Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

07.12.2022

Eigar sitt ansvar for drift av jordbruksareal

Er du eigar av jordbruksareal som ikkje er i drift? Leiger du ut jorda di, men utan skrifteleg avtale? Då må du som eigar ordne opp slik at dette kjem i lovlege former. Vintermånadene er tida for å legge ein plan og inngå avtalar.


02.12.2022

Varegga, Mat fra Bergen - vi er riktig lokale.

Skal berekraft vere meir enn eit fancy ord i forretningsstrategien, må alt ein gjer tenkast på som lokalt, miljø- og ressurssparande og sirkulært så langt som mogleg. Denne verksemda jobbar slik kvar dag.


23.11.2022

Sølvane Gard AS får Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Vestland 2022

På garden rettar Eivind og Torstein søkjelyset på kultur, turisme og lokalmat, og saman med gardane i bygda har dei bygd opp ein unik destinasjon med gjestar frå heile verda.


18.11.2022

Endringar i miljøkrava i forskrift om produksjonstilskot - redusert tilskot til bønder som bryt miljøkrava

Bønder som ikkje fylgjer miljøkrava, vil no få redusert produksjonstilskotet. For å få fullt areal- og kulturlandskapstilskot er det eit vilkår at det ikkje vert gjort inngrep som forringar kulturlandskapet, og at jordbruksarealet har ei sone utan jordarbeiding mot vassdrag.


17.11.2022

Vestlandsambassadørar i Berlin

Den store messa IGW vert etter pandemipausen arrangert i januar igjen. Dei norske deltakarane er valt. Dette vert det glimrande reklame av for Noreg.


15.11.2022

Erstatning for naturskade etter flaum

Det finst to ulike ordningar for erstatning eller støtte etter naturskade på bygningar, anlegg og areal.


09.11.2022, Oppdatert 06.12.2022

Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland

Programmet til Forureiningsveka 2022 er klart! Velkommen til webinarserien for kommunen som forureinar og myndigheit. 


03.11.2022

IGW 2023 - mange kokkar…

…og mykje søl? På ingen måte, tvert imot. Åtte kokkar idemyldra og snekra ein nyskapande meny av vestnorske råvarer for besøkjande på messa IGW 2023 i Berlin.


31.10.2022

Innføringskurs i grunnleggande forvaltningsrett for tilsette i alle sektorar i kommunane

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Statsforvaltaren utvikla eit innføringskurs i forvaltningsrett for kommunalt tilsette. Frist for å søkje om deltaking på kurs som blir gjennomført våren 2023 er fredag 2. desember.


28.10.2022

Digital studiereise til tre ysteri

La deg inspirere av gardsysteri som deler sine erfaringar i møte med marknaden og vegval.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel