Landbruk og mat

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

17.06.2024

Landbrukskonferansen i Vestland 2024

Den kommunale kvardagen, med dei daglege utfordringane mellom lover, forskrifter og politikk, står på dagsorden.


14.06.2024

Vi tilrår Frønningen naturreservat i Lærdal kommune

Vi tilrår etablering av Frønningen naturreservat i Lærdal kommune. Området er 17 238 dekar stort og er tilrådd etter dialog med grunneigar. Arealet husar svært gamal skog over eit stort areal og bidreg til målet om å ta vare på representativ og verdifull natur for framtidige generasjonar. 


24.05.2024

Dialog SKOG 2/24 - Oppfølging av ulovlege landbruksvegar

Korleis bør kommunen følgje opp ulovlege landbruksvegar og når er det krav til reguleringsplan?


22.05.2024

Samling for skogansvarlege i sommarlege Hardanger

Skogen sine kvinner og menn frå kommunar, nærings- og naturvernorganisasjonar, forsking og statleg forvaltning samla seg til fagleg oppdatering og utveksling. Når sola skin og fruktblomstringa set ramma, blir diskusjonane gode og fruktbare.


10.05.2024

Søk tilskot til lokal jordvernstrategi

No kan kommunane søkje Landbruksdirektoratet om tilskot til å lage jordvernstrategi. Søknadsfristen er 20. august.


08.05.2024

Driveplikt er godt jordvern

Å sørge for at jordbruksareala våre vert drivne er eit viktig jordverntiltak, skriv landbruks- og matministeren i eit brev til kommunane.


07.05.2024

Høyring av frivillig skogvern i Eimhjellen i Gloppen

Som ein del av arbeidet med å ta vare på naturmangfaldet i Vestland fylke sender vi ut framlegg til frivillig skogvern av Eimhjellen naturreservat i Gloppen kommune. Du er velkommen til å sende innspel i høyringsfasen innan 10. juli 2024.


06.05.2024

Høyring av frivillig skogvern på Bermålsnosi (Bermål) naturreservat i Lærdal

Som ein del av arbeidet med å ta vare på naturmangfaldet i Vestland fylke sender vi ut framlegg til frivillig skogvern av Bermålsnosi naturreservat i Lærdal kommune på høyring. Området vart omtalt som Bermål naturreservat i oppstarten. Du er velkommen til å sende innspel innan 10. juli 2024.


06.05.2024

Vi startar arbeidet med å utvide Kvitingsmorki naturreservat i Årdal

Etter dialog med grunneigarane etter prosedyra for frivillig skogvern startar vi arbeidet med å utvide Kvitingsmorki naturreservat i Årdal kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 5. juni 2024.


30.04.2024

Kva spreieareal får du behov for?

Forslag til ny gjødselbrukforskrift er på høyring, og det er utarbeidd ein enkel kalkulator der gardbrukaren kan rekne ut kva som blir dei nye spreiearealkrava på eigen gard.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel