Velferdsordningar

Velferdsordningane i landbruket skal bidra til å sikre velferda for både bonden og husdyra i ulike fasar og situasjonar i livet.

Avløysing ved ferie og fritid

Føretak med husdyrproduksjon kan få tilskot til utgifter til avløysing ved ferie og fritid (avløysartilskot). For å kunne få tilskot til avløysing, må føretaket disponere dyr og søkje om produksjonstilskot innan 15. mars (søknad del 1) eller 15. oktober (søknad del 2) i avløysaråret, og søkje om avløysartilskot innan 15. oktober. Utgifter kan etterregistrerast fram til 10. januar året etter, dersom det er søkt avløysartilskot i del 2. Meir informasjon om tilskotet.

Avløysing ved sjukdom

Tilskotet skal bidra til å finansiere avløysing i føretak med husdyrproduksjon eller heilårs veksthusproduksjon.

Tidlegpensjon

Tidlegpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsovergangen i jordbruket for dei som har hatt hovuddelen av inntektene sine frå jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikta er å bidra til tidlegare generasjonsskifte, og dermed stimulere rekrutteringa.

Landbruksvikar

Landbruksvikarane skal avløyse bøndene ved sjukdom og i krisesituasjonar. Avløysarlaga har ansvaret for at det er landbruksvikarar tilgjengeleg når behovet oppstår. Kontakt det avløysarlaget som dekkjer din kommune eller landbruksforvaltninga i din kommune.

Sjukepengar

Sjukepengeordninga skal sørge for at jord- og skogbrukarar får utbetalt sjukepengar berekna ut frå 100 prosent av sjukepengegrunnlaget frå 17. dag av sjukmeldingsperioden. NAV forvaltar sjukepengeordninga for jord- og skogbrukarar som ein del av sin vanlege sjukepengeforvaltning, og søknad må sendast til NAV. Meir om sjukepengar til næringsdrivande hos NAV.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.