Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.05.2024

Samling for skogansvarlege i sommarlege Hardanger

Skogen sine kvinner og menn frå kommunar, nærings- og naturvernorganisasjonar, forsking og statleg forvaltning samla seg til fagleg oppdatering og utveksling. Når sola skin og fruktblomstringa set ramma, blir diskusjonane gode og fruktbare.


Publisert 16.02.2024

Ettergodkjenning av ulovleg bygde landbruksvegar

Landbruks- og matdepartementet har nyleg oppheva eit vedtak fatta av Statsforvalteren i Vestland.


Publisert 14.12.2023 av Dirk Kohlmann

Kjøp eit lokalt juletre

Å velje eit lokalt produsert juletre kan vere ei berekraftig og meiningsfull avgjerd for både miljøet og lokalsamfunnet. Her får du nokre gode argument for kvifor du bør kjøpe ditt juletre lokalt i år.


Publisert 04.10.2023

Skogdagar tek pulsen på skogfolket i fylket

Når skal skogen hoggast? Kva skjer etter hogst? Kva er skogfond og er det framleis lurt å investere i skogbruket? Desse og andre spørsmål vart drøfta på skogdagane, der fagfolk møtte skogeigarar.


Publisert 02.10.2023 av Dirk Kohlmann

Skjerpa foryngingskrav i forskrift om berekraftig skogbruk

Etter hogst må skogeigaren plante skog att. Men kva treslag gjev tilfredsstillande forynging, slik at skogeigaren får ein berekraftig produksjon også i framtida?


Publisert 29.06.2023

Skogskadenytt frå vest

Tradisjonelt har det vore mykje snakk om dei vanlege skadegjerarane i skogbruket på Vestlandet, som til dømes hjort og gransnutebille. I år kan vi òg vere obs på andre ting - har nokon lagt merke til at grana ser litt glissen ut på avstand no i sommar?


Publisert 09.03.2023

Utlysning av kystskogmidler 2023

Det er sett av 6 mill. kroner over LUF, kap. 1150 post 50, til kystskogbruket for 2023. Årets kystskogmidlar er no utlyst.


Publisert 29.09.2022

Planting med store granplanter - storskala forsøk i Vestland

Kva betyr størrelsen på granplanta for overleving etter planting? Det håpar Statsforvaltaren i Vestland å få svar på gjennom forsøk med ulike plantetypar.


Publisert 09.05.2022

Skogsamling for Vestland fylke

 Å drøfte og diskutere skogfaget ut i felt, og ikkje berre på Teams, vart ei etterlengta oppleving for deltakarane på skogsamling på Voss i april.


Publisert 07.01.2022

Forsiktig optimisme i Vestlandsskogbruket

Tømmerprisane er gode, skogen på Vestlandet vert hogstmogen, skogsvegnettet er vorte betre og interessa for trevirke aukar, men vi manglar regional trebasert industri.