Drenering og dyrking

Nydyrka jordbruksareal. Foto: Øyvind Vatshelle, SFVL.

Drenering, nydyrking, bruk av overskotsmassar og meir køyresterk jord og betre driftsvegar er gode måtar for å sikre og auke matproduksjonen på garden. 

God drenering er avgjerande for å auke matproduksjonen på i framtida og tilpasse jordbruket til eit endra klima med meir nedvbør. God drenering reduserer faren for erosjon og overfalteavrenning av næringsstoff frå jordbruksareal og medverkar til god vasskvalitet og godt vassmiljø. 

Kommunen fastset søknadsfrist, handsamar søknad og gjer vedtak om dreneringstilskot. 

Statsforvaltaren er klageinstans. 

Nydyrking er ein av fleire måtar å auke matproduksjonen på. Som nydyrking reknar ein fulldyrking og overflatedyrking av jord eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har lege unytta i over 30 år. Vil du dyrke nytt areal til jordbruksføremål, må du søkje kommunen. 

Større teigar, meir køyresterk jord og gode driftsvegar kan vere naudsynt for vidare produksjon på garden. Mykje jordbruksareal er dårleg arrondert og det er trong for enklare drift. Slike tiltak må skje med omsyn til både miljø, kulturminne og naboar og krev oftast søknad til kommunen. 

Nydyrking og planering har eige regelverk medan mottak av jord og stein frå anleggsarbeid krev ekstra vurderingar frå kommunen. Rørlegging i bekkar og fjerning av steingardar må bli vurdert opp mot natur- og kulturverdiar. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 21.06.2023

Auka tilskot til drenering frå 1. juli 2023

I årets jordbruksforhandlingar vart partane einige om å auke tilskotssatsane til drenering frå 1. juli 2023. Nye satsar gjeld for søknader sendt inn etter 1. juli.


Publisert 17.01.2023

Nydyrking nær elver og bekkar

Nydyrking er ulovleg nær elver og bekkar. Dyrking som i spesielle tilfelle gir behov for tiltak nær vassdrag, krev løyve etter vassressurslova og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.


Publisert 30.06.2022

Tilskot til drenering av jordbruksjord - auka tilskotssatsar frå 1. juli 2022

I jordbruksforhandlingane i år blei partane einige om å auke tilskotssatsane til drenering frå 1.juli 2022.


Publisert 23.06.2021

Endring i reglane om nydyrking

Stortinget vedtok 31. mai 2021 endring av regelverket om nydyrking. Konsekvensane av vedtaket må utgreiast, så endringa har ikkje tredd i kraft. Gjeldande regelverk om forbod mot nydyrking av myr står framleis ved lag.


Publisert 30.09.2020

Endring i reglane om nydyrking

Landbruks- og matdepartementet har fastsett endringar i forskrift om nydyrking. Det er innført forbod mot dyrking av myr frå 02.06.2020, men kommunen kan likevel tillate dyrking av myr når bestemte vilkår er oppfylte.