Næringsutvikling

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Statsforvaltaren i Vestland sitt arbeid med landbruksbasert næringsutvikling rettar seg hovudsakleg mot mat og drikke, reiseliv og Inn på tunet. Statsforvaltaren er kompetansesenter for kommunane og bidreg til kompetanseutvikling innan produkt og marknad for landbruksbaserte verksemder.

Lokalsamfunnsutvikling, motivasjonsarbeid, omdømebygging og urbant landbruk er også ein del av næringsutviklingsarbeidet.

Næringsutvikling innan tradisjonelt landbruk ligg under områda Husdyr og Jordbruk.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.11.2023

Indrefjord gard vann BU-prisen i Vestland

Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Vestland gjekk i år til Indrefjord gard i Hyllestad kommune. Å tenkje utanfor boksen og sjå nye moglegheiter for økonomisk gevinst, er vinnaroppskrifta for familien som driv Indrefjord gard på fulltid. 


Publisert 27.09.2023

Tilskot til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Vestland fylkeskommune har lyst ut midlar til regionale tilretteleggingstiltak (RT-midlar) innan landbruk og landbruksbaserte næringar. Dei har fått 5,6 mill. kroner til denne ordninga for 2023.


Publisert 27.09.2023

Tilskot til rekruttering og kompetanse i landbruket

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til prosjekt knytt til rekruttering og kompetanse i landbruket og landbruksbaserte næringar. Dei har 1,96 mill. kr til denne ordninga i 2023.


Publisert 25.09.2023

Kurs i etablering av småskala grøntproduksjon

For femte år på rad vert det arrangert oppstartskurs for markedshagedrift i Vestland, med søknadsfrist 22. september. Som deltakar vil du få med deg kunnskap om både salg av lokalmat og god agronomi for kommersiell småskala grønnsaksproduksjon.


Publisert 26.09.2022

MAREA – oppsummering av eit innhaldsrikt prosjekt

Folk frå fem land, med ulik bakgrunn, eit stort engasjement for berekraftig landbruk og varme kjensler for den europeiske familien, har jobba i tre år i eit Erasmus+ - prosjekt. Prosjektet vart avslutta med ei arbeidsveke i Noreg i august.


Publisert 02.08.2022, Sist endret 02.08.2022

Gulrot i Bergen - gulrot i verda

EU-prosjektet MAREA vert avslutta i Bergen. Eit høgdepunkt på samlinga vert ein open «multiplayer event» på Lystgården 18.august. Velkomen til ei spennande nettverkssamling om urbant landbruk!


Publisert 23.06.2022

Korleis kompostere vellukka?

Deltakarar frå nabolaget på Landås, Kompostringen, Dyrkbart AS og Bybonden har vore på kurs om kompostering, og kan dele kunnskap vidare med andre som ønskjer å bruke mest mogleg av organisk avfall frå heimen.


Publisert 14.10.2020

Mobilisering med LivOGLyst

Eit levande lokalsamfunn er ein føresetnad for vekst og utvikling i landet vårt. Filmen Mobilisering med LivOGLyst syner mangfald i korleis LivOGLyst-samfunna går fram, og kva som kan inspirere til aktivitet.


Publisert 28.04.2020

Nasjonale tilretteleggingsmidlar til landbruket

Organisasjonar og institusjonar kan søkje Landbruksdirektoratet om tilskot til nasjonale eller fylkesoverskridande tilretteleggingstiltak innan næringsutvikling og kompetanseheving med mål om auka verdiskaping i landbruket.


Publisert 07.04.2020

LivOGLyst i Vestland

LivOGLyst-programmet er ei lokalsamfunnssatsing, der målet er å utvikle attraktivitet gjennom brei deltaking. No kan lokalsamfunn i heile Vestland få gleda av å delta i satsinga.