Tilskudd og erstatning i landbruket

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer


31.05.2021

Tilskot til opplæring av sesongarbeidarar i grøntnæringa

Situasjonen med Covid-19 og innreiserestriksjonar har gitt grøntnæringa utfordringar med å få tak i arbeidskraft. For å kompensere for noko av kostnadsauken for arbeidskraft med behov for opplæring, er det kome på plass ei refusjonsordning.


11.05.2021

Kan ein få støtte til virtuelle gjerde?

SMIL-midlar skal normalt ikkje nyttast til laust teknisk utsyr slik som virtuelle gjerde (Nofence). Støtte til slikt utstyr kan i større grad inngå i beitebruksmidlane, forutsett at utstyret skal nyttast i utmarka.


28.04.2021

Søknad til klima- og miljøprogrammet 2021 - andre runde

Søknadar som kom inn til søknadsfristen som var 7. april er no handsama. Vi lyser ut midlane som står att i ein runde to med søknadsfrist 10. mai 2021.


15.04.2021

Gode tilskot for å få gjødsla raskt i jorda

Nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsla er gunstig for både klimaet, bonden og grasveksten. Gevinsten er ekstra stor ved bruk av tilførselsslange. Gode tilskot sikrar god økonomi.


07.04.2021

Har du vipe på marka di og ønskjer å legge til rette for vellukka hekking?

Statsforvaltaren gir tilskot til tilrettelegging av hekke- og beiteområde for fugl i kulturlandskapet (vipe, åkerrikse og storspove) gjennom regionalt miljøprogram for Vestland (RMP).


10.03.2021

Søknad til klima- og miljøprogrammet 2021

Forskings- og utgreiingsinstitusjonar, fag- og næringsorganisasjonar kan søkje om støtte til praktisk retta utgreiings- og informasjonsprosjekt som fører til auka kunnskap om meir miljøvenleg matproduksjon tilpassa eit endra klima. Søknadsfristen er 7. april 2021.


10.02.2021

Beitesesongen 2020 i Vestland

Vestland er eit stort utmarksfylke og har 20 prosent av alle småfe i Noreg på utmarksbeite.


27.01.2021

Tilskot til kommunal veterinærteneste

Kommunar og veterinærvaktdistrikt i Vestland kan søke om stimuleringstilskot til veterinærdekning innan 1. mars 2021. Rapport og bruk av tilskot i 2020 skal leverast innan same frist


02.10.2020

Hugs søknadsfrist for del 2 i produksjonstilskot 15. oktober

Fristen for å søkje om produksjonstilskot i jordbruket del 2 er 15. oktober. Det er tal dyr per 1. oktober og areal i drift som skal registrerast. Ver tidleg ute, det løner seg!


22.09.2020

Regionale miljøtilskot for Vestland 2020

Gjennom regionalt miljøprogram for Vestland kan bønder søke tilskot til hausting av bratt eller veglaust areal, beitebruk, stølsdrift, skjøtsel av biologisk mangfald og kulturminne, og miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel.