Kjøp eit lokalt juletre

Ureist juletre i Sædalen, Bergen

Å velje eit lokalt produsert juletre kan vere ei berekraftig og meiningsfull avgjerd for både miljøet og lokalsamfunnet. Her får du nokre gode argument for kvifor du bør kjøpe ditt juletre lokalt i år.

Publisert 14.12.2023 av Dirk Kohlmann

Redusert miljøpåverknad

Lokalt produserte juletrær har vanlegvis kortare transportavstand samanlikna med importerte tre. Dette bidreg til å redusere klimaavtrykket ved å minske utsleppa knytt til langdistansefrakt. Ved å velje eit tre som er dyrka i nærleiken, reduserer du den negative verknaden av transport på miljøet.

Støtte til lokale bønder

Å kjøpe eit lokalt produsert juletre støttar lokale bønder og er med på å oppretthalde eit berekraftig landbruk i ditt nærområde. Dette styrker lokalsamfunnet og gjev arbeidsplassar i distrikta. Slik er du med på å sikre at jordbruksareala vert haldne i hevd for komande generasjonar.

Fersk og god kvalitet

Lokale juletrær er ofte ferskare, sidan de ikkje treng å klare lange reiser. Dette betyr at du kan nyte eit tre som held seg gjennom heile høgtida.

God klimaeffekt

Eit lokalt juletre i stova er ein fornybar ressurs som er CO2-nøytralt, i motsetning til eit tre laga av olje. Uansett kor mange år du brukar plasttreet, og sjølv om det «ekte» treet går til ved eller kompost etter jul, vert klimarekneskapen betre.

Tradisjon og fellesskap

Å velje eit lokalt produsert juletre kan også vere ein måte å styrke fellesskap og tradisjon. Mange lokale juletreutsal er i samband til arrangement i nærområdet, som julemarknader eller gardsbesøk. Dette gjev ei flott moglegheit til å knytte band med lokalsamfunnet og skape varige minner for familien.

I år, når du vurderer å kjøpe eit juletre, ta deg tid til å utforske lokale alternativ. Spør seljaren kvar treet du ser på kjem frå. Ved å velje eit lokalt produsert juletre, kan du glede deg over den festlege juletida samstundes som du støtter miljøet, lokalsamfunnet og berekraftig jordbruk.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar