Jordbruk

Oppdatert 02.01.2023

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.01.2023

Nydyrking nær elver og bekkar

Nydyrking er ulovleg nær elver og bekkar. Dyrking som i spesielle tilfelle gir behov for tiltak nær vassdrag, krev løyve etter vassressurslova og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.


Publisert 25.08.2022

Frist for spreiing av husdyrgjødsel om hausten

Husdyrgjødsel kan spreiast på grasmark fram til 1. september. Når kommunen gjev løyve til det, kan fristen utsetjast seinast til 1. oktober.


Publisert 17.08.2022

Tilskot ved produksjonssvikt i grovfôravling

Gardsbruk med store avlingstap grunna klima kan søkje om tilskot ved produksjonssvikt. Søknadsfristen er 31. oktober.


Publisert 26.07.2022

Region Bjørnafjorden har fått fleire marknadshagar

Kommunane Bjørnafjorden, Samnanger og Tysnes har fått fleire småskala grønsaksprodusentar dei siste åra. I denne biletserien får du innblikk i marknadshagen til fleire av produsentane i Samnanger og Bjørnafjorden. Ein kan vente sal av lokalproduserte grønsaker frå Tysnes til neste år.


Publisert 26.07.2022

Nye småskala grøntprodusentar i Kvam

Det har etablert seg fleire småskala grønsaksprodusentar i Kvam herad det siste året. Hotell og privatkundar får kjøpt grønsaker frå Kjøkkenhagen på Rykkje i Øystese og frå Hauane hagebruk på Ljones i Tørvikbygd. 


Publisert 13.05.2022

Det er lov å spreie møkk om våren

No luktar det møkk over heile Vestlandet. Statsforvaltaren får stundom spørsmål om dette er lov.


Publisert 30.03.2022

Kompensasjon for prisauke på gjødsel

Det er viktig å gjødsle normalt om våren sjølv om gjødselprisane har auka mykje. Men har du fått ei god avling på førsteslåtten, kan det vere rett å redusere til andreslåtten.


Publisert 07.10.2021

Nyttig temakart med klimasoner for frukt og bær i Vestland

Lokalt klima er avgjerande for kva ein kan dyrke, og vurdering av dette er svært nyttig for å lukkast. Statsforvaltaren i Vestland har utarbeida temakart med oversikt over klimasoner.


Publisert 13.08.2021

Erstatning for redusert avling grunna manglande arbeidskraft

I 2020 vart avlingsskadeerstatninga utvida til å omfatte produksjonssvikt grunna manglande arbeidskraft i innhaustinga som følgje av covid-19. Denne ordninga blir vidareført i 2021.


Publisert 31.05.2021

Tilskot til opplæring av sesongarbeidarar i grøntnæringa

Situasjonen med Covid-19 og innreiserestriksjonar har gitt grøntnæringa utfordringar med å få tak i arbeidskraft. For å kompensere for noko av kostnadsauken for arbeidskraft med behov for opplæring, er det kome på plass ei refusjonsordning.