Økologisk landbruk

Oppdatert 20.12.2023

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 03.03.2023

Nedgang av økologisk areal i Vestland

I Vestland vert 3% av landbruksjorda drive økologisk. Fersk statistikk viser ein svak nedgang av økologiske areal i Vestland frå 2021 til 2022, etter fleire år med auke.


Publisert 27.06.2022

Mykje nytt i regelverket for økologisk landbruk

Regelverket for økologisk landbruk i EU vart oppdatert i år og frå 25. juni 2022 gjeld regelverket óg i Noreg. Mange av endringane er innstrammingar som gjer at regelverket blir tydlegare. Den økologiske produksjonen skal vere mest mogleg nærprodusert og av økologisk opphav.


Publisert 15.04.2020

Småskala grønsaksdyrking i vekst

I fjor fekk over hundre bergensarar grønsakene sine frå Ulvik eller Eikelandsosen kvar fjortande dag i sesongen. Marknadshagetrenden har strekt seg over heile landet, og er ikkje lenger berre eit dyrkingsfenomen i bystrøk.


Publisert 08.04.2020

Tid for matauk i hagen

Det er fleire forbrukarar som har fått lyst til å dyrke mat til eige bruk i sommar. Covid19-restriksjonane gjer at mange kjem til å vere meir heime i sommar og kan få tid til å dyrke eigen mat. Det er spennande å fylje med på nyttevekster som veks, og til slutt kunne bidra til matauk i eige hushald.


Publisert 05.11.2019

Småskala grøntproduksjon er skreddarsydd for Vestlandet

I år starta det opp to viktige småskalakurs innan produksjon av frukt, bær og grønt. Kursa kan bli modell for andre. Allsidig og intensiv drift tilpassa lokal-sal er viktige stikkord for kursa.


Publisert 02.10.2019

Studietur Urbant landbruk 23.-24. oktober

Vi besøker markedshager og urbane dyrkingsprosjekter i Gøteborg og Malmø. Fokus er organisering, næringsutvikling og lønnsomhet. Vi høster erfaringer fra de to svenske bykommunene. De har begge et mål om å ta i bruk og leie ut arealer til byens innbyggere for dyrking av lokale grønnsaker.


Publisert 29.08.2019

Marknadshagekurs - etablering og drift av småskala grønsaksproduksjon

Vestlandet treng meir lokalproduserte grønsaker. Til hausten startar det opp eit kurs, 18.-19. november på Voss, for å gje ferske grønsaksdyrkarar ein god start på ein spennande driftsform for småskala grønsaksprodusjon; marknadshagar. 


Publisert 28.08.2019

Informasjonsmøte om marknadshagedrift og kurs i småskala grønsaksproduksjon

Den 18. og 19. september vil det bli informasjonsmøter i Jølster og Bergen, for eit kurs i etablering og drift av ein marknadshage. Kurset er eit ledd i ei nysatsing på småskala grønsaksproduksjon for lokalsal på Vestlandet.


Publisert 02.08.2019

Finn dyrkingsareal med app

Bybonden i Bergen har utvikla ein app for å finne eller å tilby dyrkbar jord. Arealappen «Dyrkingsareal» skal hjelpe deg med å finne raskare fram til eigaren av eit dyrkbart areal. 


Publisert 01.03.2019

Bergen vil dyrke grøn samfunnsnytte

Urbant landbruk kan aktivisera byareal, gjera tettstader grønare og meir sosiale og bidra til mindre matsvinn. I eit klimaperspektiv må me alle finne kretsløpsløysingar. Kunnskap om matproduksjon er eit viktig ledd i dette.