Jordbruk

Oppdatert 02.01.2023

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 13.03.2023

Meir eple til sider frå Hardanger

Det vert produsert for lite eple i Hardanger, særleg i år med låge avlingar. Marknaden etterspør meir, både til konsum og sider.


Publisert 10.03.2023

Gjerde mot hjorteskade på innmark

Det er god økonomi i å setje opp gjerde for å halde hjorten unna den beste innmarka. Større avlingar og lengre levetid for enga er viktig for dei som treng mykje grovfôr.


Publisert 17.01.2023

Nydyrking nær elver og bekkar

Nydyrking er ulovleg nær elver og bekkar. Dyrking som i spesielle tilfelle gir behov for tiltak nær vassdrag, krev løyve etter vassressurslova og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.


Publisert 25.08.2022

Frist for spreiing av husdyrgjødsel om hausten

Husdyrgjødsel kan spreiast på grasmark fram til 1. september. Når kommunen gjev løyve til det, kan fristen utsetjast seinast til 1. oktober.


Publisert 17.08.2022

Tilskot ved produksjonssvikt i grovfôravling

Gardsbruk med store avlingstap grunna klima kan søkje om tilskot ved produksjonssvikt. Søknadsfristen er 31. oktober.


Publisert 26.07.2022

Region Bjørnafjorden har fått fleire marknadshagar

Kommunane Bjørnafjorden, Samnanger og Tysnes har fått fleire småskala grønsaksprodusentar dei siste åra. I denne biletserien får du innblikk i marknadshagen til fleire av produsentane i Samnanger og Bjørnafjorden. Ein kan vente sal av lokalproduserte grønsaker frå Tysnes til neste år.


Publisert 26.07.2022

Nye småskala grøntprodusentar i Kvam

Det har etablert seg fleire småskala grønsaksprodusentar i Kvam herad det siste året. Hotell og privatkundar får kjøpt grønsaker frå Kjøkkenhagen på Rykkje i Øystese og frå Hauane hagebruk på Ljones i Tørvikbygd. 


Publisert 13.05.2022

Det er lov å spreie møkk om våren

No luktar det møkk over heile Vestlandet. Statsforvaltaren får stundom spørsmål om dette er lov.


Publisert 30.03.2022

Kompensasjon for prisauke på gjødsel

Det er viktig å gjødsle normalt om våren sjølv om gjødselprisane har auka mykje. Men har du fått ei god avling på førsteslåtten, kan det vere rett å redusere til andreslåtten.


Publisert 07.10.2021

Nyttig temakart med klimasoner for frukt og bær i Vestland

Lokalt klima er avgjerande for kva ein kan dyrke, og vurdering av dette er svært nyttig for å lukkast. Statsforvaltaren i Vestland har utarbeida temakart med oversikt over klimasoner.