Miljøtiltak

Oppdatert 08.04.2024

Miljøverkemidlane i jordbruket skal bidra mest mogleg miljøvenleg matproduksjon. Bønder som oppfyller visse miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskot. Dei kan også søkje om tilskot frå regionalt miljøprogram og ordningane for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvaltaren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre eit regionalt miljøprogram for landbruket (RMP) basert på det nasjonale miljøprogrammet. Miljøprogramma skal medverke til å gjere miljøarbeidet i landbruket meir målretta og å synleggjere den samla miljøinnsatsen i landbruket. Regionalt miljøprogram skal rettast inn mot enkelte regionale utfordringar.

Kulturlandskapet er ein viktig del av kulturarven

Det er ei viktig oppgåve i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som utgjer ein viktig del av kulturarven vår. I moderne tid har kulturlandskapet endra seg svært mykje på grunn av nye driftsformer og omdisponering av jordbruksareal. Ei rekkje plantar, insekt og andre organismar som har gamal kulturmark som levestad, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminne, eldre tekniske anlegg og bevaringsverdige bygningar gror igjen og forfell. Gamle husdyrrasar og tradisjonelle plantesortar utgjer viktige genressursar som no står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiane i kulturlandskapet er det nødvendig å halde fram med tradisjonell drift eller setje i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram medverkar til dette, saman med tilskota som går til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvaltaren skal også motivere kommunane til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalde kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtalar og samarbeid mellom involverte grunneigarar, brukarar, kommunar og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndigheitene på fylkesnivå.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 06.03.2024

Biorest kan gje auka forureining frå landbruket

I Vestland er det store planar for produksjon av biogass, og industriaktørane ønskjer å bruke bioresten som gjødsel på landbruksareala. Høgt næringsinnhald i jorda kan setje ein stoppar for dette.


Publisert 08.02.2024

Midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2024

Forskings- og utgreiingsinstitusjonar, fag- og næringsorganisasjonar kan søkje om støtte til praktisk retta utgreiings- og informasjonsprosjekt som fører til auka kunnskap om meir miljøvenleg matproduksjon tilpassa eit endra klima. Søknadsfristen er 15. mars 2024


Publisert 15.06.2023

Tildeling av midlar frå klima og miljøprogrammet 2023

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikken sine mål innan klima og miljø.


Publisert 02.06.2023

Desse finalistane fekk besøk av juryen for kulturlandskapsprisen

Kulturlandskapsprisen for Vestland skal delast ut for første gong i 2023. Etter siling av dei nominerte, besøkte juryen dei tre finalistane i deira kulturlandskap tysdag og onsdag denne veka.


Publisert 28.04.2023

Tilskot til bygging av gjødsellager

Fekk den noko seine våren deg til å tenke på lagerkapasitet for husdyrgjødsel? Det er mogleg å søkje Innovasjon Norge om støtte til å bygge nytt gjødsellager. Kommunen kan også løyve SMIL-midlar til tak/dekke over eksisterande gjødsellager.


Publisert 26.04.2023

Endra tilskot for miljøvennleg gjødsling nær vassdrag

Regionalt miljøprogram har gode tilskotsordningar for gjødselhandtering. Frå i år er det endringar for kven som kan søke på tiltaka. Sjekk før vårgjødslinga om du kan søke!


Publisert 11.04.2023, Sist endra 11.04.2023

Kven fortener kulturlandskapsprisen for Vestland?

Kulturlandskapprisen for Vestland skal delast ut for første gong i 2023. Du kan nominere kandidatar fram til 13. april. Prisen er på 30 000 kr, og skal heidre nokon som har gjort ein ekstra innsats med å ta vare på og utvikle kulturlandskapet.


Publisert 08.12.2022

Tidleg gjødsling kan redde ein godt gøymd skatt

Skatten heiter elvemusling. Dette er eit skjel som lever i ferskvatn, og som er i slekt med blåskjel, kamskjel og hjarteskjel som vi finn i saltvatn. Statsforvaltaren i Vestland har vore på elvemuslingtur til Sunnfjord, Nordhordland og Midthordland saman med kommunar og bønder.


Publisert 16.09.2022

Vil du gjere gardsdrifta betre og meir framtidsretta?

Når du tek klimarådgjeving, får du hjelp til å optimalisere drifta på garden og kan dermed oppnå både betre økonomi og reduserte klimautslepp. I rådgjevinga ser de òg på kva tilpassingar du bør gjere for å tilpasse og ruste drifta og garden i møte med klimaendringane.


Publisert 18.05.2022

Fordeling av klima- og miljømidlar for 2022

Midlane til fylkesvise prosjekt i Vestland frå Klima- og miljøprogrammet er fordelte for 2022. Prosjekt som styrkar kunnskapsgrunnlaget om klimavennleg driftspraksis vart prioriterte.