Landbruk og mat

Oppdatert 07.09.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

25.09.2023

Fransk heider til ostedronninga

Pascale Baudonnel fekk tildelt den franske ordnen "Ordre du Mérite agricole" under ei tilstelling i den franske ambassaden i Oslo.


25.09.2023

Kurs i etablering av småskala grøntproduksjon

For femte år på rad vert det arrangert oppstartskurs for markedshagedrift i Vestland, med søknadsfrist 22. september. Som deltakar vil du få med deg kunnskap om både salg av lokalmat og god agronomi for kommersiell småskala grønnsaksproduksjon.


21.09.2023

Parsellhage som attåtnæring

Parsellhagedrift kan vere ei tilleggsnæring på garden. Det har Solveig Lilletvedt på Kalandseidet i Bergen fått god erfaring med dei siste åra. Ho trivst godt med fleire folk og mange små beredskapshagar nært tunet.


20.09.2023

Berekraft i praksis på landbrukskonferansen for Vestland

Årets storsamling for landbrukskontora hadde tema Berekraft i praksis. 120 personar deltok på samlinga der tema vart belyst frå den praktiske bonden som skal drive næring, rådgjevaren, som er opptatt av helse og sikkerheit og den offentlege forvaltninga, som både mobiliserer og betalar ut tilskot.


18.09.2023

Konsekvensane av nydyrking i Hattebergsdalen landskapsvernområde er vurdert

Ut ifrå tilgjengeleg kunnskapsgrunnlag og innkomne innspel under høyringa av forskriftsendring for Hattebergsdalen landskapsvernområde har vi vurdert konsekvensane av å opne for nydyrking. Les heile vurderinga her. 


18.09.2023

Endring i mynde i saker om konsesjon til aksjeselskap

Frå 7. juli 2023 har statsforvaltaren fått mynde til å avgjere saker om konsesjon til aksjeselskap etter konsesjonslova. Kommunane skal utgreie saka før ho vert sendt vidare til statsforvaltaren.


13.09.2023

Bli kjent med heile fylket - synfaring i Sveio, Etne og Kvam

Medarbeidarar frå landbruksavdelinga hos SFVL var i juni på synfaring til tre kommunar i sør. Bakgrunnen var å bli betre kjende med tilsette i kommunane, og å møte aktive bønder.


13.09.2023

Tilskot til CWD-tiltak

For årets beitesesong er det laga eit eige søknadsskjema i Altinn for å søkje tilskot til å dekkje ekstraordinære kostnader knytt til CWD-tiltak i Nordfjella-sona og Hardangevidda-sona.


11.09.2023

Webinar om kvikkleire og dreneringstilskot

Fleire kommunar i Vestland har kvikkleire i dyrka mark, noko ein må ta omsyn til ved løyving av midlar til drenering. Vi går inn på kva omsyn som må takast, og kor kommunane kan finne meir informasjon. Dette er òg relevant ved nydyrking og planering.


07.09.2023, Endret 21.09.2023

Inn på tunet gir arbeidstrening med nytteverdi

Khaled Alobeid har fått språk- og arbeidstrening på Gullvegen Inn på tunet-gard på Bømlo. Her har han fått bruka kompetansen sin og fått nyttig kunnskap om HMS og norsk arbeidsliv. I denne filmen får du høyra kva nytteverdi Inn på tunet kan gje for innvandrarar med fluktbakgrunn.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel