Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.02.2024

Ettergodkjenning av ulovleg bygde landbruksvegar

Landbruks- og matdepartementet har nyleg oppheva eit vedtak fatta av Statsforvalteren i Vestland.


Publisert 14.12.2023 av Dirk Kohlmann

Kjøp eit lokalt juletre

Å velje eit lokalt produsert juletre kan vere ei berekraftig og meiningsfull avgjerd for både miljøet og lokalsamfunnet. Her får du nokre gode argument for kvifor du bør kjøpe ditt juletre lokalt i år.


Publisert 04.10.2023

Skogdagar tek pulsen på skogfolket i fylket

Når skal skogen hoggast? Kva skjer etter hogst? Kva er skogfond og er det framleis lurt å investere i skogbruket? Desse og andre spørsmål vart drøfta på skogdagane, der fagfolk møtte skogeigarar.


Publisert 02.10.2023 av Dirk Kohlmann

Skjerpa foryngingskrav i forskrift om berekraftig skogbruk

Etter hogst må skogeigaren plante skog att. Men kva treslag gjev tilfredsstillande forynging, slik at skogeigaren får ein berekraftig produksjon også i framtida?


Publisert 29.06.2023

Skogskadenytt frå vest

Tradisjonelt har det vore mykje snakk om dei vanlege skadegjerarane i skogbruket på Vestlandet, som til dømes hjort og gransnutebille. I år kan vi òg vere obs på andre ting - har nokon lagt merke til at grana ser litt glissen ut på avstand no i sommar?


Publisert 09.03.2023

Utlysning av kystskogmidler 2023

Det er sett av 6 mill. kroner over LUF, kap. 1150 post 50, til kystskogbruket for 2023. Årets kystskogmidlar er no utlyst.


Publisert 29.09.2022

Planting med store granplanter - storskala forsøk i Vestland

Kva betyr størrelsen på granplanta for overleving etter planting? Det håpar Statsforvaltaren i Vestland å få svar på gjennom forsøk med ulike plantetypar.


Publisert 09.05.2022

Skogsamling for Vestland fylke

 Å drøfte og diskutere skogfaget ut i felt, og ikkje berre på Teams, vart ei etterlengta oppleving for deltakarane på skogsamling på Voss i april.


Publisert 07.01.2022

Forsiktig optimisme i Vestlandsskogbruket

Tømmerprisane er gode, skogen på Vestlandet vert hogstmogen, skogsvegnettet er vorte betre og interessa for trevirke aukar, men vi manglar regional trebasert industri.


Publisert 03.01.2022

Manglande planting etter hogst

Skogeigarar har plikt til å plante skog att etter hogst. Dei fleste skogeigarane forynger hogstflatene og tingar planter i tide, men kvifor er 1800 dekar ikkje forynga i Vestland fylke?