Tilskot i landbruket

Oppdatert 07.06.2024

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Tilskot ved produksjonssvikt

Jordbruksføretak med omfattande svikt i planteproduksjon på grunn av klimatiske forhold kan søkje om tilskot. Før du søkjer må du ha ha meldt frå om svikten til kommunen. Søknadsfristen er 31. oktober det året avlingssvikten oppstod.

Du kan lese meir på nettstaden til Landbruksdirektoratet. Der finn du både meldeskjema og søknadsskjema.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 06.04.2022

Har du vipe på marka di og ønskjer å legge til rette for vellukka hekking?

Våren er like rundt hjørnet og vipa har dukka opp fleire plassar i fylket. Hugs å ta kontakt om du skal tilrettelegge for fugl i kulturlandskapet (vipe, åkerrikse og storspove).


Publisert 31.03.2022

Tolv nye vassdrag er prioritert

Frå i år blir det mogleg å søkje om tilskot til ugjødsla kantsone i eng langs tolv nye vassdrag. Å halde ekstra avstand til vassdraget når ein spreier gjødsel på dyrka areal er viktig for å sikre god vasskvalitet.


Publisert 21.03.2022, Sist endra 24.04.2023

Gode tilskot for å få gjødsla raskt i jorda

Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsla er gunstig for både klimaet, bonden og grasveksten. Gevinsten er ekstra stor ved bruk av tilførselsslange. Gode tilskot sikrar god økonomi.


Publisert 21.02.2022

Søknad til klima- og miljøprogrammet 2022

Forskings- og utgreiingsinstitusjonar, fag- og næringsorganisasjonar kan søkje om støtte til praktisk retta utgreiings- og informasjonsprosjekt som fører til auka kunnskap om meir miljøvenleg matproduksjon tilpassa eit endra klima. Søknadsfristen er 1. april 2022.


Publisert 31.01.2022

SMIL-midlar til klima- og forureiningstiltak

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) kan nyttast til å betre vassmiljøet og samstundes gjere garden rusta for eit endra klima.


Publisert 28.10.2021

Avkorting i tilskot ved inngrep i kulturlandskapet

Det er vedteke endring i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket § 4. Landbruksforvaltninga får betre verktøy til å følgje opp mellom anna inngrep som øydelegg kulturlandskapet.


Publisert 06.10.2021

Framleis mogleg å søke opplæringstilskot

I mai vart det innført ei midlertidig ordning som opna for tilskot til opplæring av arbeidstakarar i grøntnæringa. Midlar over ordninga blir tildelt fortløpande uavhengig av søknadsfrist 15. november.


Publisert 28.09.2021

Fordeling av klima- og miljømidlar 2021

Midlane til fylkesvise prosjekt i Vestland frå Klima- og miljøprogrammet er fordelte for 2021. Prosjekt som styrkar kunnskapsgrunnlaget om klimavennleg driftspraksis vart prioriterte.


Publisert 01.07.2021

Auka stimulering til slått av bratt areal

Alle føretak som slår bratt areal til fôr kan søke om ekstra tilskot. Tilskotet skal kompensere for meirarbeidet med å hauste dette arealet.


Publisert 31.05.2021

Tilskot til opplæring av sesongarbeidarar i grøntnæringa

Situasjonen med Covid-19 og innreiserestriksjonar har gitt grøntnæringa utfordringar med å få tak i arbeidskraft. For å kompensere for noko av kostnadsauken for arbeidskraft med behov for opplæring, er det kome på plass ei refusjonsordning.