Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

03.02.2023

Organisert beitebruk - beitesesongen 2022

Trass i store nedbørsmengder og mykje vandring for både folk og fe, har sauebøndene i Vestland levert i sesongen 2022. Godt samarbeid, mykje aktivitet og lite rovdyr syner igjen med lågt tap av beitedyr.


03.02.2023

Vi tilrår frivillig vern av skog på Osøyra i Kinn

Vi tilrår vern av Osøyra som naturreservat, eit stort område rikt på regnskogskvalitetar i Kinn kommune. Med status som naturreservat vil naturverdiane i disse områda bli godt varetekne for framtida. 


01.02.2023

Høgt svinn av verdifulle våtmarker

Våtmark er viktig for flora, fauna og som karbonlager. I tillegg gjev våtmarkene oss reint vatn, dempar flaumar og gjev grunnlag for rekreasjon. For Vestland har det vore ei betydeleg negativ utvikling i både areal og økologisk tilstand for våtmark.


20.01.2023

Sider er eit frukteventyr i norsk landbruk

På pressekonferansen i samband med opninga av den årlege internasjonale landbruks- og reiselivsmessa IGW i Berlin vart status og ambisjonar for siderproduksjonen løfta fram.


17.01.2023

Her kan du finne alt frå naturmangfaldveka i Vestland 2023

Her kan du finne alt frå naturmangfaldsveka i Vestland 2023. Om lag 300 personar var påmeldt webinarrekkja, og vi takkar alle bidragsytarar for godt samarbeid! 


17.01.2023

Nydyrking nær elver og bekkar

Nydyrking er ulovleg nær elver og bekkar. Dyrking som i spesielle tilfelle gir behov for tiltak nær vassdrag, krev løyve etter vassressurslova og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.


13.01.2023

Invitasjon til Teams-møte - klimaplan på gardsnivå

Klimarådgiving er i vinden. No vert dette premiert med tilskot gjennom RMP, og ekstra mjølkepris frå TINE. I samarbeid med Klimaprosjektet i Vestland inviterer vi landbruksforvaltninga i kommunen til Teams-møte om klimakalkulatoren og lokal mobilisering for klimarådgjeving på gardsnivå.


12.01.2023

Tilskot til kommunale veterinærtenester 2023

Kommunar og veterinærvaktdistrikt i Vestland kan søke om stimuleringstilskot til veterinærdekning innan fredag 17. februar. Rapport og bruk av tilskot i 2022 skal leverast innan same frist.


11.01.2023

Kven fortener kulturlandskapsprisen for Vestland?

Kulturlandskapprisen for Vestland skal delast ut for første gong i 2023. Du kan nominere kandidatar fram til 28. februar. Prisen er på 30 000 kr, og skal heidre nokon som har gjort ein ekstra innsats med å ta vare på og utvikle kulturlandskapet.


21.12.2022

Naturmangfaldsveka 2023

Vi inviterar kommunane i Vestland til digitalt webinar om naturmangfald og praktisk forvaltning.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel