Verneområder

Oppdatert 27.01.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer


Publisert 20.03.2023, Sist endret 20.03.2023

Ser vi ikkje skogen for berre tre?

Skogen husar over halvparten av alle artar i Noreg. Han utfører vitale tenester for oss menneske og er heilt avgjerande i kampen mot klimaendringane. Skogen står også lageleg til for hogg. 


Publisert 10.03.2023

Bli besøkssenter på vestsida av Jotunheimen?

Eit besøkssenter for nasjonalpark skal spreie kunnskap og skape merksemd om natur, verneområde og friluftsliv. Fram til 12. april 2023 kan kandidatar søkje Miljødirektoratet om autorisasjon for å bli besøkssenter på Jotunheimens vestside. 


Publisert 09.03.2023

Folkemøte i Luster om ei mogeleg utviding av Jotunheimen nasjonalpark

Torsdag 23. mars inviterer vi til ope folkemøte i Luster om ei mogeleg utviding av Jotunheimen nasjonalpark. Velkomen!


Publisert 03.02.2023

Vi tilrår frivillig vern av skog på Osøyra i Kinn

Vi tilrår vern av Osøyra som naturreservat, eit stort område rikt på regnskogskvalitetar i Kinn kommune. Med status som naturreservat vil naturverdiane i disse områda bli godt varetekne for framtida. 


Publisert 06.01.2023

Folkemøte i Årdal om ei mogeleg utviding av Jotunheimen nasjonalpark

Den 18. januar inviterer vi til ope folkemøte i Årdal om ei mogeleg utviding av Jotunheimen nasjonalpark. Velkomen!


Publisert 16.12.2022

Sju nye skogområde verna i Vestland

Den 16. desember 2022 vart sju skogområde i Vestland verna av Kongen i statsråd. Totalt utgjer nytt verneareal om lag 10 300 dekar, og sikrar eit mangfald av artar og viktige naturtypar i skog som vi har eit særleg ansvar for å ta vare på.


Publisert 16.12.2022

Høyring av frivillig skogvern for Vestreim i Sogndal kommune

Som ein del av arbeidet med å ta vare på naturmangfaldet i Vestland fylke sender vi ut framlegg til frivillig skogvern av Vestreim i Sogndal kommune. Du er velkommen til å sende innspel i høyringsfasen innan 19. februar 2023.


Publisert 08.12.2022

Vi startar arbeidet med marint vern av Sognefjorden

Med dette melder vi oppstart av verneprosessen for marint vern av Sognefjorden, verdas djupaste og Noregs lengste fjord. Du er velkomen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan fristen 15. mars. 


Publisert 02.12.2022

Folkemøte om marint vern i Dalsfjorden

Den 11. januar inviterer Statsforvaltaren og Sunnfjord kommune til ope folkemøte i Bygstad om marint vern i Dalsfjorden. Velkomen!


Publisert 30.11.2022

Innleiande dialog om mogeleg utviding av Jotunheimen

Her kan du finne referat og presentasjonar frå den innleiande informasjonsfasen i arbeidet med å greie ut ei mogeleg utviding av Jotunheimen.