Husdyr

Sanking av sau på utmarksbeite.
Sau på utmarksbeite. Foto: Statsforvaltaren i Vestland.
Oppdatert 17.03.2023

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon dersom du avvikler før denne fristen. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.03.2023

Kyr frå bås til lausdrift

I Vestland er det no 585 fjøs der mjølkekyrne står på bås. Desse har i snitt ein mjølkekvote på 98 tonn. Gjennom Storfeprosjektet i Vestland vert det arbeidd målretta for at flest mogleg av desse skal leggje om til lausdrift.


Publisert 03.02.2023

Organisert beitebruk - beitesesongen 2022

Trass i store nedbørsmengder og mykje vandring for både folk og fe, har sauebøndene i Vestland levert i sesongen 2022. Godt samarbeid, mykje aktivitet og lite rovdyr syner igjen med lågt tap av beitedyr.


Publisert 05.10.2022

Dei beste beita ligg i høgfjellet

I Vestland er 25 prosent av arealet over skoggrensa snøleievegetasjon. Her smeltar snøen utover sommaren, og dette er dei mest verdifulle beita for husdyr på fjellet.


Publisert 09.02.2022

Organisert beitebruk – beitesesongen 2021

Mange sauer gjekk langt i sommarvarmen i fjor. Få rovdyr og organisert beitebruk førte til lite tap av beitedyr.


Publisert 07.02.2022

Lausdriftsfjøs med under 30 kyr er prioritert

«Siste forbruksdato» for norske båsfjøs er 2034. Statlege investeringsmidlar har difor gjennom mange år vore prioritert til omlegging frå bås til lausdrift.


Publisert 13.07.2021, Sist endret 13.07.2021

Bandtvang for hund

Av omsyn til både vilt og husdyr på beite er det ordinær bandtvang over heile landet frå 1. april til og med 20. august. I delar av nokre kommunar kan det vere bandtvang heile året. 


Publisert 19.02.2021, Sist endret 19.05.2022

Retningslinjer for SMIL, tilskot til tiltak i beiteområde og NMSK

Regelverka for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), tilskot til tiltak i beiteområde og nærings og miljøtiltak (NMSK) slår fast at kommunane skal lage overordna retningslinjer. For å samordne desse ordningane, har vi laga ei felles rettleiing til kommunane.


Publisert 10.02.2021

Beitesesongen 2020 i Vestland

Vestland er eit stort utmarksfylke og har 20 prosent av alle småfe i Noreg på utmarksbeite.


Publisert 04.11.2020

Skjøtsel av utmarksbeite – fagdag i Kvinnherad

Førre fredag var interesserte sauebønder i Kvinnherad samla i fjellet for å lære meir om verdi og skjøtsel av utmarks-/fjellbeite.


Publisert 20.08.2020

Dyr på beite i Vestland

I Vestland er det 425 000 dyr i utmarka i år. Det aller meste er sau og lam, men det er òg ein god del storfe.