Verneområder

Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Regler for å fly droner i naturen

Hvis du skal fly drone i et naturområde, må du først sjekke om det finnes spesielle restriksjoner der du ønsker å fly. Selv om du ikke er i et område med restriksjoner, må du sørge for at droneflygingen ikke forstyrrer for eksempel fugle- eller dyreliv.

De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider om droner og modellfly.

Hvilke andre regler som gjelder for å fly droner, avhenger av hvor du befinner deg. Hvis området ligger i et naturvernområde, må du undersøke hvilke regler som gjelder for akkurat dette området. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Miljødirektoratets nettsider har en kartløsning som gjør det lett å finne ut om et område er vernet. I kartløsningen finner du også lenke til verneforskriftene som gjelder.

Som hovedregel er bruk av droner forbudt i nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene. Dette er både av hensyn til dyrelivet, og av hensyn til friluftsliv og forstyrrelser.

Hvis du ønsker å fly drone i et verneområde hvor det er forbudt, må du først søke om tillatelse. Søknaden skal sendes til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Verneforskriften har informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 30.09.2021

Høyringsframlegg for marint vern på Stad til fagleg vurdering

Eit nytt høyringsframlegg for Stad marine verneområde er sendt frå oss til Miljødirektoratet for fagleg vurdering. Vi planlegg høyring i løpet av hausten 2021 etter at framlegget er godkjent, der vi ønskjer innspel til verneframlegget.


Publisert 24.09.2021

Vi startar vernearbeid for Vestreim i Sogndal kommune

Vi sender ut forslag om oppretting av Vestreim naturreservat som ein del av arbeidet med frivillig skogvern. Frist for uttale er 4. november 2021.


Publisert 08.09.2021

Opnar for tre nye nasjonalparkar i Vestland

Regjeringa har gitt Miljødirektoratet i oppgåve å starte arbeidet med verneplanprosessar for fire heilt nye nasjonalparkar i Noreg, der tre er i Vestland. Oppdraget inneber også utviding og endring av eksisterande verneområde. 


Publisert 05.08.2021

Vi tilrår frivillig skogvern av Lykkja i Årdal og Skolten i Gulen

Vi tilrår vern av to nye skogområde i fylket; eitt i indre Sogn og eitt i ytre Sogn. Lykkja har rik edellauvskog og Skolten har bekkekløft og regnskog, og med status som naturreservat vil naturverdiane i disse områda bli godt varetekne. 


Publisert 24.06.2021

Vi tilrår vern av Loftesnes naturreservat i Sogndal

Vi tilrår frivillig skogvern av Loftesnes i Sogndal kommune. Skogen har nasjonale verneverdiar og husar edellauvskog med sjeldne artar. Ein status som naturreservat vil ivareta desse verdiane godt. 


Publisert 24.06.2021

Oppstart av revisjon av vernereglar for Herdla naturreservat

Statsforvaltaren i Vestland startar opp arbeid med revisjon av vernekart og vernereglar for Herdla naturreservat. Det skal òg utarbeidast ny forvaltingsplan for området. Du er velkommen til å komme med innspel innan 30. august 2021.


Publisert 08.06.2021

Ramslauk er freda i naturreservat

Ramslauk har blitt stadig meir populær til matlaging. At folk nyttar naturen som spiskammer er gledeleg, men sanking av ramslauk i naturreservat er faktisk forbode. Her er alle planter freda.


Publisert 04.06.2021

Høyring av frivillig skogvern av fem område i Vestland

Vi sender høyring av fem område for frivillig skogvern, derav fire som utviding av eksisterande naturreservat. Frist for uttale er 3. august 2021. 


Publisert 01.06.2021

Høyring av frivillig skogvern for Skolten naturreservat i Gulen

Som ein del av arbeidet med å ta vare på naturmangfaldet i Vestland fylke sender vi ut framlegg til frivillig skogvern av Skolten, tidlegare omtalt som Brosvikvatnet, som naturreservat. Du er velkommen til å sende innspel i høyringsfasen innan 1. august 2021.


Publisert 31.05.2021

Gratulerer med dagen til Hardangervidda nasjonalpark!

Landets største nasjonalpark feirer 40 år i dag. Jubilanten held seg i grei form, men treng godt stell for å klare dei neste 40 åra òg.