Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


02.08.2021

Regionalt miljøtilskot: Spreiefrist for husdyrgjødsel er 10. august

Dei som skal søkje regionalt miljøtilskot for miljøvenleg gjødselspreiing må spreie husdyrgjødsla seinast 10. august på areal dei søkjer tilskot til.


13.07.2021

Bandtvang for hund

Av omsyn til både vilt og husdyr på beite er det ordinær bandtvang over heile landet frå 1. april til og med 20. august. I delar av nokre kommunar kan det vere bandtvang heile året. 


12.07.2021

Landbruksdirektoratet lyser ut 17,2 mill. kroner til klima- og miljøprosjekt

Organisasjonar, forskingsinstitutt og føretak kan innan 15. september søke Landbruksdirektoratet om støtte frå Klima- og miljøprogrammet i landbruket. 


09.07.2021

Nytt utvalt kulturlandskap i Vestland?

Satsinga Utvalde kulturlandskap i jordbruket (UKL) er ei oppfølging av nasjonale mål om å ta vare på verdiane i nokre av dei mest særeigne jordbrukslandskapa i landet. No er Fitjarøyane og øyane rundt Brandasund eit av områda som er aktuelle for å bli teke inn i utvalet.


01.07.2021

Auka stimulering til slått av bratt areal

Alle føretak som slår bratt areal til fôr kan søke om ekstra tilskot. Tilskotet skal kompensere for meirarbeidet med å hauste dette arealet.


24.06.2021

Verdiar for framtida – Landbrukskonferansen 2021

Korleis kan vi bidra til berekraft og nyskaping i vestlandslandbruket? Dette skal på dagsorden på landbrukskonferansen for Vestland i september.


23.06.2021

Endring i reglane om nydyrking

Stortinget vedtok 31. mai 2021 endring av regelverket om nydyrking. Konsekvensane av vedtaket må utgreiast, så endringa har ikkje tredd i kraft. Gjeldande regelverk om forbod mot nydyrking av myr står framleis ved lag.


23.06.2021

Vernskog – kunnskapsstatus i kommunane i Vestland

Mange kommunar har trong for å jobbe meir med vernskog som tema i planar, men har for lite kunnskap om vernskog.


23.06.2021

Følg med på det som skjer i Inn på tunet-løftet

Dei fire nasjonale pilotprosjekta har gått saman om ei felles prosjektnettside.


16.06.2021

Skogsdrift ved fare for skogbrann

Vi har nettopp opplevd nokre dagar med stor brannfare i skogen. Skogdrifta med store maskinakan utløyse brann, men risikoen kan minskast om entreprenørane tek forholdsreglar.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel