Jordbruk

Oppdatert 08.04.2024

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 01.03.2024

Meir grønsaker på Bondens marknad i Bergen

Bondens marknad har i mange år ønska seg meir grønsaker på marknadene sine. Ein pilot starta i Vestland i haust, og bar frukter etter fleire års arbeid med å stimulere til auke i lokal småskalaproduksjon av grønsaker.


Publisert 27.02.2024

Lundemannsverk gard i Leirvik

Ida Kleppe og familien flytte tilbake til heimkommunen til mannen hennar for to år sida. Då kom ho frå stillinga som Bybonde i Bergen og nyutdanna frå vaksengartnarstudiet på Voss - Ulvik.


Publisert 03.01.2024

Oppdatert AR5 gjev betre planar

Kartlaget AR5 viser fordelinga av ulike arealtypar, t.d. myr, skog, fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Kommunen har hovudansvaret for at AR5 er oppdatert til ei kvar tid.


Publisert 28.09.2023

Samarbeid mellom bønder og FOU-miljø

«Teknoløft Sogn og Fjordane» ber frukter. I samarbeid med næringa blir det forska, utvikla og testa ut robotar tilpassa vestlandsk hagebruk.


Publisert 13.09.2023

Bli kjent med heile fylket - synfaring i Sveio, Etne og Kvam

Medarbeidarar frå landbruksavdelinga hos SFVL var i juni på synfaring til tre kommunar i sør. Bakgrunnen var å bli betre kjende med tilsette i kommunane, og å møte aktive bønder.


Publisert 01.09.2023

Fjern landøyda

Planta landøyda kan vere dødeleg for storfe og hest, og kan vere skadeleg for småfe. Planta er langt frå nokon nykomling på Vestlandet, men no ser det ut til at den er i rask spreiing. På og ved jordbruksareal bør den fjernast.


Publisert 15.08.2023

Småskala grøntprodusentar i indre Sogn

Det er godt klima og god jord i dei inste fjordarmane våre, veleigna for grønsaksproduksjon. I Marifjøra, Undredal og i Aurland kan ein vekstsesongen 2023 få kjøpt grønsaker frå allsidige, små grønsaksproduksjonar. Dei større produsentane i Lærdal leverer jamt til Bama gjennom heile vekstsesongen, medan marknadshageprodusentane sel lokalt. 


Publisert 26.07.2023

Småskalaprodusentar i Ytre Sogn

I ytre Sogn finn ein småskala grøntprodusentar i Vetlefjorden i Balestrand kommune, på Sæle i Høyanger kommune, og i Gulen på andre sida av Sognefjorden. Bli med på ein rundtur til dei og sjå nokre bilete frå årets produksjon i juni. 


Publisert 26.07.2023

Småskala grønsaksproduksjon i Sunnfjord

I Sunnfjord er det småskala grønsaksproduksjon og marknadshagar på Kusslid i Førde, i Haukedalen og på Mo vidaregåande skule. I tillegg dyrkar ei gruppe forbrukarar grønsaker på Vie Andelslandbruk i Førde.


Publisert 25.07.2023

Småskala grøntprodusentar i Nordfjord

Det har etablert seg fleire småskala grønnsaksprodusentar i Nordfjord dei siste åra. I denne artikkelen kan du få eit innblikk i produksjonen dei driv. Gardane finn du i Oppstryn, Stårheim og i Sandane.