Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Regionalt miljøprogram

Dei regionale miljøtilskota er hovudverkemiddelet i regionalt miljøprogram, og informasjon om desse tilskota finn du samla på denne temasida. Temasida er oppdatert for søknadsomgangen 2020.

Publisert 12.06.2019

Statsforvaltaren har samla generell søknadsinformasjon og lenke til elektronisk søknadsskjema for regionale miljøtilskot i temaboksane til høgre (visning på pc) eller nedst på sida (visning på mobil). Omtale av tilskotsordningane og nyhende er presentert under. Søknadsportalen opnar 15. september, og søknadsfristen er 15. oktober. For beitelag gjeld eigen søknadsfrist; 15. november.


Omtale av regionale miljøtilskot for Vestland:

 


22.09.2020

Regionale miljøtilskot for Vestland 2020

Gjennom Regionalt miljøprogram for Vestland kan bønder søke tilskot til hausting av bratt eller veglaust areal, beitebruk, stølsdrift, skjøtsel av biologisk mangfald og kulturminne, og miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel.


17.07.2020

Lagar matfat for insekt i Lærdal

Bønder i Lærdal sår blomster som skal betre livsgrunnlaget og auke næringstilgangen til insekt. Dette er ei prøveordning for Lærdal der bonden får tilskot gjennom regionalt miljøprogram i Vestland.


17.06.2020

Tilsyn av dyr på utmarksbeite

Dyr som er på utmarksbeite skal ha tilsyn minst ein gong pr veke. Tilsynslogg kan nyttast for å sikre dokumentasjon på utført tilsyn med dyra i utmarka gjennom beitesesongen (Dyrevelferdslova).


28.05.2020

Ta vare på fuglane i slåtten

Du kan no få tilskot om du tek omsyn til åkerrikse, vipe og storspove i slåtten.


01.04.2020

Tilskot til meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel 2020

Gjennom regionale miljøtilskot finst det fleire tilskotsordningar for meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel i Vestland. Vilkåra for å kunne motta tilskot gjeld all gjødsling gjennom sesongen. De må difor vurdere kva som kan vere relevant no, før vårgjødslinga startar.


13.03.2020

Har du sett vipa?

Regionalt miljøprogram for Vestland (RMP) har ei ordning med tilskot for tilrettelegging av hekkeområde for fugl på innmark. Tilskotsordninga er først og fremst retta mot avlingstap og meirarbeid i samband med utsett og/eller tilpassa slått.


28.01.2020

Bønder tek miljøansvar

Regionalt miljøprogram for Vestland har fordelt 58,7 mill. kr til bønder som gjer ein ekstra miljøinnsats innan prioriterte tiltak på sitt gardsbruk.


25.06.2019

Nytt regionalt miljøprogram for Hordaland og Sogn og Fjordane

Som ein del av miljøprogrammet kan bønder søkje tilskot til hausting av bratt eller veglaust areal, beitebruk, stølsdrift, å ta vare på biologisk mangfald og kulturminne, og å redusere ureining. Oversikt over dei ulike tilskota i miljøprogrammet finn du her.