Landbruk og mat

Oppdatert 07.09.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

02.10.2023

Skjerpa foryngingskrav i forskrift om berekraftig skogbruk

Etter hogst må skogeigaren plante skog att. Men kva treslag gjev tilfredsstillande forynging, slik at skogeigaren får ein berekraftig produksjon også i framtida?


29.09.2023

Vi startar verneprosess for Svanøy naturreservat i Kinn

Det er uvanleg mykje "gull" i dei grøne skogane på Svanøy i Kinn kommune, og etter dialog med grunneigarane er vi glade for å kunne starte arbeidet med  skogvern på delar av øya. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 1.november 2023.


28.09.2023

Samarbeid mellom bønder og FOU-miljø

«Teknoløft Sogn og Fjordane» ber frukter. I samarbeid med næringa blir det forska, utvikla og testa ut robotar tilpassa vestlandsk hagebruk.


27.09.2023

Hjortebønder og viltmottak løftar hjort som næring

Vill hjort i skogen og tam hjort bak gjerde har eit stort potensial for auka verdiskaping. I Vestland er det gjort ei kartlegging, for å få svar på kva som må til for å utvikle denne næringa.


27.09.2023

Tilskot til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Vestland fylkeskommune har lyst ut midlar til regionale tilretteleggingstiltak (RT-midlar) innan landbruk og landbruksbaserte næringar. Dei har fått 5,6 mill. kroner til denne ordninga for 2023.


27.09.2023

Tilskot til rekruttering og kompetanse i landbruket

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til prosjekt knytt til rekruttering og kompetanse i landbruket og landbruksbaserte næringar. Dei har 1,96 mill. kr til denne ordninga i 2023.


25.09.2023

Fransk heider til ostedronninga

Pascale Baudonnel fekk tildelt den franske ordnen "Ordre du Mérite agricole" under ei tilstelling i den franske ambassaden i Oslo.


25.09.2023

Kurs i etablering av småskala grøntproduksjon

For femte år på rad vert det arrangert oppstartskurs for markedshagedrift i Vestland, med søknadsfrist 22. september. Som deltakar vil du få med deg kunnskap om både salg av lokalmat og god agronomi for kommersiell småskala grønnsaksproduksjon.


21.09.2023

Parsellhage som attåtnæring

Parsellhagedrift kan vere ei tilleggsnæring på garden. Det har Solveig Lilletvedt på Kalandseidet i Bergen fått god erfaring med dei siste åra. Ho trivst godt med fleire folk og mange små beredskapshagar nært tunet.


20.09.2023

Berekraft i praksis på landbrukskonferansen for Vestland

Årets storsamling for landbrukskontora hadde tema Berekraft i praksis. 120 personar deltok på samlinga der tema vart belyst frå den praktiske bonden som skal drive næring, rådgjevaren, som er opptatt av helse og sikkerheit og den offentlege forvaltninga, som både mobiliserer og betalar ut tilskot.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel