Tilskot i landbruket

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.07.2023

Nytt tilskot til sau på utmarksbeite

Beiting med sau på høgareliggande utmarksbeite vert no premiert med eit nytt tilskot gjennom Regionale miljøtilskot i jordbruket i Vestland (RMP). Det vert og innført nye tilskot innan ammegeit-, potet- og grønsaksproduksjon.


Publisert 21.06.2023

Auka tilskot til drenering frå 1. juli 2023

I årets jordbruksforhandlingar vart partane einige om å auke tilskotssatsane til drenering frå 1. juli 2023. Nye satsar gjeld for søknader sendt inn etter 1. juli.


Publisert 26.04.2023

Endra tilskot for miljøvennleg gjødsling nær vassdrag

Regionalt miljøprogram har gode tilskotsordningar for gjødselhandtering. Frå i år er det endringar for kven som kan søke på tiltaka. Sjekk før vårgjødslinga om du kan søke!


Publisert 20.02.2023

Søknad til klima- og miljøprogrammet 2023

Forskings- og utgreiingsinstitusjonar, fag- og næringsorganisasjonar kan søkje om støtte til praktisk retta utgreiings- og informasjonsprosjekt som fører til auka kunnskap om meir miljøvenleg matproduksjon tilpassa eit endra klima. Søknadsfristen er 31. mars 2023.


Publisert 12.01.2023

Tilskot til kommunale veterinærtenester 2023

Kommunar og veterinærvaktdistrikt i Vestland kan søke om stimuleringstilskot til veterinærdekning innan fredag 17. februar. Rapport og bruk av tilskot i 2022 skal leverast innan same frist.


Publisert 18.11.2022

Endringar i miljøkrava i forskrift om produksjonstilskot - redusert tilskot til bønder som bryt miljøkrava

Bønder som ikkje fylgjer miljøkrava, vil no få redusert produksjonstilskotet. For å få fullt areal- og kulturlandskapstilskot er det eit vilkår at det ikkje vert gjort inngrep som forringar kulturlandskapet, og at jordbruksarealet har ei sone utan jordarbeiding mot vassdrag.


Publisert 17.08.2022

Tilskot ved produksjonssvikt i grovfôravling

Gardsbruk med store avlingstap grunna klima kan søkje om tilskot ved produksjonssvikt. Søknadsfristen er 31. oktober. Vi tilrår å søkje elektronisk via Altinn.


Publisert 04.07.2022

Tilskot til drenering av jordbruksjord - auka tilskotssatsar frå 1. juli 2022

I jordbruksforhandlingane i år blei partane einige om å auke tilskotssatsane til drenering frå 1.juli 2022.


Publisert 11.05.2022

Hugs å registrer deg innan fristen for å få straumstøtte

For å motta støtte til ekstraordinære utgifter til straum må du registrere målepunkta knytt til produksjonen din innan 15. mai!


Publisert 06.04.2022

Har du vipe på marka di og ønskjer å legge til rette for vellukka hekking?

Våren er like rundt hjørnet og vipa har dukka opp fleire plassar i fylket. Hugs å ta kontakt om du skal tilrettelegge for fugl i kulturlandskapet (vipe, åkerrikse og storspove).