Regionalt miljøprogram (RMP)

Jordbrukslandskap på Byrkjelo
Jordbrukslandskap på Byrkjelo Foto: SFVL.

Dei regionale miljøtilskota er hovudverkemiddelet i regionalt miljøprogram, og informasjon om desse tilskota finn du samla på denne temasida. Tema-sida er oppdatert for søknadsomgangen 2024 med unntak av boksen som heiter "For kommunen" Kommune-boksen vil bli oppdatert i løpet av august.

Publisert 12.06.2019, Sist endra 03.07.2024

Statsforvaltaren har samla generell søknadsinformasjon og lenke til elektronisk søknadsskjema for regionale miljøtilskot i temaboksane til høgre (visning på pc) eller nedst på sida (visning på mobil). Omtale av tilskotsordningane og nyhende er presentert under. Søknadsportalen opnar 15. september, og søknadsfristen er 15. oktober. For beitelag gjeld eigen søknadsfrist; 15. november.

Oversikt over regionale miljøtilskot for Vestland 2024

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.03.2024

Skal du spreie husdyrgjødsel i år?

Pass på å gjødsle på rett måte no, for å kunne søke om RMP-tilskot til hausten.


Publisert 12.10.2023

Gode klimaråd er ikkje dyre

I Øygarden samla ei gruppe sauebønder seg til klimarådgjeving. Dei fekk ny kunnskap og gode klimaråd av Norsk Landbruksrådgiving og KlimaVest.


Publisert 05.07.2023

Nytt tilskot til sau på utmarksbeite

Beiting med sau på høgareliggande utmarksbeite vert no premiert med eit nytt tilskot gjennom Regionale miljøtilskot i jordbruket i Vestland (RMP). Det vert og innført nye tilskot innan ammegeit-, potet- og grønsaksproduksjon.


Publisert 27.04.2023

Endra tilskot for miljøvennleg gjødsling nær vassdrag

Regionalt miljøprogram har gode tilskotsordningar for gjødselhandtering. Frå i år er det endringar for kven som kan søke på tiltaka. Sjekk før vårgjødslinga om du kan søke!


Publisert 14.12.2022

Offentleg høyring av forskrift om regionale miljøtilskot i landbruket

Alle fylke skal vedta nye forskrifter til søknadsomgangen i 2023. I høyringsforslaget frå Statsforvaltaren i Vestland vert alle dagens tiltak vidareførte, med nokre tillegg og justeringar. Høyringsfristen er 14.03.23.


Publisert 02.06.2022

Viperåd frå bønder og fugleekspertar

Statsforvaltaren i Vestland har vore på vipetur til Sunnhordland og Nordhordland saman med Birdlife Hordaland, kommunar og bønder


Publisert 02.08.2021

Regionalt miljøtilskot: Spreiefrist for husdyrgjødsel er 10. august

Dei som skal søkje regionalt miljøtilskot for miljøvenleg gjødselspreiing må spreie husdyrgjødsla seinast 10. august på areal dei søkjer tilskot til.


Publisert 01.07.2021

Auka stimulering til slått av bratt areal

Alle føretak som slår bratt areal til fôr kan søke om ekstra tilskot. Tilskotet skal kompensere for meirarbeidet med å hauste dette arealet.


Publisert 15.04.2021

Gode tilskot for å få gjødsla raskt i jorda

Nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsla er gunstig for klimaet, effektivt for bonden og godt for grasveksten. Økonomisk og agronomisk gevinst er ekstra stor ved bruk av tilførselsslange. Gode tilskot gjennom regionalt miljøprogram sikrar god økonomi.


Publisert 07.04.2021

Har du vipe på marka di og ønskjer å legge til rette for vellukka hekking?

Statsforvaltaren gir tilskot til tilrettelegging av hekke- og beiteområde for fugl i kulturlandskapet (vipe, åkerrikse og storspove) gjennom regionalt miljøprogram for Vestland (RMP).


Regionale miljøtilskot for å nå FN’s berekraftsmål

Regionale miljøtilskot er viktige virkemiddel i landbruket sitt arbeid med å nå fleire av FN sine berekraftsmål. Aktuelle delmål er til dømes :

  • 2.4 om berekraftig system for matproduksjon
  • 6.3 om å betre vasskvaliteten ved å redusere forureining
  • 13.1 om å redusere klimagassutslepp
  • 13.3 om å tilpasse seg klimaendringane
  • 15.1 om berekraftig bruk av land- og ferskvassbaserte økosystem,
  • 15.3 og 15.4 om matjord, jordhelse, forringa landareal og økosystem i fjellet
  • 15.5 om truga natur

Regjeringen: Berekraftsmåla

Viser icon av berekraftsmåla 2, 6, 13 og 15