Jordvern

Oppdatert 08.04.2024

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 10.05.2024

Søk tilskot til lokal jordvernstrategi

No kan kommunane søkje Landbruksdirektoratet om tilskot til å lage jordvernstrategi. Søknadsfristen er 20. august.


Publisert 08.02.2024

Konsekvens av utbygging av bakkemontert solkraftverk

Landbruksdirektoratet har laga ein rapport om konsekvensar av utbygging på jord- og skogarealer.


Publisert 05.12.2023

Berekraftig arealforvaltning

Kommunane er ansvarlege for det meste av arealforvaltninga i Noreg. Men korleis få ei berekraftig arealforvaltning?


Publisert 05.12.2023

Deilig er jorden

«Tider skal komme, tider skal henrulle
Men jorda vil stadig vere grunnlaget for mat og liv.


Publisert 05.12.2023

Nedbygging trugar matsikkerheita

Matsikkerheita i Noreg er avhengig av at jordbruksareala vert tatt vare på. Jordvernet i Noreg er ikkje godt nok.


Publisert 26.10.2023

Nasjonal jordvernkonferanse 2023

På FN’s internasjonale jorddag arrangerer NIBIO saman med Norges Bondelag og Jordvern Norge ein nasjonal jordvernkonferanse i Oslo 5. desember. Det er også muleg å delta digitalt.


Publisert 15.06.2023

Nytt nasjonal jordvernmål i 2023

Regjeringa har lansert eit nytt nasjonalt jordvernmål: den årlege omdisponering av dyrka jord skal ikkje overstige 2000 dekar og målet skal vere nådd innan 2030. Dette er ei kraftig innskjerping av førre jordvernmål, som var på 3000 daa årleg.


Publisert 07.03.2023

Kjenner du nokon som bør få Nasjonal jordvernpris ?

Prisen skal gå til kommunar eller fylkeskommunar som gjer nyskapande tiltak for å ta vare på dyrka mark. Fristen for å melde inn kandidatar er 25. mars.


Publisert 17.06.2022

Kommunen sitt ansvar for matjorda

Ny nasjonal jordvernstrategi stiller krav til kommunane, som har ansvar for enkeltsaker. Kva kan kommunen gjere?


Publisert 27.01.2022

Nasjonal jordvernpris for bruk av overskotsmassar i landbruket

Kommunane Alver og Austrheim fekk den nasjonale jordvernprisen for 2021, saman med Norsk Landbruksrådgiving Vest. Prisen fekk dei for utvikling av metodikk der overskotsmassar frå utbygging går til jordbruksføremål.