Husdyr

Sanking av sau på utmarksbeite.
Sau på utmarksbeite. Foto: Statsforvaltaren i Vestland.
Oppdatert 13.05.2024

Husdyrproduksjonen er den viktigaste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetjing i norsk landbruk. I Noreg er det i underkant av 900 000 storfe (mjølkekyr, ammekyr, ungkyr og kalvar), over 800 000 vinterfora sauer, over 1,4 millionar slaktegrisar, over 4 millionar høner og meir enn 73 millionar kyllingar. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkunar.

Husdyrproduksjonen kan delast inn i to hovudformer:

  • Grovfôrbaserte produksjonar – som mjølkeproduksjon (ku og geit) og kjøtproduksjon (ku, sau og geit) – utnyttar i hovudsak lokale arealressursar til matproduksjon og bidreg til å oppretthalde kulturlandskapet gjennom beiting og slått. 
  • Kraftfôrkrevjande produksjonar, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordninga regulerer det kraftfôrbaserte husdyrhaldet og omfattar svine- og fjørfeproduksjon. Regelverket skal leggje til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen blir spreidd på flest mogleg gardsbruk, og set grenser for kor stor produksjon av svin og fjørfe eit gardsbruk kan ha. Du finn meir informasjon om husdyrkonsesjon på nettstaden til Landbruksdirektoratet.

Erstatningsordningar og tilskot

Statsforvaltaren har ansvar for erstatningsordningar i husdyrproduksjonen, tilskot til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt .

Kommunane behandlar søknader om tilskot, gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruk og rettleiar bønder. Statsforvaltaren er koordinator og rådgjevar overfor kommunane. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordninga for mjølk.

Avvikling av pelsdyrhald

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avviklast innan 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søkje Statsforvaltaren om kompensasjon dersom du avviklar før denne fristen. Søknadskjemaet ligg på nettsida til Landbruksdirektoratet.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.04.2024

Organisert beitebruk i Vestland 2023

Med ein tørr start og våt slutt mange stader har sesongen vore varierande i fylket. Mykje nedbør gjev somme stader ein lang sesong med gode beite, medan det i andre område vert utrivelege høve for dyra. Her kjem eit samandrag frå årets rapportar frå beitelaga i Vestland.


Publisert 09.01.2024

Vil du bli medlem i eit beitelag?

Vinteren er godt i gang, jula er overstått og det er eit nytt år. Mange bønder nyttar denne rolege perioden til å delta i sosiale lag, og planlegge året og mål for drifta. Har du dyr i utmarka, utan å vere medlem i eit beitelag, er denne artikkelen retta mot deg. Vi skal nemne fordelar med å organisere seg, så har du høve til å tenke gjennom eit medlemskap før ny sesong tek til.


Publisert 09.10.2023

Tar tempen på beitebruken i Nordfjella

Tidleg i juli var rådgjevarar frå landbruksavdelinga på studietur til villreinområdet Nordfjella. Der møtte me beitebrukarar med ulike produksjonar og fekk sjå og høyre korleis det er å ha dyr på beite i område med skrantesjuke på villrein.


Publisert 13.09.2023

Tilskot til CWD-tiltak

For årets beitesesong er det laga eit eige søknadsskjema i Altinn for å søkje tilskot til å dekkje ekstraordinære kostnader knytt til CWD-tiltak i Nordfjella-sona og Hardangevidda-sona.


Publisert 30.08.2023

Utvida bandtvang med heimel i hundelova

Hundelova gir reglar for når hundar skal haldast i band. Kommunane kan med heimel i lova lage forskrift om utvida bandtvang.


Publisert 28.08.2023

Nok ein pris til kulturlandskapet i Vestland

Dagen etter utdelinga av Kulturlandskapsprisen i Vestland til verdsarvbøndene i Undredal, vart Den nasjonale Kulturlandskapsprisen for 2023 tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.


Publisert 16.08.2023

Skal du på hausttur i fjellet?

Hausten er ei flott tid i fjellet, og om du nyttar dagane på tur i utmarka kan det henda at du treff på beitedyr. Her kjem litt tips og informasjon det kan vera greitt å ha i bakhovudet.


Publisert 05.07.2023

Nytt tilskot til sau på utmarksbeite

Beiting med sau på høgareliggande utmarksbeite vert no premiert med eit nytt tilskot gjennom Regionale miljøtilskot i jordbruket i Vestland (RMP). Det vert og innført nye tilskot innan ammegeit-, potet- og grønsaksproduksjon.


Publisert 06.03.2023

Kyr frå bås til lausdrift

I Vestland er det no 585 fjøs der mjølkekyrne står på bås. Desse har i snitt ein mjølkekvote på 98 tonn. Gjennom Storfeprosjektet i Vestland vert det arbeidd målretta for at flest mogleg av desse skal leggje om til lausdrift.


Publisert 03.02.2023

Organisert beitebruk - beitesesongen 2022

Trass i store nedbørsmengder og mykje vandring for både folk og fe, har sauebøndene i Vestland levert i sesongen 2022. Godt samarbeid, mykje aktivitet og lite rovdyr syner igjen med lågt tap av beitedyr.