Husdyr

Sanking av sau på utmarksbeite.
Sau på utmarksbeite. Foto: Statsforvaltaren i Vestland.
Oppdatert 13.05.2024

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det i underkant av 900 000 storfe (melkekyr, ammekyr, ungdyr og kalver), over 800 000 vinterforede sauer, over 1,4 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 73 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter svine- og fjørfeproduksjon. Regelverket skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Du finner mer informasjon om husdyrkonsesjon på nettstedet til Landbruksdirektoratet.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon dersom du avvikler før denne fristen. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.07.2024

Kva gjer du når du møter husdyr i naturen?

Mange turstiar går gjennom beiteområde. Det er viktig å tenke gjennom korleis du skal opptre for å unngå konfliktar og ulukker. 


Publisert 03.07.2024

Lause hundar skadar vilt og husdyr

Frå 1. april til 20. august er det ordinær bandtvang i heile landet, av omsyn til vilt, husdyr og andre turgåarar. Mange kommunar har eigne forskrifter med utvida bandtvang, og du som hundeeigar har ansvar for å vite kva datoar som gjeld der du går tur.


Publisert 03.07.2024

Gå ein tur på stien i sommar

Velkomen ut i naturen! Møt innmark og beitemark med respekt.


Publisert 11.04.2024

Organisert beitebruk i Vestland 2023

Med ein tørr start og våt slutt mange stader har sesongen vore varierande i fylket. Mykje nedbør gjev somme stader ein lang sesong med gode beite, medan det i andre område vert utrivelege høve for dyra. Her kjem eit samandrag frå årets rapportar frå beitelaga i Vestland.


Publisert 09.01.2024

Vil du bli medlem i eit beitelag?

Vinteren er godt i gang, jula er overstått og det er eit nytt år. Mange bønder nyttar denne rolege perioden til å delta i sosiale lag, og planlegge året og mål for drifta. Har du dyr i utmarka, utan å vere medlem i eit beitelag, er denne artikkelen retta mot deg. Vi skal nemne fordelar med å organisere seg, så har du høve til å tenke gjennom eit medlemskap før ny sesong tek til.


Publisert 09.10.2023

Tar tempen på beitebruken i Nordfjella

Tidleg i juli var rådgjevarar frå landbruksavdelinga på studietur til villreinområdet Nordfjella. Der møtte me beitebrukarar med ulike produksjonar og fekk sjå og høyre korleis det er å ha dyr på beite i område med skrantesjuke på villrein.


Publisert 13.09.2023

Tilskot til CWD-tiltak

For årets beitesesong er det laga eit eige søknadsskjema i Altinn for å søkje tilskot til å dekkje ekstraordinære kostnader knytt til CWD-tiltak i Nordfjella-sona og Hardangevidda-sona.


Publisert 30.08.2023

Utvida bandtvang med heimel i hundelova

Hundelova gir reglar for når hundar skal haldast i band. Kommunane kan med heimel i lova lage forskrift om utvida bandtvang.


Publisert 28.08.2023

Nok ein pris til kulturlandskapet i Vestland

Dagen etter utdelinga av Kulturlandskapsprisen i Vestland til verdsarvbøndene i Undredal, vart Den nasjonale Kulturlandskapsprisen for 2023 tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.


Publisert 16.08.2023

Skal du på hausttur i fjellet?

Hausten er ei flott tid i fjellet, og om du nyttar dagane på tur i utmarka kan det henda at du treff på beitedyr. Her kjem litt tips og informasjon det kan vera greitt å ha i bakhovudet.