Publisert 23.02.2024, Sist endra 23.02.2024

Natursats: Kommunar kan søkje om tilskot til å betre naturmangfaldet

Miljødirektoratet informerer om at kommunar kan søkje om tilskot til tiltak som bidreg til å ivaretake og betre tilstanden for naturmangfaldet. Frist 1. mars. 


Publisert 18.02.2024

Søknad om mudring, dumping og utfylling i sjø. Skårastranda Kinn kommune

Skårastranda AS søkjer om løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid i sjø på vestsida av Ulvesundet, ca. 1 km nord for Måløy tettstad. 


Publisert 12.02.2024

Framlegg til justerte grenser for Hestad landskapsvernområde

Vi har sendt eit framlegg til justerte grenser for Hestad landskapsvernområd på høyring. Du kan kome med innspel innan 1. april 2024. 


Publisert 08.02.2024

Vi startar opp med frivillig skogvern på Frønningen

Vi startar verneprosess for meir enn 17 km² på Frønningen i Lærdal kommune. Området husar uvanleg gamal, storvokst furuskog av nasjonal verdi. Området er så langt det største etter prosedyra for frivillig skogvern i fylket. 


Publisert 01.02.2024

Webinarserie: Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging

Miljødirektoratet har laga ein webinarserie og møteplass for kommunar om klimatilpasning, utsleppskutt og naturmangfald i planarbeid.


Publisert 31.01.2024

Kunngjering av løyve til Sogn Kabelgjenvinning AS

Sogn Kabelgjenvinning AS har 29. januar 2024 fått løyve til avfallsanlegg i Lærdal kommune. 


Publisert 31.01.2024

Kvotefri jakt på gaupe

Kvotejakta på gaupe startar opp 1. februar og varer til 31. mars 2024. Rovviltnemnda i Region 1 har vedteke kvotefri gaupejakt i heile Vestland i denne perioden. 


Publisert 26.01.2024

No kan du nominere kandidatar til Klima- og miljøprisen for landbruket i Vestland

Klima- og miljøprisen for landbruket i Vestland er ei høgt vurdert utmerking. I år skal han delast ut for andre gong. Fram til 11. mars har du sjansen til å nominere kandidatar, som du meiner fortener denne heideren.


Publisert 17.01.2024

Her kan du finne alt frå naturmangfaldveka i Vestland 2024

Her kan du finne alt frå naturmangfaldsveka i Vestland 2024, både opptak og presentasjonar. Over 320 personar var påmeldt webinarrekkja, og vi takkar alle bidragsytarar for godt samarbeid! 


Publisert 15.01.2024

Auka tilskot til kommunedelplanar for naturmangfald

Det er sett av 50 millionar kroner til kommunar som vil lage eller oppdatere kommundelplan for naturmangfald - eller betre tilstanden i naturen. Søknadsfrist er 11. februar


Publisert 12.01.2024, Sist endra 12.01.2024

Tilskot til lokale klimatiltak

Kommunar og fylkeskommunar kan no søkje om tilskot til tiltak for reduksjon av klimagassar og klimatilpassing. I år blir kommunane oppmoda spesielt til å søkje om midlar til arealplanlegging som fremjar arealnøytralitet og tek var på karbonrike areal. Det er Miljødirektoratet som forvaltar ordningane og fordelar midlane.


Publisert 10.01.2024

Søknad om utsleppsløyve for tiltak i Arefjordpollen

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningsforskrifta til mudring, dumping og utfylling i sjø i Indre Arefjordpollen i samband med Rv. 555, Sotrasambandet i Øygarden kommune. 


Publisert 09.01.2024

Søknad om løyve etter forureiningslova - anleggsarbeid i elv og på land for å etablere Elvepark - Bergen kommune

Bergen kommune skal etablere ein Elvepark på Grønneviksøren vest for nedre del av Møllendalselva inst i Store Lungegårdsvann. Det krevs fjerning av lettare forureina massar i elv og på land og anleggsarbeida vert regulert med løyve etter forureiningslova.

Tiltaket er planlagt oppstarta januar 2025 med forventa ferdigstilling i april 2026.


Publisert 09.01.2024

Søknad om løyve etter forureiningslova- utslepp til sjø frå testing av Johan Castberg skipet i Klosterfjorden - Equinor Energy

Equinor Energy AS søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp av ulike kjemikaliar og ureinsa avløpsvatn til Klosterfjorden frå testing av Johan Castberg skipet. 


Publisert 09.01.2024, Oppdatert 09.01.2024

Naturmangfaldveka 2024

For tredje år på rad inviterar vi kommunane og andre interesserte i Vestland til eit webinar om naturmangfald og praktisk forvaltning. Hold av dagane!  


Publisert 21.12.2023

Endeleg utgreiingsprogram for Sognefjorden

Utgreiingsprogrammet skal liggje til grunn for den marine verneprosessen og sikrar både involvering og kunnskapsproduksjon dei neste åra fram mot vernevedtak. Det er no fastsett av Miljødirektoratet, og vi sender med dette ut det endelege dokumentet. 


Publisert 20.12.2023

Første naturreservat med frivillig skogvern i Stad kommune

Kudalen ligg like aust for Hunvika i Stad. Området vart i dag verna i statsråd som naturreservat, som det første frivillig skogvern-området i kommunen. Eit av verneføremåla er å ta vare på store, gamle tre med hengjelav. 


Publisert 18.12.2023

Søk klimasats-støtte for 2024

Miljødirektoratet arrangerer webinar 19. desember for kommunar og fylkeskommunar som vil søkje Klimasats-støtte i 2024


Publisert 18.12.2023

Vi starter opp overvaking i Hardangerfjorden

I januar 2024 er det oppstart av eit overvakingsprogram som skal gå i Hardangerfjorden dei neste 3 åra. Målet er å kartlegge og overvake tilstanden i fjorden. 


Publisert 18.12.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova - utfylling i sjø - etablering av Kjøde næringsområde - Stad kommune

Kystverket søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø for å etablere Kjøde næringsområde i Kjødepollen, Stad kommune. Kystverket skal nytta overskotsmassar frå etablering av Stad skipstunnel. 


Publisert 13.12.2023

Høyring av frivillig skogvern for Helleren (Galdane) i Lærdal

Som ein del av arbeidet med å ta vare på verdifull norsk natur for framtida sender vi forslag om vern av Helleren naturreservat (tidlegare kalla Galdane) i Lærdal kommune på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 15. februar 2024.


Publisert 08.12.2023

Kunngjering av løyve til vedlikehaldsmudring for Solstrand Fjord Hotel AS

Statsforvaltaren gav den 8. desember 2023 løyve etter forureiningsforskrifta til vedlikehaldsmudring ved gnr./bnr. 66/17 i Bjørnafjorden kommune. Løyvet er gjeve til Solstrand Fjord Hotel AS.


Publisert 08.12.2023

Kunngjering av løyve etter forureiningslova til oppgradering av Fv. 614 Magnhildskartunnelen i Bremanger

Statsforvaltaren gav den 8. desember 2023 løyve til anleggsarbeid knytt til oppgradering av Fv. 614 Magnhildskartunnelen i Bremanger kommune. Løyvet er gjeve til Vestland fylkeskommune. 


Publisert 07.12.2023

Vi melder oppstart av frivillig skogvern ved Gyttavatnet i Fjaler kommune

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Gyttavatnet naturreservat i Fjaler kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 23. januar 2024.


Publisert 07.12.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova - utfylling i sjø - etablering av Lesto næringsområde - Stad kommune

Kystverket søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø for å etablere Lesto næringsområde i Moldefjorden, Stad kommune. Kystverket skal nytta overskotsmassar frå etablering av Stad skipstunnel. 


Publisert 05.12.2023

Høyring av frivillig skogvern for Svanøya naturreservat i Kinn kommune

Som ein del av arbeidet med å ta vare på verdifull norsk natur for framtida sender vi forslag om vern av Svanøya naturreservat i Kinn kommune på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 15. februar 2024.


Publisert 01.12.2023

Foreslår inngripande tiltak for å ta vare på villreinen i Nordfjella

I november i fjor fekk vi i oppdrag å lage tiltaksplan for villreinen i Nordfjella. No er oppdraget utført og vi sender forslaget til tiltaksplan til Miljødirektoratet.


Publisert 01.12.2023

No har lisensjakta på ulv starta

Lisensjakta på ulv varer frå 1. desember 2023 til og med 31. mai 2024. 


Publisert 28.11.2023

Andre gongs høyring av forskrift om fiske utanfor vassdrag med anadrom fisk i Vestland

Etter første runde med høyring foreslår vi å endre to paragrafar i utkast til ny forskrift. Frist for å komme med tilbakemelding er 20. desember 2023.


Publisert 28.11.2023

Informasjonsmøte om utviding av Steinevik naturreservat i Austevoll

Kystlytnghei er ein naturtype som er sterkt truga i Noreg, men i Austevoll er det store, samanhengjande areal med denne verdifulle naturen. I samarbeid med Selbjørn grunneigarlag inviterer vi til ope møte for å høyre di meining om supplerande vern i dette området. Velkomen!


Publisert 23.11.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova - gjenbruk massar i vegkropp Rv 555 nytt Sotrasamband

Statens vegvesen søkjer om å gjenbruke massar/sedimenter frå tømming av Mustadvatnet til terrengoppfylling i vegkropp/trafikkareal for etablering av Fv 555 Sotrasambandet


Publisert 22.11.2023

Søknad om utsleppsløyve for Kvassneset avløpsreinseanlegg i Alver kommune

Alver kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Knarvik tettbygde område. Frist til å komme med innspel til høyringa er 18. januar 2024.  


Publisert 16.11.2023

Kunngjering om nytt mellombels løyve til avfallsbehandling i Høyanger

Vest Resirkuleringssenter AS har 14. november 2023 fått løyve etter forureiningslova til avfallsbehandling i Høyanger næringspark.  


Publisert 10.11.2023

Søknad om endra løyve etter forureiningslova - anleggsarbeid i sjø - Bømlo fiskerihamn

Vestland fylkeskommune er i gong med å etablere Bømlo fiskerihamn og søkjer om endra løyve til undervassprengning av inntil 8 100 fm3. 


Publisert 08.11.2023

BIR Bedrift AS på Lønningshaugen i Bergen søkjer om å utvide mottak av kjøkken- og matavfall

Dei har løyve idag til mottak av 3000 tonn matavfall og søkjer no om å utvide mengda matavfall dei tek imot frå stor- og småhushaldningar til 8000 tonn/år. 


Publisert 07.11.2023

BIR AS søkjer om løyve til etablering av biogassanlegg på Voss

BIR AS søkjer om løyve etter forureiningslova til etablering av biogassanlegg for behandling av matavfall med husdyrgjødsel som prosesstøtte på Bjørkemoen i Voss herad. Høyringsfristen er 23. januar 2024. 


Publisert 03.11.2023

Biogass- og biorestsituasjonen i Vestland krev betre regelverk

Statsforvaltaren ber Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet om snarleg avklaring på korleis vi skal forvalte aktuelle lovverk i samband med at vi no får fleire søknadar om etablering av store biogassanlegg i Vestland fylke. 


Publisert 03.11.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova- utfylling i sjø - Nøstet i Bergen

Nøstet sjøfront AS og Nøstegaten 72–74 AS søkjer om løyve etter forureiningslova for utfylling i sjø foran eigedomane gnr. 165, bnr. 574 m fl. på Nøstet i Bergen kommune. 


Publisert 03.11.2023

Kunngjering løyve anleggsarbeid i sjø - bygging av Ytre Steinsund bru i Solund kommune

Statsforvaltaren gav den 3. november 2023 løyve til anleggsarbeid i sjø for etablering av Ytre Steinsund bru i Solund kommune.  Løyvet er gjeve til Vestland fylkeskommune 


Publisert 02.11.2023

Vi kartlegg Sognefjorden for å få meir kunnskap om fjordbotnen i den marine verneprosessen

Som eit ledd i verneprosessen for Sognefjorden er Havforskingsinstituttet i disse dagar ute for å kartleggje fjordbotnen. Vi vil her skildre kva som skjer framover i den marine verneprosessen for verdas djupaste og vår lengste fjord. 


Publisert 01.11.2023

Informasjonsmøte om supplerande vern på Fedje

Fedje har store førekomstar av verdifull myr som er viktig for både biologisk mangfald og for karbonlagring. Vi inviterer til ope møte om utviding av Fedjemyrane landskapsvernområde. Velkomen til møte i Fleirbrukshallen på Fedje den 27. november kl 18.00. 


Publisert 31.10.2023

Vi inviterer til informasjonsmøte om supplerande vern i sørvestre Øygarden

I det sørvestre Øygarden ligg eitt av dei største og mest intakte kystlandskapa i Hordaland, og vi ønskjer å ta vare på området for framtida. Vi inviterer til ope møte i Nordsjøfartmuseet i Telavåg den 14. november kl 18 for å høyre di meining.


Publisert 27.10.2023

Kunngjering av utsleppsløyve til Forevatnet vassverk

Sveio kommune fekk 27. oktober 2023 løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av drikkevatn ved Forevatnet vassverk.


Publisert 25.10.2023

Søknad om erstatning for rovviltskade

Frist for søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2023 er 1. november. 


Publisert 23.10.2023

Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova - undervassprenging Westcon Yard Florø

Westcon Yard Florø skal byggje ny tørrdokk ved siden av dagens tørrdokk og det krevs anleggsarbeid i sjø.  


Publisert 13.10.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova - oppgradering Fv 641 Magnhildskartunnelen

Vestland fylkeskommune skal oppgradere Fv 614 Magnhildskartunnelen og søkjer om løyve etter forureiningslova til anleggsarbeida. 


Publisert 13.10.2023

Kunngjering av løyve til anleggsarbeid for Bordalen kraftverk i Etne

Kraftpartnar AS fekk 12. oktober 2023 løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa tunneldrivevatn i samband med bygging av Bordalen kraftverk i Etne kommune.


Publisert 13.10.2023

Reinseeffektar i akvakulturanlegg

Bruk av filtrering som reinsemetode i akvakulturanlegg på land og i lukka anlegg i sjø reduserer utsleppa. Best effekt ser vi på utslepp av organisk materiale. Filtrering som reinseteknologi har derimot avgrensa effekt på utslepp av oppløyste næringssalt.


Publisert 13.10.2023

Endra frist for å søke tilskotsmidlar til vassmiljøtiltak i 2024

For 2024 er søknadsfristen for Miljødirektoratets tilskotsordning: "Tilskudd til vassmiljøtiltak - generell vassforvaltning" endra til 15. november 2023.


Publisert 11.10.2023

Søknad om løyve til utslepp av tunneldrivevatn knytt til E39 Bogstunnelen

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa tunneldrivevatn i samband med oppgradering av E39 Bogstunnelen i Høyanger kommune. 


Publisert 10.10.2023

Vi tilrår frivillig vern av Vestreim naturreservat i Sogndal

Vi tilrår frivillig skogvern av Vestreim i Sogndal kommune. Her er det store naturkvalitetar, særleg knytt til den gamle og produktive furuskogen i den sørlege delen av området. Å verne Vestreim som naturreservat vil sikre desse verdiane for framtida.


Publisert 06.10.2023

Kunngjering løyve til anleggsarbeid i sjø - etablering av landfall Yggdrasil prosjektet

Statsforvaltaren gav den 4. oktober 2023 løyve til anleggsarbeid i sjø for etablering av landfall i Samnanger og Fitjar kommune. Prosjektet skal forsyne Yggdrasil-området med straum frå det nasjonale straumnettet på land.  Løyvet er gjeve til Aker BP. 


Publisert 05.10.2023

Vi startar opp prosess med frivillig skogvern på Galdane i Lærdal

Etter dialog med grunneigar melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Galdane naturreservat i Lærdal kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 4. november 2023.


Publisert 02.10.2023

Jordtippen AS søkjer om etablering av avfallsanlegg i Marikoven

Jordtippen AS søkjer om etablering av anlegg for sortering, vasking og lagring av reine og forureina massar og avfall i Marikovvegen 50, Askøy kommune.


Publisert 29.09.2023

Kunngjering av løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn i Eidfjord

Eidfjord kommune fekk 4. september 2023 løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Sysendalen tettbygde område.


Publisert 29.09.2023

Kunngjering av løyve til mellombels utsleppsløysing i Eidfjord

Eidfjord kommune fekk 1. september 2023 løyve etter forureiningslova til mellombels utsleppsløysing for Sysendalen tettbygde område.


Publisert 29.09.2023

Vi startar verneprosess for Svanøy naturreservat i Kinn

Det er uvanleg mykje "gull" i dei grøne skogane på Svanøy i Kinn kommune, og etter dialog med grunneigarane er vi glade for å kunne starte arbeidet med  skogvern på delar av øya. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 1.november 2023.


Publisert 29.09.2023

Rettleiar for utsortering og materialgjenvinning av avfall

1. januar 2023 tredde nye utsorteringskrav i kraft med formål om å fremja auka materialgjenvinning av spesifikke avfallstypar. Miljødirektoratet har no laga to rettleiarar som tek for seg korleis kommunane og verksemder skal følgja opp og gjennomføra dei nye krava.


Publisert 28.09.2023

Mange gode innlegg under Forureiningsveka 2023

Tirsdag 26. til torsdag 28. september arrangerte vi ein webinarserie om aktuelle tema innanfor forureiningsfeltet. Opptaka er tilgjengelege til og med 13. oktober 2023.


Publisert 22.09.2023

Søknad om løyve til Sogn Kabelgjenvinning AS

Sogn Kabelgjenvinning AS søkjer om løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg. Verksemda skal drive med granulering av kablar. 


Publisert 20.09.2023

Oversending av utgreiingsprogram for Sognefjorden marine verneområde

Etter startsskotet for arbeidet med marint vern i Sognefjorden fekk vi inn mange innspel på kva vi bør greie ut undervegs i prosessen. Vi sender med dette eit oppdatert utgreiingsprogram til Miljødirektoratet for vurdering før vi går vidare i vernearbeidet. 


Publisert 20.09.2023

Søknad om løyve etter forureiningsforskrifta frå Engebø Rutile and Garnet AS for tiltak i sjø ved Engebø i Sunnfjord kommune

Engebø Rutile and Garnet AS søkjer om løyve etter forureiningslova til tiltak i sjø ved gards- og bruksnummer 431/3, 431/6 og 431/10 i Sunnfjord kommune.


Publisert 19.09.2023

Utvida sesong for fiske etter rømt oppdrettsfisk er avvikla

Det er ikkje lengre mogeleg å fiske etter rømt oppdrettsfisk på hausten og vinteren (utvida sesong), då denne ordninga blei avvikla for to år sidan. Årsaka er mogelege negative effekter på villfiskbestandane. 


Publisert 18.09.2023

Konsekvensane av nydyrking i Hattebergsdalen landskapsvernområde er vurdert

Ut ifrå tilgjengeleg kunnskapsgrunnlag og innkomne innspel under høyringa av forskriftsendring for Hattebergsdalen landskapsvernområde har vi vurdert konsekvensane av å opne for nydyrking. Les heile vurderinga her. 


Publisert 15.09.2023

Eutrofiering av Hardangerfjorden

Mange piler peiker i feil retning for Hardangerfjorden. Overvakingsdata viser at vi er på veg inn i ein situasjon med eutrofiering.


Publisert 11.09.2023

Høyring av forvaltningsplan for Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde

Dagens einaste marine verneområde i Vestland, Lurefjorden og Lindåsosane, fylte nettopp tre år. No legg vi forslag til forvaltningsplan på dette unike området ut på høyring, og vi ønskjer innspel innan 10. november 2023.  


Publisert 11.09.2023

Vi tilrår Dalsfjorden som marint verneområde

Få land i verda har fjordlandskap, og det er ingen tvil om at norske fjordar har store, internasjonale naturverdiar. Dalsfjorden medverkar til å understreke dette. Vi tilrår at Dalsfjorden får status som marint verneområde. 


Publisert 07.09.2023

Hamnespy er ein inntrengar som er komen for å bli

Hamnespy har fått fotfeste i Noreg. Den kan skape store problem. Den nordlegaste sikre registreringa er i Florø, men potensialet til meir nordleg spreiing er til stades.  


Publisert 07.09.2023

Kunngjering av løyve til mudring, dumping og utfylling i samband med bygging av Stad skipstunnel for Kystverket i Stad kommune

Statsforvaltaren gav den 30. august 2023 løyve til tiltak i sjø i samband med bygging av Stad skipstunnel. Løyve er gitt til Kystverket. 


Publisert 07.09.2023

Kunngjering av løyve til utslepp frå mellombels anleggsverksemd i samband med bygging av Stad skipstunnel

Statsforvaltaren gav den 30. august 2023 løyve til utslepp frå mellombels anleggsverksemd i samband med bygging av Stad skipstunnel. Løyve er gitt til Kystverket. 


Publisert 04.09.2023

Søknad om nytt utsleppsløyve for Myrkdalen tettbygde område

Voss herad søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Myrkdalen tettbygde område.


Publisert 31.08.2023

Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland

Tirsdag 26. til torsdag 28. september inviterer vi til ein webinarserie om aktuelle tema innanfor forureiningsfeltet. 


Publisert 24.08.2023

Nye utsleppskrav til næringsmiddelindustrien

Industriutsleppsdirektivet (IED) er tatt inn i norsk lovverk mellom anna i kapittel 36 i forureiningsforskrifta. Målet med direktivet er å redusere forureining og gi like konkurransevilkår for europeisk industri.


Publisert 23.08.2023

Tilsyn viste manglar i arbeidet med lukt i Rådalen

Statsforvaltaren har gjennomført lukttilsyn med tre verksemder i Rådalen i august. På tilsyna fann vi at alle verksemdene hadde manglar i det systematiske arbeidet for å redusere lukt.


Publisert 22.08.2023

Første rapport frå det treårige overvakingsprogrammet i Fensfjorden er klar

Dette er eit større spleiselag i regi av Statsforvaltaren der verksemder med relevant utslepp til fjordsystemet er med på finansieringa. Første del av overvakingsprogrammet starta i juni 2022. 


Publisert 16.08.2023

Søknad om utsleppsløyve for Wergeland Eigedom AS i Gulen kommune

Wergeland Eigedom AS skal etablere nytt næringsbygg i Halsvika i Gulen kommune og søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp av oljehaldig avløpsvatn frå oljeutskiljar. Avløpet skal koplast til eksisterande oljeutskiljar på området.


Publisert 10.08.2023

Lisensfelling av jerv startar 20. august

Etter endringa som trådde i kraft i fjor, er fellingsperioden for jerv frå og med 20. august 2023 og varer til 15. februar 2024. 


Publisert 07.08.2023

Webinar om hamnespy/japansk sjøpung

Statsforvaltaren inviterer til webinar om hamnespy/japansk sjøpung torsdag den 31. august 2023. Arten trugar både økosystem og næringsinteresser, og vi vil komme med oppdatert informasjon til verksemder med sjørelatert aktivitet, hamner, kommunar og andre. 


Publisert 04.08.2023

Skadefelling av jerv

Statsforvaltaren har gjeve løyve til skadefelling av éin jerv i Nørstedalen/Fortunsdalen i Luster kommune. 


Publisert 07.07.2023

Søknad om utsleppsløyve for Forevatnet vassverk i Sveio kommune

Sveio kommune skal etablere nytt vassbehandlingsanlegg og søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp frå Forevatnet vassverk til Vigdarvatnet. Skylje- og vaskevatn frå anlegget blir pumpa til kommunal spillvassleidning med utslepp til sjø.


Publisert 06.07.2023

Vi stansar ikkje mottaket av avfall ved biogassanlegget til Renevo på Stord

Verksemda legg fram estimering på at biogassanlegget på Eldøyane vert drifta innanfor luktgrensa fastsett i løyvet. Vi vedtek difor ikkje stans i mottak av avfall som tidlegare varsla. 


Publisert 05.07.2023

Løyve til asfaltfabrikk på Åsebø i Askøy

ADL asfalt AS har fått utsleppsløyve for asfaltverk på Åsebø / Askøy næringspark.


Publisert 04.07.2023

Atracco Bergen får løyve til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Ågotnes

Atracco Bergen har 4. juli 2023 fått løyve etter forureiningslova til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Ågotnes i Øygarden kommune.  


Publisert 04.07.2023

Bergen Bildemontering AS får løyve til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Ågotnes

Bergen Bildemontering AS har 4. juli 2023 fått løyve etter forureiningslova til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Ågotnes i Øygarden kommune.  


Publisert 28.06.2023

Kunngjering av løyve til graving i forureina grunn i Øygarden kommune - Rv 555 Sotrasambandet

Statens vegvesen fekk 28. juni 2023 løyve etter forureiningslova til graving i forureina grunn i Øygarden kommune. Løyvet gjeld graving i samband med etablering av ny Rv 555 Sotrasambandet. 


Publisert 27.06.2023

Stena Recycling AS søkjer om løyve til avfallsanlegg på Wergeland Base i Gulen

Det vert søkt om mottak, lagring og behandling av eit årleg volum på 40 000 tonn jern og metall, 10 000 tonn marine konstruksjonar, 3000 tonn elektrisk og elektronisk avfall samt mottak av opptil 3000 tonn batterier. 


Publisert 26.06.2023

Statens vegvesen søkjer om løyve til utslepp i samband med E 134 Røldal-Seljestad

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp i anleggsfasen i samband med E134 Røldal-Seljestad. Søknaden omfattar byggetrinn 1, der det skal drivast eit løp med 2 felt av Røldalstunnelen mellom Liamyrane og Seljestad.


Publisert 23.06.2023

Kunngjering av løyve til utfylling i sjø ved Allmenningen i Kinn kommune

Nordvestvinduet eiendom AS fekk 23. juni 2023 løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved Allmenningen i Kinn kommune. 

Føremålet med utfyllinga er å utvide næringsarealet i samsvar med gjeldande reguleringsplan. 


Publisert 23.06.2023

Nye naturreservat i fylket femner om edellauv i Årdal og regnskog i Kinn

Vi finn frisk rik edellauvskog og fattig boreonemoral regnskog i skogen i Vestland som fekk varig vern denne veka. Nasjonalt fekk 42 skogområde tittelen naturreservat, og to av desse ligg i fylket vårt i kommunane Årdal og Kinn. 


Publisert 22.06.2023

Søknad om løyve til utfylling i sjø- Kistevik i Sørfjorden

Nye Veier skal utbetre ein vegstrekning RV 13 nord for Odda. Dei vil fylle ut ca 65 000 am3 over 7 200 m2 sjøbotn innafor avsett areal i gjeldande reguleringsplan. Vi ber om uttale innan 14. august 2023


Publisert 21.06.2023

Kunngjering av løyve til anleggsarbeid Sotrasambandet Rv 555

Statens vegvesen fekk 16. juni 2023 løyve etter forureiningslova til anleggsarbeid knytt til Rv 555 Sotrasambandet. Løyvet gjeld tiltak i Storavatnet og Stovevatnet i Øygarden kommune


Publisert 19.06.2023

Kunngjering av løyve til deponering av overskotsmassar frå bygging av fellesprosjektet Arna-Stanghelle

Statsforvaltaren gav 19. juni 2023 løyve til deponering av overskotsmassar i Sørfjorden og Veafjorden i tre sjødeponi innanfor arealavgrensinga vedteken i statleg reguleringsplan. Løyvet er gitt til Statens vegvesen og Bane NOR. 


Publisert 16.06.2023

Vi startar arbeidet med forvaltningsplan for Hestad landskapsvernområde i Sunnfjord kommune

Føremålet med verneområdet er å verna det særmerkte i eit vakkert naturlandskap som ramme om eit kulturminne. No skal vi lage ein forvaltningsplan for området, og du kan sende innspel innan 1. september. 


Publisert 15.06.2023

Søknad om løyve til utfylling i sjø - Risnesfjorden Eiendom Gulen

Risnesfjorden Eigedom ønsker å planere sin eigedom ved å sprenge en haug og så deponere steinen i sjøen for å utvide næringsområdet sitt. Utfyllinga er estimert til 3 000 m3 over ca. 800 m2 sjøbotnareal. Vi ber om uttale innan 14. juli 2023. 


Publisert 14.06.2023

Søknad om løyve til anleggsarbeider i sjø - Samnanger og Fitjar kommune - landstraum til Yggdrasil feltet- Aker BP

Aker BP skal i samband med etablering av landstraum til Yggdrasil feltet etablere to landfall som krev løyve etter forureiningslova til anleggsarbeider i sjø. Vi ber uttale innan 31. juli 2023.


Publisert 12.06.2023

Søknad om mellombels utsleppsløysing for Sysendalen tettbygde område

Eidfjord kommune søkjer om mellombels utsleppsløysing etter forureiningslova for utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Sysendalen tettbygde område. Høyringsfrist er 14. juli 2023. 


Publisert 09.06.2023

Søknad om løyve til utslepp av reinsa anleggsvatn i samband med tunneldriving på Mongstad

Asset Buyout Partners AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa anleggsvatn i samband med tunneldriving på Mongstad  i Alver og Austrheim kommune


Publisert 06.06.2023

Gulen Fiskeforedling AS søkjer om løyve til ny fiskeforedlingsverksemd i Gulen

Verksemda søkjer om løyve etter forureiningslova til nytt produksjonsanlegg for slakting, filetering og frysing av oppdrettsfisk i Skipavika Næringspark i Gulen kommune. 


Publisert 02.06.2023

Søknad om løyve til tiltak i sjø i Bildøystraumen og Straumssundet i Øygarden kommune

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til tiltak i sjø i Bildøystraumen og Straumssundet i samband med Rv. 555, Sotrasambandet i Øygarden kommune. 


Publisert 01.06.2023

Vi legg endring av forskrifta for Hattebergsdalen landskapsvernområde ut på høyring

Endringsforslaget gjeld ei omgjering av verneforskrifta, slik at det blir opna for nydyrking i avgrensa omfang i verneområdet. Målet er å kunne leggje til rette for auka beitebruk, men endringa vil kunne føre til miljøskade. Frist for innspel er 1. august.