiken, og det skal bli lettare for sjøtransport å ta seg fram forbi Stad. 


Publisert 23.06.2022

Stad skipstunnel - Kystverket søkjer om løyve til utslepp frå mellombels anleggsverksemd

Kystverket skal byggje ein skipstunnel gjennom Stadlandet. Stad skipstunnel vil bli ein 1,7 km lang tunnel mellom Moldefjorden og Kjødepollen i Stad kommune. Tunnelen vert bygd for å betre tryggleiken, og det skal bli lettare for sjøtransport å ta seg fram forbi Stad.


Publisert 23.06.2022

Gunnar O. Hæreid skal leie nytt utval

I statsråd 22. juni vart det nemnt opp eit nytt utval som skal lage eit framlegg til ny lov om kulturmiljø. Den nye lova vil erstatte kulturminnelova frå 1978. Fungerande statsforvaltar Gunnar O. Hæreid skal leie utvalet. 


Publisert 20.06.2022

Miljøtilsyn i 2021

I fjor gjennomførte miljøavdelinga 103 tilsyn etter forureiningslova. 


Publisert 20.06.2022

Bli ein lupinjeger!

Desse vakre blomstrane er framande artar og overtek plassen til den naturlege og mangfaldige vegkantfloraen. Bidra til å ta vare på både blomstrar og insekt i vestlandsnaturen og fjern desse på din veg. 


Publisert 13.06.2022

Vil du høyre siste nytt om Vossolaksen?

Statsforvaltaren inviterer til informasjonsmøte om Vossolaksen tysdag 21. juni klokka 17.00 - 20.00 i kulturhuset på Voss. 


Publisert 08.06.2022

Kystverket søkjer om løyve til mudring i innseglinga til Florø i Kinn kommune

For å auke tryggleiken og evna til å kome seg fram i innseglinga til Florø i Kinn kommune, søkjer Kystverket om løyve til mudring ved seks delområde i Florevika til -19,3 meters djupne.


Publisert 03.06.2022

Kunngjering - Nye løyve til to avfallsanlegg i Øygarden kommune

Norsk Gjenvinning AS avd. Knarrevik og Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Knarrevik har 3. juni 2022 fått nye løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg i Knarrevik næringspark.


Publisert 03.06.2022

Kunngjering - Nytt løyve etter forureiningslova til akvakulturanlegg i Kvam herad

Stadion Laks AS har 02.06.2022 fått nytt løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av laksefisk på lokaliteten Djupevik.


Publisert 03.06.2022

Naturrestaurering på Rongevær

Med velvilje frå gunneigarar kan vi restaurere viktige kystlandskap. No er det håp om at sjøfugl kan kome tilbake til Kuøyni. Les historia om eitt av naturrestaureringsprosjekta i fylket. 


Publisert 01.06.2022

Kunngjering - Nytt løyve etter forureiningslova til akvakulturanlegg i Bømlo kommune

Tubilah AS har 01.06.2022 fått nytt løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av kveite på lokaliteten Folderøyholmen.

 


Publisert 01.06.2022

Rettleiing til søknad om løyve etter forureiningslova

Miljødirektoratet har laga ei rettleiing om kva ein søknad om løyve skal innehalde.


Publisert 01.06.2022

Kunngjering - Løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg i Høyanger kommune

Greenergy Recycling AS har 01.06.2022 fått løyve etter forureiningslova til å lagre og behandle metall på Hjetland industripark i Høyanger kommune.


Publisert 31.05.2022

Hardanger Fiskeforedling AS søkjer om løyve til slakting av laks og aure i Langevågen på Bømlo

Hardanger Fiskeforedling AS søkjer om utsleppløyve etter forureiningslova til oppgradering av eksisterande slakteri for laks og aure i Langevåg Fiskerihamn i Bømlo kommune. 


Publisert 25.05.2022

Sterk tilbakegang for ærfuglen i Vestland

Ærfuglen har status som sårbar på den norske raudlista over truga artar. Det er det god grunn til. Bestanden i Vestland er redusert med 75 prosent dei siste 20 åra.


Publisert 25.05.2022

Kystverket søkjer om løyve til mudring ved Mortingbåen i Kinn kommune

For å auke tryggleiken og evna til å kome seg fram i hovudleia vest for Florø i Kinn kommune søkjer Kystverket om løyve til mudring ved Mortingbåen og fire mindre grunner til -14,3 meters djupne. 


Publisert 20.05.2022

Høyring av ny forskrift om fiske utanfor vassdrag med anadrom laksefisk og om nedsenking av garn i Vestland fylke

Vi legg fram forslag til ny forskrift. Ny frist for å gje uttale er 9. september 2022. 


Publisert 12.05.2022

Kunngjering - Løyve etter forureiningslova til akvakulturanlegg i Osterøy kommune

Sjøtroll Havbruk AS har 10. mai 2022 fått nytt løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av laksefisk på lokaliteten Tepstad.


Publisert 11.05.2022

Kartlegging av naturtypar i Vestland 2022

Sommaren og hausten 2022 blir det gjennomført kartlegging av naturtypar i delar av Askøy, Bergen, Stord, Bømlo og Øygarden kommunar. Kartlegginga er del av ei nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.


Publisert 10.05.2022

Ny fisketid i Lærdalselvi

Miljødirektoratet har vedteke endra fisketid i Lærdalselvi i Lærdal kommune. Fisketidene for laks og sjøaure i resten av fylket er uendra.


Publisert 10.05.2022

Hugs ferdselsforbodet i sjøfuglreservata

Sjøfuglane har begynt årets hekkesesong. I denne sårbare perioden er det viktig at fuglane ikkje blir forstyrra, og derfor er det no ferdselsforbod i sjøfuglreservata.


Publisert 29.04.2022

Oppstart av frivillig skogvern av verdifull vestnorsk regnskog på Osøyra i Kinn

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for eit nær 9000 dekar stort areal på Osøyri i Kinn kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 26. mai 2022.


Publisert 28.04.2022

Kunngjering - Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Vik kommune

Firda Settefisk Arnafjord AS fekk 5. april 2022 løyve etter forureiningslova til utviding av landbasert akvakulturanlegg på lokaliteten Arnafjord.


Publisert 27.04.2022

Landsdekkjande tilsyn med kunstgrasbaner

Idrettsbaner med gummigranulat og anna plasthaldig fyllmateriale vert kontrollerte av statsforvaltarane på oppdrag frå Miljødirektoratet no i vår.


Publisert 27.04.2022

Renevo AS søkjer om utvida utsleppsløyve for biogassanlegget på Eldøyane

RENEVO AS søkjer om utvida utsleppsløyve for behandling og lagring av biologisk nedbrytbart materiale for produksjon av biogass i Stord kommune. Utvidinga omfattar auka  produksjonskapasitet frå 22 000 tonn til 55 000 tonn biologisk materiale.


Publisert 26.04.2022

Oppdrag nasjonalpark Øystesefjella

Statsforvaltaren har fått i oppdrag å førebu prosessane omkring oppretting av tre nye nasjonalparkar, deriblant Øystesefjella nasjonalpark. 


Publisert 26.04.2022

Villreinområdet på Hardangervidda og i Nordfjella har dårleg tilstand

Noreg har eit særleg internasjonalt ansvar for villreinen. Kvalitetsnormen for villrein skal sikre at dyra har gode leveområde, men ein fersk rapport slår fast at begge dei nasjonale villreinområda i fylket har dårleg tilstand. 


Publisert 25.04.2022

Det ville og vakre i Vestland er hardt pressa

Det er summen av all nedbygging av natur, bit for bit, som bidreg til reduksjon av intakte naturområde. I Statsforvaltaren sin årsrapport tek vi opp mange av utfordringane naturen i Vestland står overfor. 


Publisert 12.04.2022

Westland Waste AS søkjer om løyve til mottak og lagring av avfall i Sløvåg

Det er søkt om mottak og lagring av 15 000 tonn/år avfall, 5 000 tonn/år metall og 7 000 tonn/år farleg avfall hovudsakleg frå offshore industrien. Innandørs lagring av farleg avfall vil vere heilt tett og ikkje tilknytt utsleppspunkt.


Publisert 08.04.2022

Vi ber om innspel til arbeidet med forvaltningsplanane for naturreservata Breisete og Rodeholene

Det er behov for ein forvaltningsplan, ein for kvart av desse naturreservata. No startar arbeidet. 


Publisert 07.04.2022

Ta omsyn til villreinen i påskefjellet

Vi ber alle skituristar, kitarar, hundekøyrarar og andre som skal på tur i påskefjellet om å ta omsyn til villreinen og unngå unødig uroing. Om simlene skal få friske og levedyktige kalvar til våren treng dyra ro. 


Publisert 06.04.2022

No treng vi hjelpa di til å stoppe spreiinga av hamnespy

Det viktigaste er å sjekke båt og utstyr jamnleg. Miljødirektoratet tilrår å smørje båten med anti-fouling-maling før du set den ut. 


Publisert 01.04.2022

Søknad om utsleppsløyve i samband med bygging av tunnel for Boliden Odda AS

Boliden Odda AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa anleggsvatn i samband med bygging av tunnel til framføring av røyrgater på Eitrheimsneset i Ullensvang kommune.


Publisert 28.03.2022

Kunngjering - Løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg på Kolskogen industriområde

Bjørnafjorden kommune ved teknisk drift avdeling Kolskogen har 28. mars 2022 fått løyve etter forureiningslova til å lagre og behandle returasfalt på Kolskogen industriområde i Bjørnafjorden kommune.


Publisert 24.03.2022

Klimakonferanse 2022 om matsikkerheit

Den årlege klimakonferansen i Sogndal, med emna matsikkerheit, klima og energi, er meir tidsaktuell enn nokon gong tidlegare.


Publisert 18.03.2022

Greenergy AS søkjer om løyve til å handtere avfall på Hjetland industripark i Høyanger kommune

Greenergy AS søkjer om løyve til å ta imot, mellomlagre og behandle katodestål på Hjetland industripark i Høyanger kommune. Formålet med aktiviteten er å gjenvinne metallet frå avfallet.


Publisert 16.03.2022

Kunngjering - Endra løyve til avfallsanlegg i Bergen kommune

Ragn Sells AS avd. Bergen har 15. mars 2022 fått endra løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg i Rådalen næringspark.


Publisert 16.03.2022

Mykje elektrisk og elektronisk avfall blir ikkje sortert ut og handsama korrekt

Vi har kontrollert seks verksemder som driv med mottak og handtering av EE-avfall. Handteringa av EE-avfall må forbetrast i alle ledd.  


Publisert 15.03.2022

Strandrydding og sårbare fuglar

Snart er det vårdugnad og strandrydding, og for fugle- og dyrelivet er det viktig at naturen er mest mogleg fri for plast. Hugs likevel at mange fuglar er sårbare for forstyrring i hekketida. 


Publisert 10.03.2022, Sist endra 11.03.2022

Oppdrag om vern av Sognefjorden

Miljødirektoratet gir Statsforvaltaren i Vestland oppdrag om å starte verneplanprosess for Sognefjorden.


Publisert 08.03.2022

Klimaomstillingskonferansen 2022

Tysdag 26. april - torsdag 28. april arrangerar vi årets utgåve av den nasjonale konferansen #Klimaomstilling2022


Publisert 02.03.2022

Kantvegetasjon langs vassdrag

Kantvegetasjonen langs vassdrag er av stor verdi, og har mange viktige funksjonar. Det er difor ikkje lov å fjerne kantvegetasjon utan løyve frå Statsforvaltaren.  


Publisert 01.03.2022

Kunngjering - Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Stad kommune

Norforsk AS har 25. februar 2022 fått løyve etter forureiningslova til etablering av akvakulturanlegg på lokaliteten Notaberget. 


Publisert 01.03.2022

Kunngjering - Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Askvoll kommune

Nekst AS fekk 28. februar 2022 løyve etter forureiningslova til å etablere eit nytt matfiskanlegg på lokaliteten Laukelandsøyna.


Publisert 28.02.2022

Voss herad søkjer om endra utsleppsløyve for Voss tettstad

Voss herad søkjer om reduksjon av reinsekrava i løyvet til Voss reinseanlegg, slik at krava samsvarer med gjeldande forskriftskrav. Mindre strenge reinsekrav vil føre til bl.a. mindre bruk av kjemikalier. 


Publisert 25.02.2022

Vassdragsinngrepssaker i 2020 og 2021

Statsforvaltaren handsama 61 søknader/høyringar om inngrep i vassdrag i 2020, og 60 saker i 2021.


Publisert 22.02.2022

Høyring av ny fisketid i Lærdalselvi

Miljødirektoratet har sendt ut eit forslag til endra fisketid i Lærdalselvi i Lærdal kommune. Frist for å komme med fråsegn er 31. mars 2022.


Publisert 21.02.2022

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde

Vi startar arbeidet med å lage ein forvaltningsplan for Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde i kommunane Alver og Austrheim. Frist for innspel i oppstartsfasen er 15. mars. 


Publisert 17.02.2022

Fangst av laks og sjøaure i 2021

I sesongen 2021 vart det fiska totalt 20 346 kg laks og 5 210 kg sjøaure, i elv og sjø i Vestland fylke. Av dette vart totalt 3 787 kg laksefisk tatt i sjølaksefisket.


Publisert 17.02.2022

Kunngjering - Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Alver kommune

Blom Fiskeoppdrett AS fekk 16. februar 2022 løyve til utviding av anlegg og auke i produksjon på lokaliteten Kjeppevikholmen i Alver kommune. Utvidinga på Kjeppevikholmen skjer samstundes med at lokaliteten Laksevika blir lagt ned.


Publisert 16.02.2022

Energisaker i 2021

Statsforvaltaren i Vestland handsama totalt 69 energisaker i 2021, fordelt på vasskraft, nettanlegg og vindkraft.


Publisert 16.02.2022

Høyring av Dalsfjorden marine verneområde

Som eit ledd i arbeidet med å ta vare på eit representativt utval av norsk natur for kommande generasjonar, legg vi verneframlegget for Dalsfjorden marine verneområde ut på høyring. Du er velkommen til å sende innspel innan 1.mai 2022 (ny frist).


Publisert 09.02.2022

Høyring av Stad marine verneområde

Som eit ledd i arbeidet med å ta vare på eit representativt utval av norsk natur for kommande generasjonar, legg vi verneframlegget for Stad marine verneområde ut på høyring. Du er velkommen til å sende innspel innan 12. mai 2022 (ny frist). 


Publisert 09.02.2022

Kunngjering - Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Kvinnherad kommune

Eide Fjordbruk AS fekk 28. januar 2022 løyve til å etablere nytt lukka anlegg på lokaliteten Skotberget. Årleg produksjon er 2100 tonn.


Publisert 09.02.2022

Kunngjering - Endra løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Kvam herad

Lingalaks AS fekk 14. januar 2022 løyve etter forureiningslova til endra arealbruk på lokaliteten Tveitnes. Produksjonsvolum er ikkje endra. 


Publisert 09.02.2022

Kunngjering - Endra løyve til forureining frå settefiskanlegg i Etne kommune

Mowi ASA fekk 28. januar 2022 løyve etter forureiningslova til å auke produksjonen i settefiskanlegget i Fjæra. 


Publisert 08.02.2022

Kunngjering - Løyve til utslepp frå anleggsarbeid i samband med bygging av vassveg for Øvre Kvemma kraftverk

Øvre Kvemma kraftverk fekk 4. februar 2022 løyve etter forureiningslova til mellombels utslepp i samband med bygging av vassveg for Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal kommune. 


Publisert 02.02.2022

Kunngjering - Løyve til forureining frå akvakulturanlegg i Stad kommune

Eide Fjordbruk AS har 25. januar 2022 fått løyve etter forureiningslova til å etablere eit nytt anlegg for ein årleg produksjon på inntil 900 tonn av blåskjel, sekkdyr, ulike typar makroalgar og sjøpølse på lokaliteten Torvneset.


Publisert 02.02.2022

Framleis mange avvik i avløpsbransjen

Hausten 2021 kontrollerte vi kommunale avløpsanlegg som er omfatta av kapittel 14 i forureiningsforskrifta.


Publisert 28.01.2022

Kvotefri jakt på gaupe

Kvotejakta på gaupe startar opp 1. februar og varer til 31. mars 2022. Rovviltnemnda i Region 1 har vedteke kvotefri gaupejakt i heile Vestland i denne perioden. 


Publisert 27.01.2022

Avgjerd om havarert flytedokk ved Ågotnes

Etter ei samla vurdering stadfester Statsforvaltaren vedtaket i Øygarden kommune der Coast Center Base AS (CCB) ikkje blir pålagt å heve havarert flytedokk ved Ågotnes.


Publisert 21.01.2022

Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung

Statsforvaltaren invitere til informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung torsdag 8. februar. Møtet blir digitalt. 


Publisert 20.01.2022

Fagseminar «Kan vipa reddast?»

Statsforvaltaren og BirdLife Hordaland inviterer bønder og vipeinteresserte til seminar om vipa i jordbrukslandskapet torsdag 17. mars. Seminaret set søkelys på den kritisk trua vipa. Finst det effektive tiltak som kan ta vare på eller betre tilhøva for vipa? 


Publisert 14.01.2022

Kunngjering - Endra løyve for Statens vegvesen Region vest for utslepp frå mellombels anleggsarbeid i Sunnfjord kommune

Statens vegvesen Region vest fekk 13. januar 2022 endra utsleppsløyve etter forureiningslova for arbeidet med bygging av E39 Myrmel – Lunde i Sunnfjord kommune.


Publisert 12.01.2022

Handtering av brøytesnø

Snø som blir liggande på vegar kan innehalde partiklar, mikroplast, sand, grus, avfall, tungmetall og andre miljøgifter. Deponering og dumping av slik snø kan føre til forureining og kan derfor krevje løyve frå Statsforvaltaren.


Publisert 27.12.2021, Sist endra 27.12.2021

Tøffe tider for sjøfuglane

Statsforvaltaren har gjennom fleire tiår følgd den negative utviklinga av sjøfuglbestandane i Vestland fylke, og no ligg det føre ein samlerapport for perioden 2014-2020. Fleire artar står i fare for å forsvinne frå fylket.


Publisert 21.12.2021, Sist endra 22.12.2021

Landbruksplast er naudsynt, men problematisk

Forum landbruksplast er etablert som ein ny nasjonal møteplass for aktørar som ønskjer å finne løysingar på problemet med landbruksplast i naturen.


Publisert 17.12.2021

Første naturreservat med frivillig skogvern i Lærdal

Berdalen ligg like nord for Lærdalsøyri. Området vart i dag verna som naturreservat i statsråd, som det første frivillig skogvernområdet i kommunen. Eit av verneføremåla er å ta vare på dei store, gamle furutrea. 


Publisert 17.12.2021

Kommunane kan no søkje om støtte til kommunedelplan for naturmangfald

Kommunane har ei avgjerande rolle i å forvalte naturen på ein god måte og slik bidra til å stoppe tapet av naturmangfald. No kan kommunane søkje om tilskot for å utarbeide ein eigen kommunedelplan for naturmangfald. Søknadsfristen er 1. februar. 


Publisert 16.12.2021

Vingen landskapsvernområde har fått forvaltningsplan

Vingen landskapsvernområde er oppretta for å verne eit vakkert naturlandskap med viktige kulturhistoriske særtrekk med helleristingsfelt. No er forvaltningsplanen godkjent slik at området kan bli teke endå betre vare på. 


Publisert 10.12.2021

Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung

Statsforvaltaren inviterer til informasjonsmøte for oppdrettsnæringa og kommunar om havnespy/japansk sjøpung torsdag 13. januar. Møtet blir digitalt. 


Publisert 06.12.2021

RGS Nordic AS søkjer om å handtere meir farleg avfall på Mongstad

Verksemda har søkt om mottak av større mengder farleg avfall ved anlegget på Mongstad i Alver kommune.