Publisert 27.05.2024

Kommunane har ansvar for å følge opp forsøplingssaker

For å få meir kunnskap om korleis kommunen jobbar med forsøplingssaker skal vi i år gjennomføre ein tilsynsaksjon. Dette blir gjennomført over heile landet, og vi vil gå i dialog med 10 kommunar i vårt fylke om deira arbeid. 


Publisert 24.05.2024

Dialog SKOG 2/24 - Oppfølging av ulovlege landbruksvegar

Korleis bør kommunen følgje opp ulovlege landbruksvegar og når er det krav til reguleringsplan?


Publisert 23.05.2024

Vi tilrår vern av Gyttavatnet naturreservat i Fjaler

Vi tilrår frivillig skogvern av Gyttavatnet i Fjaler kommune. Skogen har nasjonale verneverdiar og husar kystfuruskog, bekkekløft og rik edellauvskog med sjeldne artar. Ein status som naturreservat vil ivareta desse verdiane godt. 


Publisert 22.05.2024

Nettseminar om skutertaxi (leigekøyring)

Alle kommunar i Noreg er invitert til eit nettseminar om skutertaxi, eller leigekøyring, som det også vert kalt. Seminaret finn stad tysdag 18. juni kl. 12.00–14.00 og passar for administrasjon og politikarar som vurderer søknader om motorferdsel i utmark.


Publisert 22.05.2024

Søknad om anleggsarbeid i sjø - ny containerhamn Måsholmen i Kinn kommune -

Måsholmen Utvikling AS søkjer om løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid i sjø. Formålet med tiltaket er å etablera eit nytt hamne- og næringsområde ved Måsholmen-Håskjera. Det er planlagd ei ny containerhamn med djupvasskaiar som kan ta imot skip opp til 150 meters lengde.


Publisert 22.05.2024

Langt mellom lyspunkta hos sjøfuglane

Lenge såg ærfuglen ut til å ikkje følgje den nedadgåande utviklinga til andre sjøfuglartar, men no syner tellingane eit gjennomsnittleg årleg fall på tjue prosent. Tilstanden hos sjøfuglane våre illustrerer at det er langt mellom lyspunkta for naturmangfaldet.


Publisert 21.05.2024

Søknad om utfylling i sjø - Svanøy Havbruk i Kinn

Svanøy Havbruk søkjer om løyve etter forureiningslova for utfylling i sjø på gnr/bnr 117/42 i Svanøybukta i Kinn kommune. Formålet er å vinne nytt landareal. 


Publisert 15.05.2024, Sist endret 15.05.2024

Når forureining har ei naturleg forklaring

Som forureiningsmyndigheit får Statsforvaltaren meldingar om forureining som vert observert i fylket. Nokon av tilfella er det naturen sjølv som er opphavet til. 


Publisert 07.05.2024

Akvakulturanlegg på land vert no kontrollerte

Miljødirektoratet organiserer for første gong ein landsomfattande tilsynsaksjonen med landbaserte akvakulturanlegg. Statsforvaltaren i Vestland vil i perioden mai til desember i år kontrollere miljøkrava hjå eit utval av anlegg i fylket.


Publisert 07.05.2024

Høyring av frivillig skogvern i Eimhjellen i Gloppen

Som ein del av arbeidet med å ta vare på naturmangfaldet i Vestland fylke sender vi ut framlegg til frivillig skogvern av Eimhjellen naturreservat i Gloppen kommune. Du er velkommen til å sende innspel i høyringsfasen innan 10. juli 2024.


Publisert 06.05.2024

Høyring av frivillig skogvern på Bermålsnosi (Bermål) naturreservat i Lærdal

Som ein del av arbeidet med å ta vare på naturmangfaldet i Vestland fylke sender vi ut framlegg til frivillig skogvern av Bermålsnosi naturreservat i Lærdal kommune på høyring. Området vart omtalt som Bermål naturreservat i oppstarten. Du er velkommen til å sende innspel innan 10. juli 2024.


Publisert 06.05.2024

Vi startar arbeidet med å utvide Kvitingsmorki naturreservat i Årdal

Etter dialog med grunneigarane etter prosedyra for frivillig skogvern startar vi arbeidet med å utvide Kvitingsmorki naturreservat i Årdal kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 5. juni 2024.


Publisert 06.05.2024

Framlegg til vern av nasjonalt viktig natur i sørvestre Bømlo

Vi melder oppstart av vern av Roaldsfjorden, Vikaneset, Gissøyane, Nordøyane og Holsøyane. Området er blant det mest verdifulle kystlandskapa i Vestland. Frist for uttale er 15. juni 2024.


Publisert 03.05.2024

Kartlegging av naturtypar i Vestland 2024

Sommaren 2024 blir det gjennomført naturkartlegging i delar av kommunane Eidfjord, Kvinnherad, Voss og Stryn. Kartlegginga er ein del av ei nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur og ta betre vare på arts- og naturmangfaldet.


Publisert 02.05.2024

Rydd vekk pøbelplantar i vårhagen

Våren er ei fin tid å rydde i hagen før vekstane vaknar til live. Har du plantar som risikerer å spreie seg, har du også ansvar for å halde dei innanfor gjerdet. Framande artar på vidvanke er ei stor utfordring for naturmangfaldet verda over, og vi treng di hjelp for å spreie kunnskap om desse. 


Publisert 30.04.2024

Kva spreieareal får du behov for?

Forslag til ny gjødselbrukforskrift er på høyring, og det er utarbeidd ein enkel kalkulator der gardbrukaren kan rekne ut kva som blir dei nye spreiearealkrava på eigen gard.


Publisert 29.04.2024

Ope møte om forvaltningsplanen for Hestad landskapsvernområde

Statsforvaltaren i Vestland arrangerer eit ope møte om forvaltningsplanen for Hestad landskapsvernområde tysdag 7. mai 2024 kl. 11.30 på Hestadgrend bedehus. Alle som ønskjer det, er velkomne.


Publisert 23.04.2024

Hekketida er i gang – ta omsyn til sjøfuglane!

I april startar sjøfuglane førebuingane til årets hekkesesong, og forbodet mot å gå i land i sjøfuglreservata langs kysten tar til å gjelde igjen. Men omsyn til hekkande fuglar bør ein ta både i og utanfor verna område.


Publisert 18.04.2024

Ragn Sells søkjer om endring av løyvet til avfallsanlegget på Eldøyane

Ragn Sells AS avdeling Sunnhordland har søkt Statsforvaltaren i Vestland om endring av løyve etter forureiningslova for anlegget på Eldøyane, Stord.


Publisert 17.04.2024

Søknad om utfylling i sjø, Kystbyen AS i Kinn kommune

Kystbyen AS søkjer om løyve til utfylling av ca. 100 000 m3 massar i område B8 – B9, Stranda i Kinn kommune. 


Publisert 12.04.2024

Søknad om løyve til utslepp av reinsa tunnelvatn til Hundvikfjorden Bremanger

Firdakraft AS søkjer om utsleppsløyve etter forureiningslova § 11 for midlertidige utslepp i anleggsperioden for Nye Øksenelvane kraftverk, Bremanger kommune. Dette gjeld partikkelutslepp frå tunneldrift, nitrogenutslepp frå uomsett sprengstoff, høg pH ved bruk av sementprodukt og fare for oljeutslepp.


Publisert 12.04.2024

Søknad om utfyllingar i sjø- Nye Øksenelvane kraftverk i Bremanger

Firdakraft AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø på tre lokalitetar for å vinne nytt landareal i Bremanger kommune. 


Publisert 10.04.2024

Søknad om anleggsarbeid i sjø - utviding Flåm cruisekai Aurland

Aurland Hamnevesen KF skal utvide cruisekaia i Flåm frå 110 meter til 185 meter ved å etablere tre nye cellespuntar. 


Publisert 08.04.2024

Kunngjering av løyve til mottak av asfalt på Årsnes i Kvinnherad

Dimmelsvik entreprenør AS har fått løyve til mottak av brukt asfalt på Årsnes i Kvinnherad kommune. 


Publisert 08.04.2024

NGIR søkjer om etablering av jordvaskeanlegg

Dei søkjer om å etablere jordvaskeanlegg på avfallsanlegget i Kjevikdalen. Det er søkt om å vaske 100 000 tonn massar med ulik grad av forureining og 50 000 tonn reine massar per år. Høyringsfristen er 20. mai 2024. 


Publisert 03.04.2024

Kunngjering av løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn i Myrkdalen

Voss herad fekk 22. mars 2024 løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Myrkdalen tettbygde område.


Publisert 03.04.2024

Nytt forureiningsregelverk for akvakultur av fisk i sjø

Nytt forureiningsregelverk for akvakultur i sjø vart vedteke 2. februar 2024. Det nye regelverket inneber at akvakultur av fisk ut til ei nautisk mil utanfor grunnlinja som hovudregel tillatast utan særskild løyve etter forureiningslova.


Publisert 25.03.2024

Fellesprosjekt Arna - Stanghelle (FAS) - område Sørfjorden - søknad om løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid

Fellesprosjekt Arna - Stanghelle (FAS) søkjer om løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid i område Sørfjorden. Høyringsfrist er 10. mai 2024. 


Publisert 25.03.2024

Fellesprosjekt Arna - Stanghelle (FAS) - område Vest - søknad løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid

Fellesprosjekt Arna - Stanghelle (FAS) søkjer om løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid i område Vest. Høyringsfrist er 10. mai 2024.


Publisert 25.03.2024

Fellesprosjekt Arna - Stanghelle (FAS) - område Aust - søknad løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid

Fellesprosjekt Arna - Stanghelle (FAS) søkjer om løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid i område Aust. Høyringsfrist er 10. mai 2024. 


Publisert 25.03.2024

Fellesprosjekt Arna - Stanghelle (FAS) - område Midt - søknad løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid

Fellesprosjekt Arna - Stanghelle (FAS) søkjer om løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid i område Midt. Høyringsfrist er 10. mai 2024. 


Publisert 25.03.2024

Søknad om endra løyve til deponering av overskotsmassar i Sørfjorden og Veafjorden frå bygging av Fellesprosjekt Arna - Stanghelle

Statens vegvesen søkjer om endring av nedføringsløysing for overskotsmassane og endra lokalitet for sjødeponi vest i Bergen kommune. Høyringsfrist er 10. mai 2024.


Publisert 22.03.2024

Lokal aksept i Bremanger for å starte arbeidet med å opprette nasjonalpark på Hornelen-halvøya

Kommunestyret i Bremanger vedtok i gårsdagens møte at Statsforvaltaren får gå vidare med arbeidet med å opprette ein nasjonalpark på Hornelen-halvøya.


Publisert 22.03.2024

Vi melder oppstart av frivillig skogvern på Bermål i Lærdal kommune

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Bermål naturreservat i Lærdal kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 24. april 2024.


Publisert 22.03.2024

Forslag til nye vernereglar og vernegrenser for Herdla naturreservat

Vi legg no forslag til endra vernegrense og vernereglar for Herdla naturreservat og fuglefredingsområde ut til offentleg ettersyn. Vi har også laga ein besøksstrategi for området. Frist for å komme med uttale er 15. juni. 


Publisert 22.03.2024

Ta omsyn til villreinen i påskefjellet

Vi ber alle skituristar, kitarar, hundekøyrarar og andre som skal på tur i påskefjellet om å ta omsyn til villreinen og unngå unødig uroing. Om simlene skal få friske og levedyktige kalvar til våren treng dyra ro. 


Publisert 22.03.2024

Søknad om løyve til utslepp av reinsa tunneldrivevatn frå renovering av Fv 50 Vassbygdtunnelen i Aurland

Vestland fylkeskommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa tunneldrivevatn frå arbeida med å renovera Fv. 50 Vassbygdtunnelen i Aurland kommune. 


Publisert 22.03.2024

Søknad om anleggsarbeid i sjø og vassdrag for renovering av Sævareid Fiskeanlegg

Sævareid Fiskeanlegg skal gjennomføre tiltak i nedre del av Sævareidselva og den innerste delen av Sævareidfjorden i samband med renovering av fiskebruket.


Publisert 22.03.2024

Nytt gjødselregelverk på høyring

Regjeringa har sendt forslag til nytt gjødselregelverk ut på høyring. Forslaget inneber ei innstramming av spreiekrava, der endringane blir innført over åtte år. Det blir òg tatt omsyn til regionale forskjellar.


Publisert 22.03.2024

Søknad om utfylling i sjø for sikring av brufundament - Fv 606 Ytre Steinsund bru Solund kommune

Vestland fylkeskommune skal sikre eit brufundament i Ytre Steinsund bru med å fylle sprengstein i sjøen rundt fundamentet og etablere ein støtbarriere. 


Publisert 21.03.2024

Høyring av Frønningen naturreservat etter prosedyra for frivillig skogvern

Som ein del av arbeidet med å ta vare på verdifull norsk natur for framtida sender vi forslag om vern av Frønningen naturreservat i Lærdal kommune på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 1. juni 2024.


Publisert 20.03.2024

Søknad om utfylling i sjø for utviding landareal 154/4 Elsåkervågen i Tysnes kommune

Alsaker Brygge AS planlegg utfylling i sjø ved eigedom 154/4 på Onarheim i Tysnes kommune og har søkt om løyve etter forureiningslova for gjennomføring av anleggsarbeida.


Publisert 20.03.2024

Søknad om utfylling i sjø for utviding av landareal Onarheim 153/1 Tysnes kommune

Alsaker Brygge AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø for å vinne nytt landareal nord for Elsåkervågen i Tysnes kommune. 


Publisert 20.03.2024

Kunngjering av løyve til Oddvar Flatebø Maskinutleie AS

Oddvar Flatebø Maskinuleie AS har fått løyve etter forureiningslova til mottak av brukt asfalt på industriområdet på Tongane i Etne kommune på gards- og bruksnummer 32/191.


Publisert 20.03.2024

Statsforvaltaren opphevar delar av detaljregulering for ny fylkesveg 561 Kolltveit–Ågotnes

Etter kritikk frå Sivilombodet har vi sett på vår stadfesting av reguleringsplan for fv. 561 Kolltveit–Ågotnes på nytt, og kome til at vårt vedtak var ugyldig. Vi har delvis omgjort vårt eige vedtak, og opphevar no delar av reguleringsplanen.


Publisert 19.03.2024

Søknad om utsleppsløyve til tiltak i sjø i Stekervika

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø i Stekervika i samband med Rv. 555, Sotrasambandet i Øygarden kommune.


Publisert 19.03.2024

Søknad om løyve til utslepp av reinsa tunneldrivevatn frå bygging av Straumetunnelen

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa tunnelvatn frå driving av Straumetunnelen i samband med Rv. 555, Sotrasambandet i Øygarden kommune.


Publisert 18.03.2024

Fiskereglar utanfor vassdrag med laks og sjøaure er vedteke!

Vi har fastsett ny forskrift om fiske i fredingssoner i sjø, og om nedsenking av garn, i fylket vårt. Les meir her.


Publisert 14.03.2024

Vi kontrollerer anlegg som tek i mot farleg avfall

I perioden mars til mai skal Statsforvaltaren føre tilsyn med avfallsanlegg som tek imot og mellomlagrar farleg avfall. 


Publisert 12.03.2024

Renevo AS søkjer om endringar i løyvet til drift av biogassanlegg på Stord

Dei søkjer om auke i årleg substratmengde frå 22 000 tonn til 55 000 tonn og bruk av fleire substrat enn det som ligg inne i eksisterande løyve. Høyringsfristen er 19. april 2024. 


Publisert 12.03.2024

Hardanger Biogass AS søkjer om løyve til etablering av biogassanlegg på Husnes

Dei søkjer om å ta imot inntil 120 000 tonn substrat på Husnes i Kvinnherad. Frist for uttale til søknaden er 19. april 2024. 


Publisert 12.03.2024

Vi startar prosess med frivillig skogvern i Eimhjellen i Gloppen kommune

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Eimhjellen naturreservat i Gloppen kommune. Området husar viktig regnskog med sterkt truga artar og har nasjonal verdi. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 15. april 2024.


Publisert 11.03.2024

Høyring av frivillig skogvern for Gyttavatnet i Fjaler

Som ein del av arbeidet med å ta vare på verdifull norsk natur for framtida sender vi forslag om vern av Gyttavatnet naturreservat i Fjaler kommune på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 13. mai 2024.


Publisert 08.03.2024

Forslag om endringar i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet føreslår opning av fiske i to vassdrag i Vestland. Fråsegn sendast til Miljødirektoratet. Høyringsfristen er 5. april 2024. 


Publisert 07.03.2024

Høyring av forvaltningsplanen for Hestad landskapsvernområde

Hestad landskapsvernområde i Sunnfjord er det eldste landskapsvernområdet i landet, og no har vi laga eit framlegg til forvaltningsplan for dette flotte området. Du kan sende innspel til planen innan 1. mai. 


Publisert 07.03.2024

Ta vare på den viktige kantvegetasjonen

For mange er lukta av kvae og motorsagolje ein viktig ingrediens denne tida på året. For deg som er ute med sag og øks vil vi minne om kor viktig det er å la kantvegetasjonen stå att langs vassdraga våre. Naturen her er av stor verdi, og store innhogg krev løyve.


Publisert 05.03.2024

Fleire brot på miljøregelverket blant undersøkte behandlingsanlegg for kasserte køyretøy

Ein landsdekkjande kontroll avdekte at mange behandlingsanlegg for kasserte køyretøy ikkje følgjer miljøkrava om forsvarleg behandling.


Publisert 04.03.2024

Kunngjering av oppdatert løyve til SAR AS AVD FLORØ

SAR AS AVD FLORØ har 23. februar 2024 fått oppdatert løyve etter forureiningslova til mottak og lagring av farleg avfall i tankanlegget på Fjordbase i Florø i Kinn kommune. 


Publisert 29.02.2024

Miljøseminar for akvakultur 2024

Saman med Fiskeridirektoratet, Sjømat Norge og Vestland fylkeskommune inviterer vi til innhaldsrikt miljøseminar for akvakulturnæringa 25.-26. april i Florø. Seminaret sitt hovudmål er å sette miljøtema knytt til akvakulturnæringa på dagsorden. 


Publisert 29.02.2024

Høyringssvar til Klimautvalget 2050

Noreg har lovfesta eit mål om å bli eit lågutsleppssamfunn innan 2050. Klimautvalet 2050 hadde som mandat å greie ut kva vegval Noreg står overfor for å nå dette målet. Statsforvaltaren i Vestland er samd i vurderingane frå utvalet i rapporten.


Publisert 29.02.2024

Tilsyn etter saltsyrelekkasje ved Toro Arna

Statsforvaltaren i Vestland har vore på tilsyn ved Toro-fabrikken etter melding om eit akutt utslepp av saltsyre. 


Publisert 29.02.2024

Vi startar med utviding av Folkedal naturreservat

Vi startar opp med verneprosess for utviding av Folkedal naturreservat langs Granvinsfjorden i Voss herad. Vernet vil sikra over 700 dekar viktig og variert edellauvskog med mange trua artar. Frist for uttale er 10. april.


Publisert 28.02.2024

Vi tilrår Svanøy naturreservat i Kinn kommune

Vi tilrår vern av nær halve Svanøy som naturreservat etter prosedyra for frivillig skogvern. Arealet husar mykje gull i dei grøne skogane og bidreg til målet om å ta vare på representativ og verdifull natur for framtidige generasjonar. 


Publisert 28.02.2024

Vi startar med supplerande naturvern i Vestland med to område på Stord

Vi startar verneprosess for to område i Stord kommune, der vi finn sjeldan og verdifull natur knytt til naturbeitemark og gruntvassområde. Med dette er vi i gong med nasjonale oppdraget vårt på supplerande vern i Vestland.


Publisert 23.02.2024, Sist endret 23.02.2024

Natursats: Kommunar kan søkje om tilskot til å betre naturmangfaldet

Miljødirektoratet informerer om at kommunar kan søkje om tilskot til tiltak som bidreg til å ivaretake og betre tilstanden for naturmangfaldet. Du kan søkje frå 1. mars, og søknadsfristen er sett til 5. april! 


Publisert 18.02.2024

Søknad om mudring, dumping og utfylling i sjø. Skårastranda Kinn kommune

Skårastranda AS søkjer om løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid i sjø på vestsida av Ulvesundet, ca. 1 km nord for Måløy tettstad. 


Publisert 12.02.2024

Framlegg til justerte grenser for Hestad landskapsvernområde

Vi har sendt eit framlegg til justerte grenser for Hestad landskapsvernområd på høyring. Du kan kome med innspel innan 1. april 2024. 


Publisert 08.02.2024

Vi startar opp med frivillig skogvern på Frønningen

Vi startar verneprosess for meir enn 17 km² på Frønningen i Lærdal kommune. Området husar uvanleg gamal, storvokst furuskog av nasjonal verdi. Området er så langt det største etter prosedyra for frivillig skogvern i fylket. 


Publisert 01.02.2024

Webinarserie: Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging

Miljødirektoratet har laga ein webinarserie og møteplass for kommunar om klimatilpasning, utsleppskutt og naturmangfald i planarbeid.


Publisert 31.01.2024

Kunngjering av løyve til Sogn Kabelgjenvinning AS

Sogn Kabelgjenvinning AS har 29. januar 2024 fått løyve til avfallsanlegg i Lærdal kommune. 


Publisert 31.01.2024

Kvotefri jakt på gaupe

Kvotejakta på gaupe startar opp 1. februar og varer til 31. mars 2024. Rovviltnemnda i Region 1 har vedteke kvotefri gaupejakt i heile Vestland i denne perioden. 


Publisert 26.01.2024

No kan du nominere kandidatar til Klima- og miljøprisen for landbruket i Vestland

Klima- og miljøprisen for landbruket i Vestland er ei høgt vurdert utmerking. I år skal han delast ut for andre gong. Fram til 11. mars har du sjansen til å nominere kandidatar, som du meiner fortener denne heideren.


Publisert 17.01.2024

Her kan du finne alt frå naturmangfaldveka i Vestland 2024

Her kan du finne alt frå naturmangfaldsveka i Vestland 2024, både opptak og presentasjonar. Disse er tilgjengeleg i 14 dagar. Over 320 personar var påmeldt webinarrekkja, og vi takkar alle bidragsytarar for godt samarbeid! 


Publisert 15.01.2024

Auka tilskot til kommunedelplanar for naturmangfald

Det er sett av 50 millionar kroner til kommunar som vil lage eller oppdatere kommundelplan for naturmangfald - eller betre tilstanden i naturen. Søknadsfrist er 11. februar


Publisert 12.01.2024, Sist endret 12.01.2024

Tilskot til lokale klimatiltak

Kommunar og fylkeskommunar kan no søkje om tilskot til tiltak for reduksjon av klimagassar og klimatilpassing. I år blir kommunane oppmoda spesielt til å søkje om midlar til arealplanlegging som fremjar arealnøytralitet og tek var på karbonrike areal. Det er Miljødirektoratet som forvaltar ordningane og fordelar midlane.


Publisert 10.01.2024

Søknad om utsleppsløyve for tiltak i Arefjordpollen

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningsforskrifta til mudring, dumping og utfylling i sjø i Indre Arefjordpollen i samband med Rv. 555, Sotrasambandet i Øygarden kommune. 


Publisert 09.01.2024

Søknad om løyve etter forureiningslova - anleggsarbeid i elv og på land for å etablere Elvepark - Bergen kommune

Bergen kommune skal etablere ein Elvepark på Grønneviksøren vest for nedre del av Møllendalselva inst i Store Lungegårdsvann. Det krevs fjerning av lettare forureina massar i elv og på land og anleggsarbeida vert regulert med løyve etter forureiningslova.

Tiltaket er planlagt oppstarta januar 2025 med forventa ferdigstilling i april 2026.


Publisert 09.01.2024

Søknad om løyve etter forureiningslova- utslepp til sjø frå testing av Johan Castberg skipet i Klosterfjorden - Equinor Energy

Equinor Energy AS søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp av ulike kjemikaliar og ureinsa avløpsvatn til Klosterfjorden frå testing av Johan Castberg skipet. 


Publisert 09.01.2024, Oppdatert 09.01.2024

Naturmangfaldveka 2024

For tredje år på rad inviterar vi kommunane og andre interesserte i Vestland til eit webinar om naturmangfald og praktisk forvaltning. Hold av dagane!  


Publisert 21.12.2023

Endeleg utgreiingsprogram for Sognefjorden

Utgreiingsprogrammet skal liggje til grunn for den marine verneprosessen og sikrar både involvering og kunnskapsproduksjon dei neste åra fram mot vernevedtak. Det er no fastsett av Miljødirektoratet, og vi sender med dette ut det endelege dokumentet. 


Publisert 20.12.2023

Første naturreservat med frivillig skogvern i Stad kommune

Kudalen ligg like aust for Hunvika i Stad. Området vart i dag verna i statsråd som naturreservat, som det første frivillig skogvern-området i kommunen. Eit av verneføremåla er å ta vare på store, gamle tre med hengjelav. 


Publisert 18.12.2023

Søk klimasats-støtte for 2024

Miljødirektoratet arrangerer webinar 19. desember for kommunar og fylkeskommunar som vil søkje Klimasats-støtte i 2024


Publisert 18.12.2023

Vi starter opp overvaking i Hardangerfjorden

I januar 2024 er det oppstart av eit overvakingsprogram som skal gå i Hardangerfjorden dei neste 3 åra. Målet er å kartlegge og overvake tilstanden i fjorden. 


Publisert 18.12.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova - utfylling i sjø - etablering av Kjøde næringsområde - Stad kommune

Kystverket søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø for å etablere Kjøde næringsområde i Kjødepollen, Stad kommune. Kystverket skal nytta overskotsmassar frå etablering av Stad skipstunnel. 


Publisert 13.12.2023

Høyring av frivillig skogvern for Helleren (Galdane) i Lærdal

Som ein del av arbeidet med å ta vare på verdifull norsk natur for framtida sender vi forslag om vern av Helleren naturreservat (tidlegare kalla Galdane) i Lærdal kommune på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 15. februar 2024.


Publisert 08.12.2023

Kunngjering av løyve til vedlikehaldsmudring for Solstrand Fjord Hotel AS

Statsforvaltaren gav den 8. desember 2023 løyve etter forureiningsforskrifta til vedlikehaldsmudring ved gnr./bnr. 66/17 i Bjørnafjorden kommune. Løyvet er gjeve til Solstrand Fjord Hotel AS.


Publisert 08.12.2023

Kunngjering av løyve etter forureiningslova til oppgradering av Fv. 614 Magnhildskartunnelen i Bremanger

Statsforvaltaren gav den 8. desember 2023 løyve til anleggsarbeid knytt til oppgradering av Fv. 614 Magnhildskartunnelen i Bremanger kommune. Løyvet er gjeve til Vestland fylkeskommune. 


Publisert 07.12.2023

Vi melder oppstart av frivillig skogvern ved Gyttavatnet i Fjaler kommune

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Gyttavatnet naturreservat i Fjaler kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 23. januar 2024.


Publisert 07.12.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova - utfylling i sjø - etablering av Lesto næringsområde - Stad kommune

Kystverket søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø for å etablere Lesto næringsområde i Moldefjorden, Stad kommune. Kystverket skal nytta overskotsmassar frå etablering av Stad skipstunnel. 


Publisert 05.12.2023

Høyring av frivillig skogvern for Svanøya naturreservat i Kinn kommune

Som ein del av arbeidet med å ta vare på verdifull norsk natur for framtida sender vi forslag om vern av Svanøya naturreservat i Kinn kommune på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 15. februar 2024.


Publisert 01.12.2023

Foreslår inngripande tiltak for å ta vare på villreinen i Nordfjella

I november i fjor fekk vi i oppdrag å lage tiltaksplan for villreinen i Nordfjella. No er oppdraget utført og vi sender forslaget til tiltaksplan til Miljødirektoratet.


Publisert 01.12.2023

No har lisensjakta på ulv starta

Lisensjakta på ulv varer frå 1. desember 2023 til og med 31. mai 2024. 


Publisert 28.11.2023

Andre gongs høyring av forskrift om fiske utanfor vassdrag med anadrom fisk i Vestland

Etter første runde med høyring foreslår vi å endre to paragrafar i utkast til ny forskrift. Frist for å komme med tilbakemelding er 20. desember 2023.


Publisert 28.11.2023

Informasjonsmøte om utviding av Steinevik naturreservat i Austevoll

Kystlytnghei er ein naturtype som er sterkt truga i Noreg, men i Austevoll er det store, samanhengjande areal med denne verdifulle naturen. I samarbeid med Selbjørn grunneigarlag inviterer vi til ope møte for å høyre di meining om supplerande vern i dette området. Velkomen!


Publisert 23.11.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova - gjenbruk massar i vegkropp Rv 555 nytt Sotrasamband

Statens vegvesen søkjer om å gjenbruke massar/sedimenter frå tømming av Mustadvatnet til terrengoppfylling i vegkropp/trafikkareal for etablering av Fv 555 Sotrasambandet


Publisert 22.11.2023

Søknad om utsleppsløyve for Kvassneset avløpsreinseanlegg i Alver kommune

Alver kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Knarvik tettbygde område. Frist til å komme med innspel til høyringa er 18. januar 2024.  


Publisert 16.11.2023

Kunngjering om nytt mellombels løyve til avfallsbehandling i Høyanger

Vest Resirkuleringssenter AS har 14. november 2023 fått løyve etter forureiningslova til avfallsbehandling i Høyanger næringspark.  


Publisert 10.11.2023

Søknad om endra løyve etter forureiningslova - anleggsarbeid i sjø - Bømlo fiskerihamn

Vestland fylkeskommune er i gong med å etablere Bømlo fiskerihamn og søkjer om endra løyve til undervassprengning av inntil 8 100 fm3. 


Publisert 08.11.2023

BIR Bedrift AS på Lønningshaugen i Bergen søkjer om å utvide mottak av kjøkken- og matavfall

Dei har løyve idag til mottak av 3000 tonn matavfall og søkjer no om å utvide mengda matavfall dei tek imot frå stor- og småhushaldningar til 8000 tonn/år. 


Publisert 07.11.2023

BIR AS søkjer om løyve til etablering av biogassanlegg på Voss

BIR AS søkjer om løyve etter forureiningslova til etablering av biogassanlegg for behandling av matavfall med husdyrgjødsel som prosesstøtte på Bjørkemoen i Voss herad. Høyringsfristen er 23. januar 2024.