Jordbruk

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytte til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar.

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, forsøksringar og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren. 

Vis meir


Publisert 07.10.2021

Nyttig temakart med klimasoner for frukt og bær i Vestland

Lokalt klima er avgjerande for kva ein kan dyrke, og vurdering av dette er svært nyttig for å lukkast. Statsforvaltaren i Vestland har utarbeida temakart med oversikt over klimasoner.


Publisert 13.08.2021

Erstatning for redusert avling grunna manglande arbeidskraft

I 2020 vart avlingsskadeerstatninga utvida til å omfatte produksjonssvikt grunna manglande arbeidskraft i innhaustinga som følgje av covid-19. Denne ordninga blir vidareført i 2021.


Publisert 31.05.2021

Tilskot til opplæring av sesongarbeidarar i grøntnæringa

Situasjonen med Covid-19 og innreiserestriksjonar har gitt grøntnæringa utfordringar med å få tak i arbeidskraft. For å kompensere for noko av kostnadsauken for arbeidskraft med behov for opplæring, er det kome på plass ei refusjonsordning.


Publisert 12.03.2021

Avlingssvikt i fruktnæringa

2020 var eit katastrofeår for fruktdyrkinga i Vestland. Utan erstatningsordninga ville den økonomiske risikoen for bonden truleg vore for høg til å satse på frukt i Norge.


Publisert 11.03.2021, Sist endra 23.03.2021

Innreise for sesongarbeidarar i landbruket

Det er strenge innreiserestriksjonar til Noreg for å hindre importsmitte. Unntak frå innreiserestriksjonane skal praktiserast strengt.


Publisert 28.10.2020

Marknadshagar for lokal grønsaksproduksjon

No er marknadshagane også komne til Noreg for å bli. Det er ein internasjonal modell for allsidig småskala produksjon av grønsaker. Målet er å skape ein lønnsam produksjon, og omsetje lokalt


Publisert 30.09.2020

Spreieareal for husdyrgjødsel

Det er berre lov til å spreie husdyrgjødsel på godkjent spreieareal, og det må vera nok spreieareal i høve til dyretalet. Her finn du diverse skjema og malar for spreieareal og bruk av husdyrgjødsel.


Publisert 28.08.2020

Mindre haustspreiing av husdyrgjødsel

Fylkesmannen rår til at kommunane normalt ikkje tillèt seinare frist enn 1. september for spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding / nedfelling.


Publisert 22.07.2020

Bønder får gode råd

Når bønder står ovanfor dei store vala, treng dei nokon å rådføre seg med.


Publisert 14.07.2020

Mindre frukt

2019 var i hovudsak eit godt fruktår med rekordhøge avlingar av plomme og gode avlingar av eple. Foreløpige prognosar tyder på at det vert lågare produksjon i 2020.