Jordvern

Oppdatert 02.01.2023

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.10.2023

Nasjonal jordvernkonferanse 2023

På FN’s internasjonale jorddag arrangerer NIBIO saman med Norges Bondelag og Jordvern Norge ein nasjonal jordvernkonferanse i Oslo 5. desember. Det er også muleg å delta digitalt.


Publisert 15.06.2023

Nytt nasjonal jordvernmål i 2023

Regjeringa har lansert eit nytt nasjonalt jordvernmål: den årlege omdisponering av dyrka jord skal ikkje overstige 2000 dekar og målet skal vere nådd innan 2030. Dette er ei kraftig innskjerping av førre jordvernmål, som var på 3000 daa årleg.


Publisert 07.03.2023

Kjenner du nokon som bør få Nasjonal jordvernpris ?

Prisen skal gå til kommunar eller fylkeskommunar som gjer nyskapande tiltak for å ta vare på dyrka mark. Fristen for å melde inn kandidatar er 25. mars.


Publisert 17.06.2022

Kommunen sitt ansvar for matjorda

Ny nasjonal jordvernstrategi stiller krav til kommunane, som har ansvar for enkeltsaker. Kva kan kommunen gjere?


Publisert 27.01.2022

Nasjonal jordvernpris for bruk av overskotsmassar i landbruket

Kommunane Alver og Austrheim fekk den nasjonale jordvernprisen for 2021, saman med Norsk Landbruksrådgiving Vest. Prisen fekk dei for utvikling av metodikk der overskotsmassar frå utbygging går til jordbruksføremål.


Publisert 19.05.2021

Alver, Austrheim og Norsk Landbruksrådgiving kandidat til nasjonal jordvernpris

På to år har Norsk Landbruksrådgiving og kommunane drive rådgiving, planlegging og sakshandsaming for modernisering av nærare 2.000 dekar jordbruksland ved nytting av overskotsmassar.