Regionalt miljøprogram (RMP)

Jordbrukslandskap på Byrkjelo
Jordbrukslandskap på Byrkjelo Foto: SFVL.

Dei regionale miljøtilskota er hovudverkemiddelet i regionalt miljøprogram, og informasjon om desse tilskota finn du samla på denne temasida. NB! 2023 – 2026 er ny programperiode. Alle tiltaka frå 2022 er vidareførte, men nokon tiltak er endra. I tillegg er det innført fire nye tiltak; to innan beitebruk og to innan grønsaksproduksjon. Sida er under kontinuerleg oppdatering.

Publisert 12.06.2019, Sist endret 27.04.2023

Statsforvaltaren har samla generell søknadsinformasjon og lenke til elektronisk søknadsskjema for regionale miljøtilskot i temaboksane til høgre (visning på pc) eller nedst på sida (visning på mobil). Omtale av tilskotsordningane og nyhende er presentert under. Søknadsportalen opnar 15. september, og søknadsfristen er 15. oktober. For beitelag gjeld eigen søknadsfrist; 15. november.

Oversikt over regionale miljøtilskot for Vestland 2023

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 27.04.2023

Endra tilskot for miljøvennleg gjødsling nær vassdrag

Regionalt miljøprogram har gode tilskotsordningar for gjødselhandtering. Frå i år er det endringar for kven som kan søke på tiltaka. Sjekk før vårgjødslinga om du kan søke!


Publisert 14.12.2022

Offentleg høyring av forskrift om regionale miljøtilskot i landbruket

Alle fylke skal vedta nye forskrifter til søknadsomgangen i 2023. I høyringsforslaget frå Statsforvaltaren i Vestland vert alle dagens tiltak vidareførte, med nokre tillegg og justeringar. Høyringsfristen er 14.03.23.


Publisert 02.06.2022

Viperåd frå bønder og fugleekspertar

Statsforvaltaren i Vestland har vore på vipetur til Sunnhordland og Nordhordland saman med Birdlife Hordaland, kommunar og bønder


Publisert 02.08.2021

Regionalt miljøtilskot: Spreiefrist for husdyrgjødsel er 10. august

Dei som skal søkje regionalt miljøtilskot for miljøvenleg gjødselspreiing må spreie husdyrgjødsla seinast 10. august på areal dei søkjer tilskot til.


Publisert 01.07.2021

Auka stimulering til slått av bratt areal

Alle føretak som slår bratt areal til fôr kan søke om ekstra tilskot. Tilskotet skal kompensere for meirarbeidet med å hauste dette arealet.


Publisert 15.04.2021

Gode tilskot for å få gjødsla raskt i jorda

Nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsla er gunstig for klimaet, effektivt for bonden og godt for grasveksten. Økonomisk og agronomisk gevinst er ekstra stor ved bruk av tilførselsslange. Gode tilskot gjennom regionalt miljøprogram sikrar god økonomi.


Publisert 07.04.2021

Har du vipe på marka di og ønskjer å legge til rette for vellukka hekking?

Statsforvaltaren gir tilskot til tilrettelegging av hekke- og beiteområde for fugl i kulturlandskapet (vipe, åkerrikse og storspove) gjennom regionalt miljøprogram for Vestland (RMP).


Publisert 08.02.2021

Tilskot til miljøarbeid i jordbruket

Bonden gjer ein stor innsats for miljøet. Her er ei oppsummering for tilskotet i 2020. Gardsdrift med sau og geit vart særleg prioritert.


Publisert 17.07.2020

Lagar matfat for insekt i Lærdal

Bønder i Lærdal sår blomster som skal betre livsgrunnlaget og auke næringstilgangen til insekt. Dette er ei prøveordning for Lærdal der bonden får tilskot gjennom regionalt miljøprogram i Vestland.


Publisert 17.06.2020

Tilsyn av dyr på utmarksbeite

Dyr som er på utmarksbeite skal ha tilsyn minst ein gong pr veke. Tilsynslogg kan nyttast for å sikre dokumentasjon på utført tilsyn med dyra i utmarka gjennom beitesesongen (Dyrevelferdslova).


Regionale miljøtilskot for å nå FN’s berekraftsmål

Regionale miljøtilskot er viktige virkemiddel i landbruket sitt arbeid med å nå fleire av FN sine berekraftsmål. Aktuelle delmål er til dømes :

  • 2.4 om berekraftig system for matproduksjon
  • 6.3 om å betre vasskvaliteten ved å redusere forureining
  • 13.1 om å redusere klimagassutslepp
  • 13.3 om å tilpasse seg klimaendringane
  • 15.1 om berekraftig bruk av land- og ferskvassbaserte økosystem,
  • 15.3 og 15.4 om matjord, jordhelse, forringa landareal og økosystem i fjellet
  • 15.5 om truga natur

Regjeringen: Berekraftsmåla

Viser icon av berekraftsmåla 2, 6, 13 og 15