Verneområder

Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Regler for å fly droner i naturen

Hvis du skal fly drone i et naturområde, må du først sjekke om det finnes spesielle restriksjoner der du ønsker å fly. Selv om du ikke er i et område med restriksjoner, må du sørge for at droneflygingen ikke forstyrrer for eksempel fugle- eller dyreliv.

De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider om droner og modellfly.

Hvilke andre regler som gjelder for å fly droner, avhenger av hvor du befinner deg. Hvis området ligger i et naturvernområde, må du undersøke hvilke regler som gjelder for akkurat dette området. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Miljødirektoratets nettsider har en kartløsning som gjør det lett å finne ut om et område er vernet. I kartløsningen finner du også lenke til verneforskriftene som gjelder.

Som hovedregel er bruk av droner forbudt i nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene. Dette er både av hensyn til dyrelivet, og av hensyn til friluftsliv og forstyrrelser.

Hvis du ønsker å fly drone i et verneområde hvor det er forbudt, må du først søke om tillatelse. Søknaden skal sendes til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Verneforskriften har informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 29.02.2024

Vi startar med utviding av Folkedal naturreservat

Vi startar opp med verneprosess for utviding av Folkedal naturreservat langs Granvinsfjorden i Voss herad. Vernet vil sikra over 700 dekar viktig og variert edellauvskog med mange trua artar. Frist for uttale er 10. april.


Publisert 28.02.2024

Vi startar med supplerande naturvern i Vestland med to område på Stord

Vi startar verneprosess for to område i Stord kommune, der vi finn trua natur knytt til naturbeitemark og gruntvassområde. Med dette er vi i gong med nasjonale oppdraget vårt på supplerande vern i Vestland.


Publisert 28.02.2024

Vi tilrår Svanøy naturreservat i Kinn kommune

Vi tilrår vern av nær halve Svanøy som naturreservat etter prosedyra for frivillig skogvern. Arealet husar mykje gull i dei grøne skogane og bidreg til målet om å ta vare på representativ og verdifull natur for framtidige generasjonar. 


Publisert 12.02.2024

Framlegg til justerte grenser for Hestad landskapsvernområde

Vi har sendt eit framlegg til justerte grenser for Hestad landskapsvernområd på høyring. Du kan kome med innspel innan 1. mars 2024. 


Publisert 08.02.2024

Vi startar opp med frivillig skogvern på Frønningen

Vi startar verneprosess for meir enn 17 km² på Frønningen i Lærdal kommune. Området husar uvanleg gamal, storvokst furuskog av nasjonal verdi. Området er så langt det største etter prosedyra for frivillig skogvern i fylket. 


Publisert 21.12.2023

Endeleg utgreiingsprogram for Sognefjorden

Utgreiingsprogrammet skal liggje til grunn for den marine verneprosessen og sikrar både involvering og kunnskapsproduksjon dei neste åra fram mot vernevedtak. Det er no fastsett av Miljødirektoratet, og vi sender med dette ut det endelege dokumentet. 


Publisert 20.12.2023

Første naturreservat med frivillig skogvern i Stad kommune

Kudalen ligg like aust for Hunvika i Stad. Området vart i dag verna i statsråd som naturreservat, som det første frivillig skogvern-området i kommunen. Eit av verneføremåla er å ta vare på store, gamle tre med hengjelav. 


Publisert 13.12.2023

Høyring av frivillig skogvern for Helleren (Galdane) i Lærdal

Som ein del av arbeidet med å ta vare på verdifull norsk natur for framtida sender vi forslag om vern av Helleren naturreservat (tidlegare kalla Galdane) i Lærdal kommune på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 15. februar 2024.


Publisert 07.12.2023

Vi melder oppstart av frivillig skogvern ved Gyttavatnet i Fjaler kommune

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Gyttavatnet naturreservat i Fjaler kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 23. januar 2024.


Publisert 05.12.2023

Høyring av frivillig skogvern for Svanøy naturreservat i Kinn kommune

Som ein del av arbeidet med å ta vare på verdifull norsk natur for framtida sender vi forslag om vern av Svanøy naturreservat i Kinn kommune på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 15. februar 2024.