Verneområder

Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Regler for å fly droner i naturen

Hvis du skal fly drone i et naturområde, må du først sjekke om det finnes spesielle restriksjoner der du ønsker å fly. Selv om du ikke er i et område med restriksjoner, må du sørge for at droneflygingen ikke forstyrrer for eksempel fugle- eller dyreliv.

De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider om droner og modellfly.

Hvilke andre regler som gjelder for å fly droner, avhenger av hvor du befinner deg. Hvis området ligger i et naturvernområde, må du undersøke hvilke regler som gjelder for akkurat dette området. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Miljødirektoratets nettsider har en kartløsning som gjør det lett å finne ut om et område er vernet. I kartløsningen finner du også lenke til verneforskriftene som gjelder.

Som hovedregel er bruk av droner forbudt i nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene. Dette er både av hensyn til dyrelivet, og av hensyn til friluftsliv og forstyrrelser.

Hvis du ønsker å fly drone i et verneområde hvor det er forbudt, må du først søke om tillatelse. Søknaden skal sendes til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Verneforskriften har informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 11.09.2023

Vi tilrår Dalsfjorden som marint verneområde

Få land i verda har fjordlandskap, og det er ingen tvil om at norske fjordar har store, internasjonale naturverdiar. Dalsfjorden medverkar til å understreke dette. Vi tilrår at Dalsfjorden får status som marint verneområde. 


Publisert 23.06.2023

Nye naturreservat i fylket femner om edellauv i Årdal og regnskog i Kinn

Vi finn frisk rik edellauvskog og fattig boreonemoral regnskog i skogen i Vestland som fekk varig vern denne veka. Nasjonalt fekk 42 skogområde tittelen naturreservat, og to av desse ligg i fylket vårt i kommunane Årdal og Kinn. 


Publisert 16.06.2023

Vi startar arbeidet med forvaltningsplan for Hestad landskapsvernområde i Sunnfjord kommune

Føremålet med verneområdet er å verna det særmerkte i eit vakkert naturlandskap som ramme om eit kulturminne. No skal vi lage ein forvaltningsplan for området, og du kan sende innspel innan 1. september. 


Publisert 01.06.2023

Vi legg endring av forskrifta for Hattebergsdalen landskapsvernområde ut på høyring

Endringsforslaget gjeld ei omgjering av verneforskrifta, slik at det blir opna for nydyrking i avgrensa omfang i verneområdet. Målet er å kunne leggje til rette for auka beitebruk, men endringa vil kunne føre til miljøskade. Frist for innspel er 1. august.


Publisert 31.05.2023

Forvaltningsplanane for naturreservata Breisete og Rodeholene i Sogndal er godkjende

Statsforvaltaren sender med dette ut dei godkjende forvaltningsplanane. 


Publisert 11.05.2023

Vi inviterer lag og organisasjonar til digitalt møte om bevaring av verdifull natur

Statsforvaltaren har fått i oppdrag frå Miljødirektoratet om å gå i dialog med lag og organisasjonar om kandidatområde for vern av bevaring av verdifull natur.


Publisert 24.04.2023

Nytt folkemøte i Årdal om ei mogeleg utviding av Jotunheimen nasjonalpark

Tirsdag 2. mai inviterer vi til eit nytt folkemøte i Årdal om ei mogeleg utviding av Jotunheimen nasjonalpark. Møtet er ei oppfølging av tema som vart teke opp på første folkemøte. Velkomen!


Publisert 20.04.2023

Kartlegging av marint naturmangfald i utvalde grunne område i Sognefjorden

Pipereinsar, ålegras og daudmannshand er nokre av artane som trivst i grunne område i indre delar av Sognefjorden. Med oppstarten av marin verneprosess som bakteppe har vi fått kartlagt marint naturmangfald på utvalde stader, og no er rapporten klar. 


Publisert 19.04.2023

Vi inviterer kommunar til digitalt møte om oppdrag om bevaring av verdifull natur

Statsforvaltaren har fått i oppdrag frå Miljødirektoratet om å gå i dialog med kommunane om kandidatområde for vern av bevaring av verdifull natur. 


Publisert 20.03.2023, Sist endret 20.03.2023

Ser vi ikkje skogen for berre tre?

Skogen husar over halvparten av alle artar i Noreg. Han utfører vitale tenester for oss menneske og er heilt avgjerande i kampen mot klimaendringane. Skogen står også lageleg til for hogg.